Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko potrebuje pomoc, aby sa presadilo v súťažiach EIC

Jaroslav Bukovina, vedúci oddelenia výskumných a inovačných politík vo Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA). Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Technologickí šampióni z Widening krajín musia byť najskôr vychovaní v rámci ich miestnych ekosystémov.

Začiatkom apríla navštívil Slovensko prezident Európskej rady pre inovácie (EIC) Michiel Scheffer, kde sa so slovenskými inovátormi a kľúčovými partnermi z verejného sektora porozprával o ich skúsenostiach so schémami financovania EIC.

Rozhovor prirodzene smeroval k zvyčajným prekážkam – a ktoré EIC otvorene priznáva – ako je nedostatok vedomostí o poslaní a cieľoch rady a nevedomá zaujatosť pri hodnotení.

Podnikajú sa kroky na riešenie týchto problémov, vrátane zvyšovania povedomia o EIC prostredníctvom miestnych partnerstiev, rozširovania dostupnosti školení a zvyšovania kvality konzultantov, ktorí pomáhajú spoločnostiam orientovať sa v procese podávania projektových návrhov do EIC akcelerátora.

EIC by tiež mohlo ťažiť zo zvýšenia počtu hodnotiteľov z Widening krajín a školení hodnotiteľov v tom, ako sa vyhnúť zaujatosti.

Hoci sú takéto opatrenia vítaným zlepšením, nebudú postačujúce v krajinách, ktoré zápasia so štrukturálnymi výzvami, akým čelí Slovensko. Manuel Aleixo, vedúci Európskeho výskumného priestoru a inovácií na riaditeľstve pre výskum Komisie, nastolil na konferencii Science|Business v septembri 2023 relevantnú otázku: neexistujú žiadne spoločnosti vo Widening krajinách, ktoré by boli schopné alebo mali záujem pripojiť sa k akcelerátoru EIC?

Záznamy zo Slovenska a iných Widening krajín naznačujú, že v ich ekosystémoch je nedostatok cieľových spoločností EIC. Štrukturálne problémy Slovenska, najmä únik mozgov, kvalita univerzít v porovnaní so zahraničnými partnermi a nedostatok podnikateľských zručností znamenajú, že existuje málo kvalitných, inovatívnych a prelomových projektov.

Ďalšou štrukturálnou výzvou je neexistencia zdrojov v inkubačnej alebo pre-seed fáze založenia a rozvoja spoločnosti. Miestne ekosystémy sú nedostatočne rozvinuté a nevytvárajú dostatočné súkromné ​​financovanie, pričom jedným z faktorov je nedostatok úspešných výstupov, čo znamená, že späť do nových projektov cirkuluje málo kapitálu.

 

Vysoko kvalitný mentoring

Kvalita a kvantita domácich inkubátorov a akcelerátorov je nedostatočná pre nedostatočnú podporu zo strany súkromných darcov, nedostatok kvalitného mentoringu a nedostatok dlhodobého alebo verejného financovania v tejto oblasti.

Ak chce EIC zvýšiť účasť spoločností z Widening krajín, je nevyhnutný praktický prístup. Tieto spoločnosti bude potrebné pestovať priamo v miestnych ekosystémoch.

Jedným z návrhov by bolo zriadiť miestne inkubátory s certifikáciou EIC v niekoľkých Widening krajinách. V spolupráci s miestnymi zainteresovanými stranami by tieto mohli pomôcť pri podpore konkrétnych spoločností/projektov pre následnú účasť v programe EIC, a tým zvýšiť inovačnú účinnosť EÚ ako celku.

Zriadenie miestneho inkubátora EIC by prinieslo aj ďalšie nepriame výhody pre ekosystém, ako napríklad zlepšenie prístupu ku kvalitnému know-how a európskym kontaktom pre investorov rizikového kapitálu. Okrem toho by miestna pobočka inkubátora EIC vo svojej podstate zvýšila informovanosť v rámci ekosystému, ktorá dnes vo Widening krajinách často chýba.

Zdá sa vám to ako významný podnik s neistými výsledkami? Možno. Vo Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA) si uvedomujeme, že slovenská start-upová scéna je stále v ranom štádiu a zlepšenie situácie si bude vyžadovať sústavnú starostlivosť o celý ekosystém.

Umiestnenie niekoľkých „pobočiek“ inkubátora EIC do miestnych ekosystémov v krajinách Wideningu, podporovaných inými európskymi zdrojmi, by mohlo poskytnúť katalyzátor potrebný na rozvoj domácich ekosystémov a širšieho regiónu. Z dlhodobého hľadiska by to bolo prospešné pre celú EÚ prostredníctvom väčšieho počtu inovatívnych spoločností.

Jaroslav Bukovina je vedúcim výskumných a inovačných politík na Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA).

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23.5.2024, autor: rup