Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Sebahodnotenie ako nástroj na zlepšovanie kvality výskumu a inovácií

Správa z projektu medzinárodného konzorcia Alliance4Life. Zdroj: https://alliance4life.ceitec.cz/

Medzinárodné konzorcium Alliance4Life, v ktorej Slovensko reprezentuje Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., vypracovalo správu o sebahodnotení, ktorá bolo realizovaná v rámci pracovného balíka Kultúra excelentného výskumu projektu Alliance4Life_ACTIONS. Účelom sebahodnotenia bolo porozumieť tomu, ako externé a interné faktory ovplyvňujú výskumnú výkonnosť členských inštitúcií so sídlom v krajinách strednej a východnej Európy (CEE) a zistiť, ako môže dobrý manažment spoločne s výskumom s vysokou integritou, rozmanitosťou a inklúziou zlepšiť ich pokrok. Sebahodnotiaca správa pozostáva z niekoľkých častí vrátane: SWOT analýzy vnútorných a vonkajších podmienok pre výskum v regióne CEE, mapovania kultúry výskumu založenom na metodike prieskumu Wellcome z rokov 2019 a 2020, hodnotenia manažérskych praktík ukazujúcich pokrok pri implementácii odporúčaní a osvedčených postupov vypracovaných v rámci Alliance4Life, a porovnávajúcej štúdie založenej na kvantitatívnych ukazovateľoch výskumu a inovácií poskytujúcej porovnanie medzi východiskovým stavom z rokov 2015 – 2017 hodnoteným počas prvého projektu Alliance4Life a novými výsledkami aktuálneho projektu A4L_ACTIONS za roky 2018 – 2020.

Ide o prvú komplexnú sebahodnotiacu iniciatívu výskumných inštitúcií krajín strednej a východnej Európy, ktorá spája porovnávaciu štúdiu (tzv. benchmarking) s prvkami kultúry výskumu a riadenia. Správa prináša množstvo zaujímavých postrehov, ktoré môžu predstavovať veľký prínos nielen pre členov Alliance4Life, ale aj pre ďalšie inštitúcie v krajinách CEE, pre tvorcov politík v zainteresovaných krajinách, ako aj pre zástupcov Európskej komisie. Prínosom pre inštitúcie zapojené do hodnotenia je možnosť využiť zistenia na identifikáciu strategických nástrojov a na jasnú formuláciu konkrétnych opatrení smerom k ďalšiemu inštitucionálnemu rozvoju. Pre iné inštitúcie môže byť správa zdrojom inšpirácie a súborom príkladov dobrej praxe. Národné vlády zasa môžu prostredníctvom hodnotenia inštitúcií odhaliť objektívne korelácie medzi vedeckou politikou a úrovňou excelentnosti výskumu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych národných prostrediach. Zástupcom Európskej komisie ponúka správa objektívny prehľad o reálnych dostupných príležitostiach, ako aj o prekážkach na preklenutie priepasti medzi krajinami CEE a ostatnými krajinami EÚ. Zistenia by mohli slúžiť ako podklad pre strategické rozhodnutia pozitívne ovplyvňujúce budúcnosť Európskeho výskumného priestoru.

Štruktúra sebahodnotiacej správy

Prvým krokom ku komplexnému hodnoteniu inštitúcií zapojených do projektu A4L_ACTIONS bolo vlastné sebahodnotenie pomocou SWOT analýzy. SWOT analýza odhalila, že medzi najcennejšie silné stránky patrí jedinečná odbornosť, medzinárodná spolupráca, dobrý manažment, formulovaná stratégia a akademická sloboda. Hlavnými internými slabinami sú naopak nižšia úroveň internacionalizácie, nízka konkurencieschopnosť pri prestížnych grantoch, nedostatočná spolupráca s priemyselným sektorom, a slabé podporné služby. Bežne vnímané príležitosti zahŕňali nové schémy financovania výskumu, strategické partnerstvá, spoluprácu s priemyslom, národné plány obnovy a otvorený pracovný trh pre talenty novej generácie. Ako hlavné prekážky pri odstraňovaní medzier v oblasti výskumu a inovácií v Európe identifikovali všetci partneri A4L_ACTIONS nepredvídateľné a nedostatočné financovanie výskumu, vysoký odliv mozgov, enormnú byrokraciu pri implementácii projektov, ako aj komplikované a zdĺhavé procesy verejného obstarávania.

Vedenia jednotlivých inštitúcií partnerov A4L_ACTIONS následne odpovedali prostredníctvom online prieskumu o manažérskych postupoch, ktorý obsahoval otázky súvisiace s hodnotením vedeckej výkonnosti a benchmarking-om, integritou a etikou výskumu, internacionalizáciou ľudských zdrojov a mobilitou, prípravou a implementáciou grantov, riadením výskumnej infraštruktúry (core facilities), manažmentom transferu technológií a duševného vlastníctva, a vedeckou komunikáciou. Prieskum identifikoval niekoľko členských inštitúcií, ktoré preukázali manažérske pravidlá a procesy na veľmi vysokej úrovni, a ktoré môžu slúžiť ako príklady osvedčených postupov pre ostatných partnerov, ktorí sú na ceste budovania a/alebo zlepšovania svojich manažérskych praktík.

Anonymný prieskum vnímania internej kultúry výskumu v partnerských inštitúciách A4L_ACTIONS sa uskutočnil s cieľom dozvedieť sa ako výskumní a administratívni pracovníci vnímajú pracovné podmienky a kvalitu výskumného prostredia. Otázky boli vytvorené na základe existujúcich prieskumov, najmä prieskumu Wellcome o kultúre výskumu z roku 2019. Prieskum A4L_ACTIONS odhalil niekoľko kľúčových faktorov, ktoré je potrebné zlepšiť. Patria sem: interná komunikácia, hodnotenie výkonu, spolupráca lídrov/nadriadených/školiteľov so študentmi a členmi tímu, kariérne plány, školenia manažmentu a zručností, administratívna podpora výskumníkov, procesy verejného obstarávania. Viaceré zistenia prieskumu boli v súlade s prieskumom Wellcome. Ide o hrdosť na príslušnosť k vedeckej komunite, dôvera vo vlastné schopnosti, dôležitosť komunikácie, prítomnosť kreativity v pracovnom prostredí, negatívny vplyv kvantitatívneho hodnotenia, dôležitosť príjemného prostredia na pracovisku, nedostatočné financovanie ako prekážka výskumu. Prieskum poukázal aj na jasné rozdiely vo vnímaní respondentov A4L_ACTIONS v porovnaní s účastníkmi prieskumu Wellcome, a to vo vyššej istote zamestnania, vyššej dôvere v rozhodnutia manažmentu, vyššej dôležitosti získavania projektov, nižšej prítomnosti nezdravej konkurencie a menšom strachu informovať o prípadoch porušenia pravidiel a noriem a výskumnej etiky.

Porovnávacia analýza sa použila na vyhodnotenie kvantitatívnych parametrov výstupov/úspechov v piatich oblastiach: excelentnosť výskumu, prenos znalostí, financovanie a granty, ľudské zdroje a core facilities a/alebo špeciálne infraštruktúry. Výsledky jasne ukazujú, že najvýkonnejší partneri z hľadiska výstupov výskumu pracujú v prostredí relatívne dobre fungujúcich národných systémov, dobre implementovaných postupov inštitucionálneho riadenia a dobre rozvinutej internej výskumnej kultúry. Napriek objektívnym prekážkam a hrozbám sa môžu všetci partneri A4L_ACTIONS preukázať veľmi dobrými výsledkami výskumu, ktoré odrážajú ich úsilie a hlboký záujem o zlepšenie. Vidno to najmä pri porovnaní výstupov z obdobia rokov 2018 – 2020 s výstupmi z predchádzajúceho obdobia rokov 2015 – 2017. Treba však vziať do úvahy, že rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá zasiahla aj do výskumných aktivít.

Partnerské inštitúcie A4L_ACTIONS využijú túto samohodnotiacu správu ako podkladovú informáciu pre peer review hodnotenia Medzinárodným vedeckým poradným výborom (ISAB). Na základe per review hodnotení, všetci partneri navrhnú stratégie riadenia výskumu spolu s detailnými akčnými plánmi ako bude strategická spätná väzba implementovaná do inštitucionálnej praxe. Počas celého procesu budú mať zástupcovia inštitúcií A4L_ACTIONS možnosť konzultovať potenciálne výzvy s partnermi, poučiť sa z ich skúseností a získať nové zručnosti prostredníctvom účasti na školeniach A4L venovaných konkrétnym manažérskym zručnostiam.

Projekt A4L_ACTIONS ponúka jedinečnú príležitosť na zlepšenie inštitucionálneho riadenia výskumu, so zámerom  prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju excelentnosti výskumu v krajinách strednej a východnej Európy a odstrániť medzeru v úrovni výskumu a inovácií v oblasti zdravia v Európe.

Správu sprístupnenú pre verejnosť „Self-Assessment Report“ vytvorenú v spolupráci partnerov projektu A4L_ACTIONS pod vedením prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc., generálnej riaditeľky Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., nájdete na webovej stránke projektu Alliance4Life.

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, https://alliance4life.ceitec.cz; zverejnené: 8. 9. 2022, autor: rpa