Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa Spolkovej vlády Nemecka o výskume a inováciách 2020

Das Kabinett hat den Bericht Forschung und Innovation beschlossen.

Nemecká spolková vláda predložila “ Správu o výskume a inováciách 2020“ – BuFI Report 2020, ktorá podáva rozsiahle informácie o stave výskumno – inovačnej politiky v Nemecku.

Nemecká Spolková vláda predkladá každé dva roky „Spolkovú správu o výskume a inováciách (BuFI)“, ktorá poskytuje komplexné informácie o politike výskumu a inovácií Spolkovej vlády a Spolkových krajín a predkladá  údaje a fakty o rôznych prvkoch nemeckého systému pre výskum a inovácie.

“ Správa o výskume  a inováciách 2020“ – BuFI Report 2020, ktorá bola zverejnená v máji 2020, sa v kapitole V. s názvom „Podpora pokroku prostredníctvom internacionalizácie“ podrobne zaoberá stavom internacionalizácie nemeckého výskumného a inovačného prostredia.

Kapitola je rozdelená do troch častí:

• Stratégia internacionalizácie Spolkovej vlády pre výskum a inovácie

• Úloha Nemecka v Európe

• Celosvetová spolupráca

Prvá  časť kapitoly obsahuje prijaté opatrenia na dosiahnutie cieľov definovaných v „Stratégii internacionalizácie Spolkovej vlády“, posilnenie excelentnosti výskumu prostredníctvom globálnej spolupráce, rozvoj inovatívnej sily Nemecka v medzinárodnom meradle, rozšírenie medzinárodného vzdelávania a kvalifikácie, formovanie globálnej vedomostnej spoločnosti spolu s rozvíjajúcimi sa a rozvojovými krajinami, ako aj spoločné prekonávanie  globálnych výziev.

V druhej časti kapitoly  sa hovorí o príspevku Európskej únie k internacionalizácii nemeckej politiky výskumu a inovácií. Hodnotí sa v nej vedecké postavenie a úloha Nemecka v Európe a v Európskom výskumnom priestore. Ďalej sa v nej uvádza  účasť nemeckých inštitúcií na rámcovom programe pre výskum a inovácie – Horizont 2020 a na rôznych ďalších iniciatívach a programoch ako sú napr. COST, EUREKA alebo Erasmus +. Ďalej sa skúma príspevok kohéznej politiky k výskumu a inováciám, ako aj priority dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v Európe a európska spolupráca s medzinárodnými partnerskými krajinami.

Posledná časť kapitoly je venovaná spolupráci s mimoeurópskymi krajinami. Prezentujú sa v nej fóra pre globálnu spoluprácu – G7 / G20, OSN a OECD – a ich význam pre výskum a inovácie. Ďalšia podkapitola sa venuje medzinárodnej spolupráci v odbornom vzdelávaní a predstavuje spoločnosti a iniciatívy nemeckých aktérov v tejto oblasti. Ďalej sa skúma spolupráca s Izraelom, Japonskom a Severnou Amerikou, ako aj s krajinami BRICS. Ďalšia časť je venovaná spolupráci s rozvíjajúcimi sa a rozvojovými krajinami a zaoberá sa „Africkou stratégiou BMBF“, kompetenčnými centrami pre zmenu podnebia, trvalo udržateľným obhospodarovaním pôdy v Afrike, iniciatívou financovania „Partnerstva pre výskum a inovácie v oblasti Stredozemia“ (PRIMA) , ktorá začala v roku 2018 a tiež vytvorením medzinárodných výskumných štruktúr v Ázii a Latinskej Amerike. Záver je venovaný zviditeľňovaniu nemeckého systému pre výskum a inovácie, prezentácií hlavných aktérov, ktorí prispievajú k jeho napredovaniu, ako napr. nasledovné organizácie:                                                           

Research in Germany- Land of Ideas, German Academic Abroad Service DAAD,                                                              

German Science and Innovation Houses Abroad,   

 German Archaeological Institute,             

Max Weber Foundation,                                                                                                                                                         

Alexander von Humboldt Foundation.

Nemecko je lídrom inovácií. Je to jeden z popredných štátov a najatraktívnejších vedeckých pracovísk v oblasti inovácií na celom svete. Je to výsledok politiky, ktorá sa sústavne zameriava na výskum a inovácie a udržateľne posilňuje pozíciu a budúcu životaschopnosť Nemecka a Európy pod hlavičkou „High-Tech Strategy 2025“.

Ochrana zdravia v Nemecku a vo výskumných spoločnostiach po celom svete je dnes osobitnou výzvou. Sú tu však aj ďalšie oblasti, ako napríklad ochrana globálneho podnebia, posilnenie technologickej suverenity a konkurencieschopnosti v Nemecku a Európe, alebo vytváranie rovnakých životných podmienok vo všetkých častiach Nemecka. Výskum a inovácie tomu prispievajú kľúčovým spôsobom za dobrý a udržateľný život v Nemecku a na celom svete. Prostredníctvom vzdelávania, výskumu a inovácií otvára Nemecká Spolková vláda budúce príležitosti a podporuje pozitívnu dynamiku inovácií. V rámci „High-Tech Strategy 2025“ (HTS 2025) si Nemecká Spolková vláda, spolu so Spolkovými krajinami a podnikmi, stanovila cieľ investovať v roku 2025 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) do výskumu a vývoja (R&D). Vďaka finančným prostriedkom investovaným do výskumu a vývoja v roku 2018 vo výške 3,13 % ekonomického výkonu je dnes Nemecko už jednou z ekonomík s najvyššou intenzitou výskumu. Odborná komisia pre výskum a inovácie (EFI) tiež zdôrazňuje tento úspech vo svojej správe za rok 2020.

Viac informácií

Federal Report on Research and Innovation 2020

BuFI - What are the goals of the BuFI report and who does it address?

Zdroj: BMBF, zverejnené: 24.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa