Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EK: Podpora transformačného vplyvu výskumných infraštruktúr na európsky výskum

E-RIHS EU (@ErihsEu) | Twitter

Európska komisia publikovala v júni 2020 správu o podpore transformačného vplyvu výskumných infraštruktúr na európsky výskum. Táto správa nezávislej skupiny expertov vykonáva dôkladné hodnotenie podpory EÚ pre prípravnú fázu európskych výskumných infraštruktúr, skúma vývoj finančných nástrojov a formuluje odporúčania na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému európskej infraštruktúry.

Giorgio Rossi, taliansky delegát riadiacej rady EOSC (European Open Science Cloud), predsedal skupine expertov na vysokej úrovni s cieľom posúdiť pokrok v oblasti výskumu a vývoja ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a iných svetových výskumných infraštruktúr smerom k implementácii a dlhodobej udržateľnosti. Poukázal pritom na správu tejto skupiny.

Zistenia v správe naznačujú (okrem iného) integráciu návrhu FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) a pokrok smerom k pripravenosti EOSC ako súčasť postupného prístupu k životnému cyklu výskumu a inovácií. Žiadajú tiež vyššie príspevky členských štátov EÚ na financovanie prípravných a implementačných fáz, ako aj vyššiu úroveň súdržnosti vo financovaní z rôznych kapitol rámcového programu a z troch pilierov programu Horizont Európa.

V správe EK sa ďalej uvádza, že Európa má zaužívanú tradíciu vedeckej excelentnosti globálne konkurencieschopných výskumných infraštruktúr. Vo výskume si vybudovala celosvetovú reputáciu a naplno využila inovačný potenciál v rôznych oblastiach. Výskumno-inovačný systém propagovaný a podporovaný EÚ, prispel k transformácii spôsobu, akým sa veda v Európe vykonáva, s dôrazom na spoluprácu, inklúziu a otvorený prístup k infraštruktúre svetovej úrovne v celom výskumnom prostredí. Výskum a inovácie sú poskytovateľmi nových znalostí na sledovanie zložitých cieľov stanovených v misách Horizont Európa.

Na  dosiahnutie a posilnenie vedúceho
postavenia, je kľúčový neustály rozvoj výskumu, vedeckých a inovačných zručností,
najmodernejších zariadení a súvisiacich činností. Výskumné infraštruktúry zohrávajú
zásadnú úlohu pri umožnení čo najširšej komunite výskumných pracovníkov na
vykonávanie výskumu, objavov, vývoja technológií a vynálezov, čím sa zvyšujú
kompetencie, inovácie a konkurencieschopnosť.

Preto je dôležité vyhodnotiť súčasný stav celoeurópskych výskumných infraštruktúr a internetu – efektívnosť investícií do ich propagácie a prevádzky a identifikácie najvhodnejšej cesty k ich dlhodobej udržateľnosti (Long-Term-Sustainability – LTS).

Skupina odborníkov na vysokej úrovni (High-Level-Expert-Group – HLEG) bola poverená úlohou posudzovať účinnosť opatrení EÚ na podporu vyváženého rozvoja a konkurencieschopného Európskeho systému výskumnej infraštruktúry. Táto expertná skupina bola tiež požiadaná aby vyhodnotila implementáciu reprezentatívnej skupiny výskumu a inovácií a ich plány na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.

Zistenia, ktoré sa ďalej uvádzajú v správe, naznačujú, že celkové finančné nástroje EK boli efektívne v podpore a mnohých zásadných činnostiach v rámci  životného cyklu výskumu a inovácií. Účinné boli najmä finančné nástroje pri podpore fáz prístupu „zdola-nahor” (buttom-up). Problémy s nesúladom národného harmonogramu úloh cvičení a plánov financovania výskumu a inovácií implementácie je potrebné prekonať implementáciou úplného systému výskumu a inovácií podporujúceho Európsky výskumný priestor (ERA), ktorý je časovo a nákladovo efektívnejší. Napriek tomu, že trvalá udržateľnosť sa stále viac zdôrazňuje vo finančných nástrojoch EÚ v textoch výziev, táto otázka zostáva pre veľkú väčšinu výzvou RIS. Len málo RIS mimo zoskupenia Európskeho medzivládneho výskumného fóra (EIROforum) je schopné poukázať požadované vlastnosti dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť. Jedinečné výskumné infraštruktúry sú prevádzkované aj sieťami, a to úplným zavedením konkurencieschopných služieb výskumu v Európe, ktoré nie je možné vykonávať zavedením stále rastúceho počtu autonómnych právnych subjektov výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Report: Supporting the Transformative Impact of Research Infrastructures on European Research

Zdroj: EK, zverejnené: 30.6.2020, autor: rpa