Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa OECD: Znižovanie neistoty v akademickom výskume

Správa OECD analyzuje kariéru akademického výskumu so zameraním na „výskumný prekariát“, ktorý je definovaný ako postdoktorandskí vedci zastávajúci pracovné miesta na dobu určitú bez trvalých alebo nepretržitých vyhliadok na zamestnanie. Určuje politiky a postupy, ktorých cieľom je zlepšiť blahobyt výskumných pracovníkov, rozvíjať rozmanitejšie, spravodlivejšie a inkluzívnejšie výskumné systémy, prilákať a udržať tie najlepšie talenty na akademickej pôde a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu vedy. Správa predstavuje koncepčný rámec a syntézu dostupných údajov a informácií o politike. Vychádza z prieskumu krajín OECD, ktorý zahŕňal poznámky a rozhovory s úradníkmi v oblasti politiky, finančnými podporovateľmi, zástupcami organizácií vykonávajúcich výskum a výskumníkmi. Ponúka odporúčania a súbor politických možností na zlepšenie pracovných podmienok a profesionálneho rozvoja, lepšie prepojenie financovania s politikami ľudských zdrojov, zabezpečenie inkluzívnejšieho riadenia, podporu rovnakých príležitostí a rozmanitosti, zlepšenie riadenia ľudských zdrojov, podporu medziodvetvovej a medzinárodnej mobility a rozvinúť dôkazovú základňu pre kariéru v oblasti výskumu.

Jeden z piatich zodpovedajúcich autorov vedeckých prác pracuje viac ako 55 hodín týždenne, zatiaľ čo tretia osoba zarába menej ako 30 000 USD ročne, uvádza sa v novej správe OECD, ktorá sa zaoberá možnosťami politiky na zlepšenie pracovných miest akademických výskumníkov.

Väčšina výskumných pracovníkov tvrdí, že musia súťažiť o zdroje v rámci svojej organizácie, zatiaľ čo 71 % musí súťažiť o zdroje z externých organizácií a zabezpečiť si ich financovanie.

Priemerný pracovný týždeň je u 78 % autorov nad 40 hodín a takmer každý piaty týždeň pracujú viac ako 55 hodín za týždeň. Iba 52 % zodpovedajúcich autorov má zmluvu na dobu neurčitú. Do 34 rokov má 75 % autorov uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú a 51 % vo vekovom rozpätí 35 – 44 rokov.

Na základe medzinárodného prieskumu vedeckých autorov správa OECD objasňuje rozdiely medzi zamestnanosťou vo verejnom a súkromnom sektore vrátane platov a zmluvného postavenia.

Viac informácií:

Reducing the precarity of academic research careers

News byte

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 14. 6. 2021, autor: rpa