Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa Nemeckej Spolkovej vlády o medzinárodnej spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume za roky 2019-2020

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) publikovalo v novembri 2021 „Správu Nemeckej Spolkovej vlády o medzinárodnej spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume“

„Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády pre internacionalizáciu vzdelávania, vedy a výskumu“ (2017) tvorí rámec pre medzinárodnú spoluprácu Nemecka v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.                              

Nemecká Spolková vláda pravidelne informuje vo svojej „Správe Spolkovej vlády o medzinárodnej spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume“ o pokroku pri dosahovaní cieľov „Stratégie internacionalizácie“ a pri implementácii „Stratégie pre európsky výskumný priestor“ (ERA).

Stratégia internacionalizácie Nemeckej Spolkovej vlády sleduje päť základných cieľov:

Cieľ 1 – Posilniť dokonalosť prostredníctvom globálnej spolupráce

Cieľ 2 – Rozvinúť nemeckú inovatívnu silu na medzinárodnej úrovni

Cieľ 3 – Rozšíriť vzdelanie a kvalifikáciu na medzinárodnej úrovni

Cieľ 4 – Formovať globálnu znalostnú spoločnosť spoločne s rozvojovými krajinami

Cieľ 5 – Spoločné prekonávanie globálnych výziev

Nemecká Spolková vláda svojimi aktivitami v rámci „Stratégie internacionalizácie“ podčiarkuje svoje presvedčenie, že vzdelávanie, výskum a veda zásadným spôsobom prispievajú k demokracii, slobode a sociálnej súdržnosti, a to na domácej, aj celosvetovej úrovni.

Medzinárodnú spoluprácu charakterizuje široké spektrum aktivít a iniciatív rôznych katedier a vedeckých a sprostredkovateľských organizácií.                                                                                                                                            

V mnohých prípadoch je založená na nadšení a angažovanosti jednotlivých ľudí a organizácií, ktoré poskytujú dôležité impulzy globálneho porozumenia, ako aj spoločného zvládnutia globálnych výziev do praxe. Uvedená správa dokumentuje túto rôznorodosť medzinárodnej spolupráce.

Základným cieľom „Stratégie internacionalizácie“ je čoraz strategickejšia orientácia medzinárodnej spolupráce, zviditeľnenie a zefektívnenie mnohých aktivít a iniciatív a ich spoločné usmernenie.

Správa tiež ukazuje, že Nemecká Spolková vláda sa spolu s vedeckými a sprostredkovateľskými organizáciami výrazne priblížila k tomuto cieľu.

Existujú aj vonkajšie vplyvy, ktoré menia medzinárodnú spoluprácu, ako napríklad pandémia Covid-19, obmedzovanie slobody vo výskume a výučbe v niektorých krajinách a v niektorých oblastiach, riziko úniku poznatkov na úkor postavenia nemeckých vedeckých inštitúcií a napojených inovačných reťazcov v medzinárodnej konkurencii.

„Podstatné trendy internacionalizácie boli v posledných rokoch ovplyvnené viacerými faktormi. Medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní, vede a výskume ovplyvnila výraznou mierou pandémia korony.“

 Z krátkodobého a strednodobého hľadiska boli osobné stretnutia, služobné cesty výrazne obmedzené  zákazmi pohybu. Cestovné obmedzenia sa týkajú najmä programov mobility, ale aj výskumných projektov v rámci medzinárodnej spolupráce. V medzinárodnej spolupráci v súčasnosti výrazne absentujú priame kontakty. Obmedzenie mobility má obzvlášť negatívny dopad na rozširovanie a vytváranie sietí dôležitých pre výskum. Avšak prechod na virtuálne formáty stretnutí má aj pozitívne efekty, keďže rôzni partneri sa môžu častejšie spájať a aj rýchlejšie stretávať.                                                                                                                            

Ďalšie faktory sa týkajú tém spolupráce v prípade intenzívnej je medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja vakcín, ako aj výmeny názorov na témy krízového manažmentu, krízovej prevencie a odolnosti. Pandémia jasne ukázala dôležitosť vedy a medzinárodnej spolupráce vo výskume.

V Správe sú zhrnuté aj ďalšie najdôležitejšie body ťažiskovej témy: „Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ“ a vynikajúca bilaterálna a európska spolupráca.

Finančné prostriedky Nemeckej Spolkovej vlády na podporu medzinárodnej spolupráce v posledných rokoch neustále rástli. „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) poskytlo v roku 2020 približne 1,283-miliardy EUR, vrátane príspevkov na medzinárodné infraštruktúry výskumu a vývoja. „Spolkové ministerstvo zahraničných vecí“ (AA) pridelilo prostriedky vo výške približne 471-miliónov EUR na medzinárodne orientované podporné opatrenia v oblasti terciárneho vzdelávania.

Na vytváranie európskych sietí uvoľnila Nemecká Spolková vláda v roku 2020 v rámci verejno-verejných partnerstiev celkovo 100,8- milióna EUR.

Viac informácií:

„Správa Nemeckej Spolkovej vlády o medzinárodnej spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume za roky 2019-2020“

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 9. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa