Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rozsah hodnotenia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.skhu.euwww.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“.

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia písomne na adresu: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.

Viac informácií:

Rozsah hodnotenia Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027 (slovenský jazyk)

Rozsah hodnotenia Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021-2027 (anglický jazyk)

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 14. 10. 2021, autor: rpa