Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rokovací poriadok a správny dokument Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

EU Strategy for the Danube Region - Regionálna politika - Európska ...

Počas chorvátskeho predsedníctva Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EU Strategy for the Danube Region – EUSDR) bol 22. júla 2020 schválený rokovací poriadok stratégie EÚ pre národných koordinátorov podunajskej oblasti a dokument o riadení architektúry EUSDR.

Správa stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) zohráva pre EÚ strategickú úlohu na vykonávanie akcií a dosahovanie jeho celkových cieľov. Zúčastnené štáty a kľúčové zúčastnené strany vynaložili veľké úsilie na vybudovanie a zabezpečenie efektívneho riadenia EUSDR na všetkých úrovniach. V posledných rokoch sme však boli svedkom mnohých negatívnych trendov v oblasti riadenia a práce v teréne: slabá účasť na stretnutiach, nedostatok nasadenia, nedostatočné zdroje, vysoká fluktuácia personálu, nedostatky vo vykonávaní a následných opatreniach, atď. Druhá správa Európskej komisie o implementovaní makroregionálnych stratégií EÚ uverejnená v januári 2019 určila nasledujúce oblasti na ďalšie zlepšenie EUSDR:

 • Posilniť vlastníctvo a odhodlanie ministrov zdôraznením ich potenciálnych prínosov, ktoré môže EUSDR priniesť, a vyzvať ich, aby náležite splnomocnili úradníkov zastupujúcich svoje ministerstvá na zasadnutiach riadiacich skupín (Steering Groups – SG);

 • Zabezpečiť vyvážené rozdelenie koordinačných úloh prioritnej oblasti;

 • Pokračovať v hľadaní synergií a komplementárnosti s existujúcimi nástrojmi a organizáciami novo vznikajúcimi alebo už pôsobiacimi v regióne;

 • Podporovať nepretržitú účasť všetkých príslušných generálnych riaditeľstiev EK na zasadnutiach SG;

 • Zlepšiť dialóg medzi orgánmi EUSDR a EŠIF / orgánmi IPA s cieľom určiť ich totožnosť a financovať širšiu škálu projektov a akcií v hlavných programoch;

 • Posilniť výmenu skúseností medzi programami, ktoré už financujú alebo plánujú
  financovať, makroregionálne relevantné projekty, a to aj v rámci makroregionálnych stratégií;

 • Podporovať akcie v súlade s prioritami EUSDR, ktoré EÚ prinášajú pridanú hodnotu
  s procesom rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu;

 • Pre ďalšiu generáciu nadnárodného programu pokrývajúceho EUSDR nájsť lepšiu
  rovnováhu medzi fondmi IPA a ERDF.


Na základe spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí zúčastnených štátov EUSDR a Európskej komisie
v roku 2015, cieľom dokumentu je zjednodušenie súhry medzi kľúčovými realizátormi EUSDR poskytujúcimi objasnenie svojich úloh.

Stratégia sa snaží čo najlepšie využiť to, čo je v regióne k dispozícii (fondy, znalosti, kapacity atď.), čo znamená, že zodpovednosť musia prevziať všetky zúčastnené strany. V tomto okamihu musí lepšia správa vecí objasniť, čo je nevyhnutné pre úspech nášho spoločného prístupu, vrátane silnejšej zodpovednosti zúčastnených štátov EUSDR.

Zdá sa, že zlepšenie je potrebné najmä v oblasti silnejšieho politického vedenia a angažovania, účinného rozhodovania a väčšej prehľadnosti v organizácii práce. Mali by sme sa zamerať na inteligentnejšie využívanie existujúcich zdrojov, budovanie na synergiách v príslušných existujúcich procesoch a pochopiť, že všetky úrovne riadenia sú vzájomne prepojené a vzájomne závislé spôsobom opísaným v dokumente.


Hlavným cieľom dokumentu je:

 • zlepšiť koordináciu a
  spoluprácu s cieľom ďalšieho posilnenia záväzku voči stratégii a jej účinnému
  vykonávaniu;
 • podporovať rozvoj potrebných administratívnych kapacít na zabezpečenie
  toho, aby boli politické záväzky premietnuté do efektívnej implementácie.

Kľúčom je posilniť príslušné zainteresované strany a realizátorov (hlavní koordinátori – NC, koordinátori prioritnej oblasti – PAC, riadiace skupiny – SG atď.) a zvýšiť vlastníctvo príslušných ministerstiev na vnútroštátnej úrovni. Takéto posilnenie tiež zlepšuje mobilizáciu regiónov, miest, agentúr a inštitúcií, ako sú univerzity, súkromné ​​podniky a občiansku spoločnosť, povzbudzuje ich k vytváraniu sietí, spolupráci a účasti na vykonávaní a vypracovaní stratégie.

Na dosiahnutie vyššie uvedeného je potrebné sa zamerať na zoštíhlenie štruktúry riadenia, účinné rozhodovanie a jasné rozdelenie kompetencií.

Viac informácií:

EUSDR Governance Architecture Paper

Rules of Procedure of the EU Strategy for the Danube Region

Schéma: Štruktúra riadenia EUSDR

Zdroj: Danube Strategy Point, https://danube-region.eu; zverejnené: 28.7.2020, autor: rpa