Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa OECD: Regióny a mestá 2020

book

Pandémia COVID-19, ktorá zasiahla celý svet začiatkom roku 2020, ovplyvňuje ľudí a mestá z ekonomického aj sociálneho hľadiska. Ukazovatele uvedené v tomto vydaní správy OECD Regióny a mestá 2020 v skratke umožňujú komplexné hodnotenie faktorov, ktoré prispievajú k príprave regiónov a miest na odolnosť nielen voči súčasnej kríze, ale aj voči iným megatrendom, ktoré majú vplyv na ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie. Celkovo správa predstavuje viac ako 100 štatistických ukazovateľov za jednotlivé regióny a mestá, ktoré objasňujú rozdiely a ich vývoj od začiatku nového tisícročia. Pre väčšinu analyzovaných tém táto správa sa týka všetkých členských krajín OECD a pre podmnožinu ukazovateľov, najmä pre urbanizáciu sa rozsah správy po prvýkrát rozšíri na celý svet.

V edícii Regióny a mestá OECD pre rok 2020 existuje veľa nových oblastí regionálnych údajov. Prvú kapitolu správy obohacujú nové regionálne ukazovatele týkajúce sa aspektov zdravia, ktoré siahajú od nadmernej úmrtnosti po dostupnosť zdravotníckej infraštruktúry a mieru chorobnosti. Hodnotenie ekonomickej odolnosti regiónov (kapitola 2) predstavuje nové odhady vzdialeného pracovného potenciálu, prístup k digitálnej infraštruktúre, ako aj nové dôkazy o regionálnej otvorenosti voči obchodu. Ďalej nové údaje o výdavkoch a investíciách regionálnych a obecných samospráv (Kapitola 5) poskytuje nový pohľad na finančnú odolnosť regiónov a miest. Spolu, všetko tieto faktory prispejú k formovaniu regionálnych ekonomických disparít – pozorovaných z rôznych perspektív a z rôznych uhlov pohľadu – to sa v budúcnosti môže zmeniť.

Správa tiež poskytuje nové ukazovatele na úrovni regiónov a miest na monitorovanie prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj (kapitola 3). V tejto súvislosti nové ukazovatele predložené v správe sú v maximálnej možnej miere zhodné s tými, ktoré sú uvedené v Rámci cieľa trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov (OSN). Tieto ukazovatele zahŕňajú širokú škálu tém, vrátane trendov v spotrebe pôdy a úbytku stromov, biodiverzite a ochrane ekosystémov, spotreby energie v domácnosti, ako aj výroba elektriny z energetických zdrojov a súvisiace emisie uhlíka.

Ďalším novým aspektom tejto správy je analýza populačného rastu, suburbanizácie a zahusťovania všetkých miest a metropolitných oblastí na svete za posledné štyri desaťročia (kapitola 4). Analýza sa opiera o koncepcie a definície vyvinuté šiestimi medzinárodnými organizáciami (Európska komisia, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, Medzinárodná organizácia práce, OECD, OSN a Svetová banka) schválené štatistikou OSN na začiatku roka 2020.

Analýzy predložené v správe o regiónoch a mestách OECD v roku 2020 v skratke čerpajú z mnohých máp, grafov a obrázkov určených na prezentáciu rozdielov medzi regiónmi a mestami v rámci jednotlivých krajín. Správu dopĺňajú profily krajín, ktoré poskytujú kľúčové fakty týkajúce sa regionálneho rozvoja a sú k dispozícii na webovej stránke publikácie.

OECD Regions and Cities at a Glance 2020

Zdroj: OECD, zverejnené: 1.12.2020, autor: rpa