Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EK o modrej ekonomike do roku 2020: Modré sektory prispievajú k obnove a pripravujú cestu pre Európsku zelenú dohodu

Európska komisia uverejnila 11. júna 2020 „Správu o modrej ekonomike EÚ 2020“, prehľad výkonnosti hospodárskych odvetví EÚ v súvislosti s oceánmi a pobrežným prostredím. Modré hospodárstvo EÚ s obratom 750 miliárd EUR v roku 2018 je v dobrom stave. V sektore modrej ekonomiky v roku 2018 pracovalo 5 miliónov ľudí, čo predstavuje výrazný nárast o 11,6 % v porovnaní s rokom 2017.

Aj keď pandémia koronavírusu vážne postihuje odvetvia ako pobrežný a morský cestovný ruch, ako aj rybolov a akvakultúra, modrá ekonomika ako celok predstavuje obrovský potenciál, pokiaľ ide o jej príspevok k ekologickej obnove.

Ako uviedol Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo: „Námorná obnoviteľná energia, potraviny z mora, udržateľný pobrežný a námorný cestovný ruch, modré biohospodárstvo a mnoho ďalších činností, ktoré tvoria modré hospodárstvo, nám pomôžu vyjsť z tejto krízy silnejší, zdravší, odolnejší a udržateľnejší. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zmiernili vplyv lockdownu, chránili pracovné miesta v modrej ekonomike a blaho našich pobrežných spoločenstiev a zároveň si zachovali naše environmentálne ambície.“

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, zodpovedná za Spoločné výskumné centrum (JRC), uviedla: „Pokračujeme v podpore trvalo udržateľného rastu v morských a námorných odvetviach prostredníctvom Stratégie modrého rastu EÚ. Inovácie sú základným pilierom tejto európskej reakcie. Zabezpečíme, aby výskum, inovácie a vzdelávanie prispievali k prechodu na európske modré hospodárstvo. Správa EK je súčasťou tejto vedeckej podpory. Poskytuje cenné poznatky o hospodárskej výkonnosti európskych námorných činností a zdôrazňuje oblasti prioritných opatrení.“

Aj keď je morské prostredie zvyčajne spojené s tradičnými činnosťami, ako je rybolov alebo doprava, je tu stále viac rozvíjajúcich sa inovatívnych odvetví vrátane obnoviteľnej energie z morských zdrojov.

EÚ, ako svetový líder v oblasti energetických technológií v oceánoch, je na ceste do roku 2050 vyrábať až 35 % svojej elektrickej energie z pobrežných zdrojov.

Po prvýkrát sa správa EK podrobne venuje environmentálnemu rozmeru modrej ekonomiky, čím prispieva aj k dosahovaniu environmentálnych cieľov.

S poklesom o 29 % emisií CO2 na jednotku hrubej pridanej hodnoty medzi rokmi 2009 a 2017 je rast rybolovu a akvakultúry pevne oddelený od výroby skleníkových plynov. Správa EK okrem toho zdôrazňuje koreláciu medzi udržateľným rybolovom a pozitívnym hospodárskym výsledkom.

Ekologizácia prebieha aj v iných odvetviach. Vďaka námornému limitu Medzinárodnej námornej organizácie do roku 2020 sa námorná doprava stále viac zameriava na zdroje energie s nižšou uhlíkovou náročnosťou.

Okrem toho sieť „zelených prístavov“ znižuje ekologickú stopu týchto hospodársky dôležitých stredísk medzi oceánom a pevninou.

Správa EK sa tiež zameriava na hospodársku hodnotu niekoľkých ekosystémových služieb poskytovaných oceánom vrátane biotopov pre morský život, pohlcovanie uhlíka a procesov, ktoré ovplyvňujú zmenu klímy a biodiverzitu.

Modré pracovné miesta

S 5 miliónmi ľudí zamestnaných v roku 2018 sa počet pracovných miest v modrej ekonomike EÚ zvýšil o 11,6 % oproti roku 2017. Tento rast bol spôsobený najmä pobrežným cestovným ruchom. Pracovné miesta v odvetví veternej energie na mori sa za posledných 10 rokov znásobili deväťnásobne. Tieto čísla ilustrujú, že modré hospodárstvo EÚ prekonalo ničivý vplyv hospodárskej a finančnej krízy z roku 2008. Keďže súčasná koronavírusová kríza má vplyv na všetky hospodárske odvetvia vrátane modrej ekonomiky, EK prijala včasné opatrenia na ochranu hospodárstva EÚ vrátane rôznych odvetví modrej ekonomiky.

EÚ podporuje modrú ekonomiku prostredníctvom rôznych nástrojov. Európsky fond pre strategické investície investoval vyše 1,4 miliardy EUR do veterných projektov na otvorenom mori a poskytol podstatnú podporu iným častiam modrej ekonomiky vrátane rozvoja prístavov a čistej lodnej dopravy. Platforma BlueInvest Európskej komisie a Európsky investičný fond poskytli granty vo výške 22 miliónov EUR v roku 2019 a 20 miliónov EUR v roku 2020 inovatívnym začínajúcim podnikateľom v oblasti modrej ekonomiky. Okrem toho bol v roku 2020 vytvorený nový fond BlueInvest. Európska banka pre obnovu a rozvoj financuje aj niekoľko projektov v oblasti modrej ekonomiky.

Správa EK o modrej ekonomike do roku 2020 predstavuje spoločnú spoluprácu medzi odborom EK pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo (GR MARE) a spoločným výskumným centrom (JRC). K viacerým kapitolám správy EK prispeli odborníci z JRC v oblasti vodných a morských zdrojov, územného rozvoja a poznatkov pre energetickú úniu. Toto zahŕňalo modelovanie, analýzu a príspevky do kapitol o:

  • klimatických zmenách a iných vplyvoch ľudí na oceán;
  • morský prírodný kapitál a ekosystémové služby;
  • súčasný stav a trendy v zavedených odvetviach;
  • rozvíjajúce sa odvetvia

Viac informácií:

Blue Economy Report

Blue economy indicators online dashboard

European Commission – Maritime Affairs – blue economy

BlueInvest

Zdroj: EK, zverejnené: 12.6.2020, autor: rpa