Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spolupráca Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s Jaguar Land Rover

No alt text provided for this image

Spolupráca Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre so spoločnosťou Jaguar Land Rover priniesla prvé vedecky podložené výsledky. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre realizuje od roku 2019 biomonitoring a ochranu biodiverzity v areáli spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia.

Je to príklad dobrej spolupráce automobilky s odborníkmi z prostredia univerzít. V rámci spolupráce sa bude vykonávať biomonitoring a vznikne takzvaná zelená zóna zložená z ekologických plôch, ktoré by mali prispieť k prilákaniu a ochrane vybraných druhov živočíchov.

Projekt, realizovaný na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci ZML-2019/1-437:191006, je zameraný na monitoring vybraných skupín živočíchov a rastlín, ktoré indikujú aktuálnu kvalitu ekosystému, ktorý bol pozmenený výstavbou areálu závodu na výrobu automobilov. V rámci prvotných etáp projektu sa monitoring sústreďuje na retenčné a vsakovacie nádrže areálu automobilky. V rámci tohto projektu sú už k dispozícii prvé relevantné a vedecky podložené výsledky, ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • v rámci biomonitoringu sa potvrdili, resp. zistili, aj vzácne druhy živočíchov, čo reprezentuje postupné obnovenie biodiverzity a nových vhodných stanovíšť v silne antropogénne zasiahnutom území – t. j. je možné pozorovať obnovu ekosystémov v priemyselnom areáli závodu Jaguar Land Rover,
  • retenčné nádrže sa preukázali ako vhodný ekosystémový prvok v priemyselnom areáli, t. j. okrem vodozádržných opatrení majú aj funkcie habitatov, čo následne podporuje aj ostatné druhy živočíchov v trofickom reťazci; predstavujú ostrovy zelene, v ktorých rastú kvitnúce rastliny (potrava pre hmyz a bylinožravce), tvoria úkryt a prostredie pre hniezdenie živočíchov (rast biodiverzity), sú to vhodné napájadlá a zimoviská (pôdne bezstavovce, obojživelníky, slimáky, červy a i.),
  • zatiaľ sa výkonom biomonitoringu preukazuje jeho opodstatnenosť a súčasne je potrebné dlhodobo vykonávať biomonitoring ako súčasť celkového monitorovania vplyvu automobilky na životné prostredie,
  • ukazuje sa, že po výstavbe, resp. realizácii, automobilových závodov, ktoré sú projekčne navrhnuté a vyhotovené v súlade so základnými environmentálnymi princípmi (pričom obsahujú aj tzv. ekologické jednotky), je možná čiastočná obnova pôvodných alebo tvorba nových ekosystémov v rámci týchto areálov.

Podrobnejšie sa o výsledkoch dočítate v monitorovacej správe Pilotná etapa biomonitoringu v areáli popredného výrobcu automobilov Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o., v závode Nitra.

biomonitoring 01

vazka biomonitoring perex

Zdroj: SARIO; UKF, zverejnené: 7.12.2020, autor: rpa