Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rovnoprávnosť vo vedeckom systéme a výskume Nemecka

Rodová rovnosť vo vede a výskume. Zdroj: https://www.bmbf.de

Rodová rovnosť a rozmanitosť sú rozhodujúce kvalitatívne charakteristiky a konkurenčné faktory vo vedeckom systéme a výskume.

Rovnosť medzi ženami a mužmi, ako aj rozmanitosť vo vede a výskume sú predpokladom inovácie a budúcej životaschopnosti Nemecka a zohrávajú rozhodujúcu úlohu v charakteristike kvality a konkurenčných faktorov v systéme vedy a výskumu.

Udržateľná integrácia všetkých talentov a potenciálu do vedy a výskumu nie je len otázkou spravodlivosti. Lepšie výsledky výskumu dosahujú zmiešané tímy zložené zo žien a mužov, ale aj ľudí z rôznych prostredí, pretože väčšia rozmanitosť skúseností môže výrazne rozšíriť perspektívu výskumu. Platí to aj pre zohľadnenie rodových otázok ako predmetu výskumu. „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) berie do úvahy dve dimenzie, ženy vo vede a rodovú rovnosť vo výskume, ako prierezové témy vo všetkých oblastiach činnosti.

„Leaky Pipeline“ vo vede

Ženy v Nemecku majú dnes lepšie vzdelania ako kedykoľvek predtým. Čím vyššie stúpate v rebríčku akademickej kariéry, tým viac klesá podiel žien na univerzitách. Ak po maturite a na začiatku štúdia mierne prevažuje podiel mladých žien, tak doktorandky tvoria len 45 % a počet habilitovaných žien dosahuje už len 35 %.  Ženy tvoria len štvrtinu profesorského zboru a iba jednu z piatich univerzít v Nemecku vedie žena.

Cieľom „Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu“ (BMBF) je pomôcť rozhodne čeliť netesnostiam vo vede tak, aby sa medzera ešte viac uzavrela. Je potrebné dosiahnuť rovnosť medzi ženami a mužmi a takú univerzitnú kultúru, ktorá je spravodlivá a podporuje rodovú rovnosť. Predpokladom k tomu je, aby univerzity a výskumné organizácie prijali opatrenia na podporu väčšej rovnosti. Na podporu tohto cieľa „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) úzko spolupracuje so Spolkovými štátmi Nemecka  na „Spoločnej vedeckej konferencii“ (GWK). Fórum pre túto spoluprácu tvorí stála pracovná skupina (GWK) s názvom „Rovnaké príležitosti vo vede a výskume“ (AK CHAG). V roku 2021  zverejnila táto pracovná skupina  25. aktualizáciu údajov o ženách na univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách. Správa opäť ukazuje, že podiel vedkýň sa zvýšil na univerzitách aj v neuniverzitných výskumných inštitúciách, ale pokrok vo všetkých oblastiach je pomalý a je potrebné stále konať.

Opatrenia „Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu“ (BMBF) na podporu rovnosti vo vede a výskume:

  1. Program pre profesorky (PP) 
  2. Inovatívne ženy v centre pozornosti (IFIF)  
  3. Mission MINT     
  4. Rodové aspekty (GiB)   
  5. Girls`Day

Rodová rovnosť ako základný princíp výskumnej politiky

Rodová rovnosť zohráva ústrednú úlohu aj v „Stratégii excelentnosti.“ Budúce úspešné koncepcie prezentované univerzitami, zahŕňajú rôzne opatrenia na zlepšenie kompatibility vedy a starostlivosti. Jednotlivé univerzity definujú cieľové kvóty na zvýšenie podielu vysokokvalifikovaných vedkýň na vrcholových pozíciách. S programom na podporu mladých vedcov (Tenure Track Programm) si Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka stanovili za cieľ zlepšiť rovnosť príležitostí a zlučiteľnosť práce a rodiny. Súčasťou sprievodného monitorovania tohto programu je podiel žien v povolaniach.         

„Spoločná vedecká konferencia“(GWK) prijala ešte v roku 2011 tzv. „kaskádový model“. Podľa toho by mal byť podiel žien na každej kariérnej vedeckej úrovni aspoň taký vysoký, ako ten, ktorý je na kvalifikačnej úrovni tesne pod ňou. „Kaskádový model“ zohľadňuje špecifické danosti každého odboru okolnosti každého subjektu a umožňuje tak stanoviť primerané ciele. V rámci „Paktu pre výskum a inovácie“ (PFI) sa zaviazali neuniverzitné výskumné organizácie implementovať kaskádový model s ambicióznymi cieľmi a na tento účel spustili rôzne individuálne opatrenia.

Veda priateľská k rodine ako cieľ

Zastrešujúcim politickým cieľom „Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu“ (BMBF) je lepšia kompatibilita vedy ako kariéry a rodiny. „Zákon o dočasnej zmluve vo vede“ (WissZeitVG) a „Spolkový zákon o financovaní vzdelávania“ (BAFöG) už boli  zodpovedajúcim spôsobom upravené. „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) tiež podporuje výskumné projekty, ktoré vyvíjajú opatrenia a nástroje založené na vedeckých zisteniach.

Diverzita vo vede a výskume

Okrem rodovej rovnosti zohráva významnú úlohu vo vede a výskume aj téma diverzity. Hodnotenie rozmanitosti a znižovanie diskriminácie tvoria dobrý predpoklad pre medzinárodnú konkurencieschopnosť nemeckých univerzít. Rôznorodé a reprezentatívnejšie vedecké prostredie na všetkých úrovniach umožňuje kvalitnejšie výsledky výskumu. Zohľadnenie dimenzií diverzity vo výskume vedie už od začiatku zamedzeniu  tzv. „slepých miest.“

Rozmanitosť vo svojich rôznych dimenziách, počnúc od sociálneho až po geografický pôvod, obohacuje vedu a výskum prostredníctvom heterogénnych skúseností a perspektív. Je to dôležité, pretože pre rozmanitosť myšlienok potrebujeme rozmanitosť tých, ktorí ich vymyslia a rozvíjajú. To je dôvod, prečo je rozmanitosť kľúčovým znakom kvality vo vedeckom systéme.

Viac informácií:

Chancengerechtigkeit in der EU-Forschungsförderung

Die Exzellenzstrategie

Innovative Frauen im Fokus

Das Tenure-Track-Programm

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 20. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa