Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rodová rovnosť vo výskume: Riešenie nerovností pre inkluzívny európsky výskumný priestor

No alternative text description for this image
Riešenie nerovností pre inkluzívny európsky výskumný priestor. Zdroj: https://cordis.europa.eu

Napriek výraznému pokroku za posledné desaťročia zostáva rodová nerovnosť stále hlavným problémom v EÚ. CORDIS Results Packs, ktoré boli vydané pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2022, sa snažia zvýšiť povedomie o dôležitosti rodového hľadiska vo výskume a inováciách.

Podpora rodovej rovnosti a lepšieho zastúpenia žien v našej európskej spoločnosti je dlhodobým záväzkom Európskej komisie. Naďalej však pretrvávajú štrukturálne a individuálne bariéry, ktoré výrazne ovplyvňujú zdravie, bohatstvo a šťastie žien aj mužov v Európe.

Výskum financovaný EÚ pomáha poskytnúť hlbšie pochopenie rodových aspektov a toho, ako tieto bariéry vznikajú a pretrvávajú. V rámci pracovného programu Horizont 2020 SwafS bolo na projekty v oblasti rodovej rovnosti vo výskume a inováciách a súvisiace akcie pridelených takmer 83-miliónov EUR.

Rodová rovnováha je tiež dôležitým krokom k tomu, aby sa ženy zúčastňovali na rozhodovacom procese a mali rovnaké príležitosti na výkon svojej kariéry. Je pozoruhodné, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výskumných úlohách. Napriek tomu, že ženy tvoria takmer polovicu absolventov doktorandského štúdia v EÚ, zastávajú len štvrtinu najvyšších pozícií, ako sú napríklad riadne profesúry, a len 11 % patentových prihlášok podávajú ženy.

Ľubľanská deklarácia z roku 2021, ktorú podporilo 36 krajín vrátane 25 členských štátov, ako aj Európska komisia, zdôrazňuje potrebu byť proaktívny pri presadzovaní rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Zdôrazňuje, že rodová rovnosť prispieva k integrite a spoločenskej zodpovednosti výskumu tým, že zvyšuje vedeckú a technologickú kvalitu na vyšší štandard, a to prostredníctvom integrácie rodového rozmeru do obsahu výskumu a inovácií.

Komisia opätovne potvrdila svoj záväzok týkajúci sa rodovej rovnosti tým, že pre organizácie vyššieho vzdelávania a výskumné organizácie, ktoré sa uchádzajú o rámcový program Horizont Európa, urobila z vlastníctva Plánu rodovej rovnosti kritérium oprávnenosti. Začlenenie rodového rozmeru do návrhov výskumu je neoddeliteľnou súčasťou kritéria excelentnosti pri hodnotení návrhov a je prvoradé pre kvalitu a užitočnosť výsledkov výskumu v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.

Ďalším cieľom programu Horizont Európa je zvýšenie rodovej vyváženosti v rámci programu s cieľom 50 % žien v súvisiacich radách, skupinách odborníkov a hodnotiacich výboroch. Len 38 % expertov, ktorí posudzujú návrhy výskumných projektov EÚ, sú ženy, takže na preklenutie tejto priepasti sa ženy zo všetkých oblastí odbornosti vyzývajú, aby sa zaregistrovali ako hodnotiteľky v databáze expertov Európskej komisie.

Aby bolo možné sledovať pokrok EÚ, portál na monitorovanie stratégie rodovej rovnosti zhromažďuje údaje zosúladené s tromi hlavnými prvkami stratégie rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025: ukončenie rodovo motivovaného násilia, odstránenie rodových rozdielov na trhu práce a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní. Pomôže to zabezpečiť, aby Komisia splnila svoj záväzok dosiahnuť Úniu rovnosti.

Tento balík zdôrazňuje šesť projektov hraničného výskumu o rodovej rovnosti financovaných ERC, ako aj tri úspešné akcie podporované EÚ na podporu rodovej rovnosti vo výskume. Projekty v tomto balíku pokrývajú širokú škálu rodových aspektov vo výskume vrátane rodového chápania práva, individuálnych a štrukturálnych faktorov rodovej nerovnosti, rodových predsudkov vo vzdelávaní, zamestnaní a zdravotnej starostlivosti a nástrojov na podporu rozvoja a zavádzania plánov rodovej rovnosti, ako aj koordináciu politík na národnej úrovni v oblasti rodovej rovnosti v Európskom výskumnom priestore.

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže s aktivitami zameranými na pritiahnutie väčšieho počtu mladých žien do oblastí výskumu. Tieto ďalej podporujú ciele Medzinárodného dňa žien, podporovať svet, ktorý je rôznorodý, spravodlivý a inkluzívny a bez zaujatosti, stereotypov a diskriminácie. Špičkový výskum, tvorený a realizovaný so silným rodovým rozmerom, pomôže priblížiť tieto ambície o krok bližšie k realite.

Projekty uvedené v tomto balíku zahŕňajú CIC a Struct. vs. Individ., ktoré skúmajú hybnú silu rodovej nerovnosti, osobnú aj spoločenskú, zatiaľ čo GENDERACTION, GEARING ROLES a GE Academy ponúkajú nástroje na vytváranie sietí a budovanie kapacít na prekonávanie týchto prekážok v rámci výskumných a inovačných inštitúcií.

Účinky rodových rozdielov na zdravotnú starostlivosť a výsledky vzdelávania sú predmetom MMAF a GirlsInScience, ktoré ukazujú, ako môžu spoločenské predsudky ovplyvniť naše srdcia a mysle. GenderedPeace skúma, ako integrovať skúsenosti žien s konfliktom do medzinárodného práva. A FATHER TRIALS skúma často prehliadané interakcie medzi otcom a novorodencom a ukazuje, ako zvýšená opatrovateľská rola mení jeho biochemické zloženie a poskytuje dôvod na spravodlivejšiu rodičovskú dovolenku.

Zdroj: https://cordis.europa.eu, zverejnené: 8. 3. 2022, autor: rpa