Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rodová rovnosť vo vede a výskume Rakúska

20 rokov politiky rovnosti vo vede a výskume: Nová publikácia BMBWF ponúka fundovaný prehľad o vývoji, opatreniach a potenciáli. Zdroj: https://www.fwf.ac.at

„Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMBWF) sa Rakúsku zamýšľa nad vývojom v politike rodovej rovnosti a zameriava sa na pokrok za posledné dve desaťročia. „Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMBWF) v spolupráci s „Inštitútom pre vyššie štúdie“ (IHS Wien) nedávno prezentovalo publikáciu s názvom „Od rodovej politiky k politike rovnosti orientovanej na rozmanitosť v rakúskom vysokoškolskom a výskumnom priestore“, ktorá je založená na tripartitnom cieli v oblasti rodovej rovnosti a pozostáva z troch častí:

  • kultúrna zmena                                                                                                                                           
  • rodová dimenzia v obsahu výskumu a výučby
  • kariérny postup a posilnenie postavenia

Každá z týchto častí začína strategickým dokumentom, ktorý popisuje vývoj v príslušnej oblasti od roku 2000. Vybrané koncepcie a vývoj v politike rodovej rovnosti od roku 2000 sú dokumentované textami relevantných aktérov za toto obdobie a zohľadňujú reflexie v európskom a v národnom kontexte. Záverečné úvahy formulujú politické odporúčania, ktoré zohľadňuje (BMBWF) vo svojom stanovisku.

K otázke rodovej rovnosti vo vede a výskume Rakúska zaujalo postoj 40 autorov. Vo svojich príspevkoch sa sústreďujú na vývoj za posledných 20 rokov vrátane opatrení prijatých „Rakúskym vedeckým fondom“ (FWF). Publikáciu dopĺňajú početné odporúčania pre budúci rozvoj, ktoré identifikujú potrebu konať v oblasti rodovej rovnosti vo vede a výskume Rakúska

V  príspevkoch autoriek sú dokumentované a reflektované koncepcie a vývoj politiky rodovej rovnosti v rakúskom vysokoškolskom a výskumnom priestore v rokoch 2000 až 2022, v európskom aj v  národnom kontexte. „Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMBWF) uzatvára touto publikáciou medzeru v obsahu vedeckej dokumentácie, pretože vývoj v oblasti rodovej rovnosti  vo vede a výskume do roku 2000 mapovala iba staršia publikácia zo série „Materiály na podporu žien vo vede.“ Publikačné príspevky o politike rodovej rovnosti „Rakúskeho vedeckého fondu“ (FWF).

K publikácii prispeli aj viacerí experti na  rodovú rovnosť z „Rakúskeho vedeckého fondu“ (FWF)Sabine Haubenwallner a Marlene Hock prezentujú kroky a opatrenia, ktoré prijal (FWF) k dnešnému dňu v súvislosti so štruktúrami, procesmi a rozhodovaním, a uvažujú o posledných 20 rokoch práce v oblasti rodovej rovnosti na (FWF). Barbara Zimmermann sa vo svojom príspevku obzerá späť na fázu úspešného a potrebného napredovania žien a venuje sa presunu programov do programu „ESPRIT“, ktorý je otvorený pre všetky pohlavia a v ktorom opatrenia rodovej rovnosti zabezpečujú dostatočnú participáciu žien vo vede a výskume.

Na základe množstva článkov dokumentuje publikácia prácu v oblasti rodovej rovnosti v rakúskom výskumnom a univerzitnom sektore za posledných 20 rokov a umožňuje tak komplexný prehľad a reflexiu koncepcií, pokroku a vývoja. Publikácia je zároveň súčasťou „Národného akčného plánu pre Európsky výskumný priestor 2022-2025“ (ERA-NAP).  

Viac informácií:

Publikation „Von der Geschlechterpolitik zur diversitätsorientierten Gleichstellungspolitik im österreichischen Hochschul- und Forschungsraum“

Österreichischer Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum (ERA-NAP) 2022-2025

Monitoring rovnosti príležitostí

FWF plán rodovej rovnosti

FWF –  Výročná správa o rodovej rovnosti v rakúsku 2022

Zdroj: https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 28. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa