Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa Eurydice: Rovnosť v školskom vzdelávaní v Európe

Equity in school education in Europe | Eurydice

Európska komisia publikovala správu “Rovnosť v školskom vzdelávaní”. Správa Eurydice poskytuje prehľad vzdelávacích štruktúr a koncepcií, ktoré ovplyvňujú rovnosť v školskom vzdelávaní. Prepája tieto funkcie na úrovni systému s výkonom študentov v medzinárodných prieskumoch hodnotenia študentov (PISA, PIRLS a TIMSS). Pri pohľade na 42 európskych vzdelávacích systémov správa identifikuje, ktoré politiky a štruktúry súvisia s vyššou úrovňou rovnosti vo výkonnosti študentov. Správa skúma tieto vlastnosti vzdelávacieho systému: účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, financovanie škôl, diferenciácia a typy škôl, výber školy, politiky prijímania, systémy sledovania, opakovanie ročníkov, autonómia škôl, zodpovednosť za školstvo, podpora znevýhodnených škôl, podpora študentov s nízkym prospechom a možnosť vzdelávať sa.

Kľúčové zistenia v správe poukazujú na množstvo spôsobov, ako môžu školské orgány konať v záujme zlepšenia rovnosti v škole. Medzi príslušné politické opatrenia patrí zvýšenie verejných výdavkov, najmä v základnom vzdelávaní; zvýšenie účasti znevýhodnených detí na vysokokvalitnom vzdelávaní v ranom detstve a starostlivosť; priradenie študentov k rôznym vzdelávacím programom alebo skladbám v neskoršej fáze, odstránenie diferenciácie v politike výberu a prijímania do škôl, ako aj zníženie opakovania ročníka. Správa tiež ukazuje veľké rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o spôsob vykonávania týchto politík a ako dobre fungujú v boji proti nerovnosti vo vzdelávaní.

Eurydice je informačná sieť, ktorá je od roku 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie, za účelom uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. Jej hlavným poslaním je poskytovať pracovníkom zodpovedným za vzdelávacie politiky na európskej, národnej a regionálnej úrovni analýzy a informácie, ktoré by im mali napomáhať v ich rozhodovacom procese.

Činnosť siete Eurydice je spolufinancovaná z programu Erasmus +.

Equity in school education in Europe – Eurydice report

Zdroj: EK; SAAIC, zverejnené: 20.10.2020, autor: rpa