Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Reforma nemeckého zákona o ochrane klímy

Nemecký spolkový kabinet spustil koncom júna 2023, po dlhom spore v koalícii, dlho očakávanú  reformu zákona o ochrane klímy.  

Zákon o ochrane klímy je jadrom „Národnej klimatickej politiky.“ Nemecko stanovilo medzinárodné normy s právne záväznými národnými klimatickými cieľmi. Nemecko by malo byť do roku 2045 neutrálne z hľadiska tvorby skleníkových plynov. Zákon tiež stanovuje komplexný program ochrany klímy s účinnými opatreniami a celkový plán politiky Nemeckej Spolkovej vlády na ochranu klímy. Pomocou týchto opatrení na ochranu klímy možno v tomto desaťročí výrazne znížiť celkové emisie skleníkových plynov v Nemecku. Novinkou v zákone o ochrane klímy je teraz rozhodujúci výhľad budúceho vývoja. Okrem toho sa v budúcnosti bude klásť dôraz na dosahovanie celkových emisií skleníkových plynov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.  

Zdroj: bundesregierung.de

Jednotlivé hospodárske odvetvia nemeckého priemyslu si  konečne vydýchnu, pretože záväzné predpisy kvót CO2 pre jednotlivé odvetvia sa stali minulosťou. V nemeckej koalícii sa o pripravovaných zmenách viedli dlhé, búrlivé diskusie. Najmä „strana zelených“ by najradšej ponechala zákon o ochrane klímy v jeho pôvodnom znení. Vo svojej predchádzajúcej verzii zákon presne špecifikuje, koľko skleníkových plynov sa musí ročne ušetriť v jednotlivých odvetviach priemyslu, dopravy či v budovách.

Cieľom reformnej novely zákona  je zabezpečiť, aby ochrana klímy bola progresívnejšia a účinnejšia. Návrh stanovuje, že pre ďalšie opatrenia v budúcnosti bude rozhodujúca viacročná medzisektorová bilancia. Ambiciózne ciele Nemecka v oblasti klímy zostávajú nezmenené – reforma zaručuje, že sa nesmie vypúšťať ani o tonu viac CO2, ako podľa predchádzajúceho zákona.

Reforma zákona o ochrane klímy jednoznačne určuje v budúcnosti rozhodujúce, prípustné celkové množstvo emisií poškodzujúcich klímu – čo by malo umožniť flexibilnejšie narábanie s kvótami CO2.

Ak sa napríklad pri doprave vypúšťa priveľa skleníkových plynov, možno to kompenzovať zvýšenými úsporami, napríklad v priemysle. Špecifikácie pre celkové povolené množstvo CO2 však zostávajú nezmenené.

Zdroj: bmwk.de

Väčšia flexibilita

Reforma zákona o ochrane klímy sa odteraz bude riadiť iným myšlienkovým prístupom, ktorý je tiež bežným pravidlom v iných krajinách. 

Napríklad Veľká Británia, Fínsko a Švédsko formulujú vo svojich zákonoch  celkové úspory, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030, alebo 2050, ale ponechávajú si patričnú flexibilitu na ceste k dosiahnutiu cieľov. Ročné, právne záväzné sektorové ciele nie sú  v týchto krajinách bežné. Všetky štáty bez výnimky však čelia rovnakej výzve, ako možno skutočne dosiahnuť konkrétne ciele a aké opatrenia prispejú k dosiahnutiu cieľových hodnôt.

Najdôležitejšie zmeny v zákone o ochrane klímy:

Výhľad do budúcnosti

Doterajší zákon o ochrane klímy  sa pri plnení cieľov zameriaval na neúspechy v minulosti. So zvýšeným zameraním na budúce emisie je jednoduchšie skontrolovať, či sa Nemecko nachádza na správnej ceste, alebo či si situácia vyžaduje sprísniť opatrenia.

Celková zodpovednosť a flexibilné dosahovanie cieľov

Pozornosť sa teraz sústreďuje na to, či sa celkovo znížia emisie skleníkových plynov bez ohľadu na oblasť, v ktorej sa skleníkové plyny produkujú. Znížením emisií, najmä tam, kde je najväčší potenciál úspor, možno ciele v oblasti klímy dosiahnuť sociálne spravodlivým a ekonomicky efektívnym spôsobom. Tento fakt posilní celkovú zodpovednosť Nemeckej Spolkovej vlády a flexibilitu medzi sektormi.

Úplná transparentnosť pre všetky oblasti

Napriek tomuto celkovému pohľadu zabezpečuje Nemecká Spolková vláda i naďalej úplnú transparentnosť v jednotlivých sektoroch, akými sú doprava, energetika a bývanie. Je tiež jasné, kde vznikajú emisie a ktorý sektor je „na správnej ceste“. Všetky spolkové ministerstvá zodpovedné za sektory, musia primerane prispieť k dosiahnutiu národných cieľov Nemecka v oblasti ochrany klímy.

Posilnenie rady odborníkov

Nový zákon tiež posilňuje úlohu expertnej rady pre klimatickú problematiku, tá bude v budúcnosti hodnotiť prognózy a môže určiť, či sú celkové ročné emisie prekročené, alebo nie. Okrem toho teraz môže predkladať aj vlastné návrhy na ďalší vývoj vhodných opatrení na ochranu klímy.

Zdroj: bundesregierung.de, bmwk.de; zverejnené: 14.8.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová