Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Reakcia a zotavenie z koronavírusu: Podpora EÚ pre spoluprácu regiónov na inovatívnych pilotných projektoch

Coronavirus response | Culture and Creativity

Európska komisia oznámila víťazov novej iniciatívy financovanej z prostriedkov EÚ, ktorá podporuje medziregionálne partnerstvá v štyroch oblastiach: inovatívne riešenia súvisiace s koronavírusom, obehové hospodárstvo v oblasti zdravia, udržateľný a digitálny cestovný ruch a vodíkové technológie v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka.

Cieľom tejto novej pilotnej akcie, ktorá stavia na úspešných skúsenostiach s podobnou akciou v rámci „medziregionálnych inovačných projektov“ začatých na konci roka 2017, je mobilizovať regionálne a národné inovačné subjekty v záujme riešenia vplyvu koronavírusu. Táto iniciatíva tiež pomáha pri obnove pomocou nových programov Komisie prostredníctvom rozširovania projektov v nových prioritných oblastiach, ako je zdravotníctvo, cestovný ruch alebo vodík.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira vyhlásila: „Medziregionálne partnerstvá sú dôkazom toho, že keď spolupracujeme za hranicami, sme silnejší, lebo prichádzame na inteligentné riešenia, ktoré sú užitočné pre všetkých. Táto nová pilotná iniciatíva na podporu medziregionálnych inovatívnych partnerstiev je obzvlášť dôležitá v súčasnom kontexte koronavírusu. Ukazuje, ako pevne je politika súdržnosti odhodlaná prispieť k rýchlej reakcii a obnove Európy.“

Na základe výzvy Komisie na vyjadrenie záujmu, ktorá bola vyhlásená v júli 2020, boli vybrané štyri medziregionálne partnerstvá, pričom v čele bol jeden alebo niekoľko koordinujúcich regiónov:

  • País Vasco (ES) sa spolu s tromi regiónmi zameria na podporu predikcie a prevencie pandémie koronavírusu v rozvíjajúcom sa priemyselnom sektore;

  • V oblasti obehového hospodárstva v zdravotníctve zahŕňa partnerstvo RegioTex v oblasti textilných inovácií 16 regiónov pod vedením severného Portugalska (PT);

  • V oblasti trvalo udržateľného a digitálneho cestovného ruchu zahŕňa partnerstvo koordinované organizáciou Time Machine, sieťou medzinárodnej spolupráce v oblasti technológií, vedy a kultúrneho dedičstva, päť regiónov a Cyprus, ktorý vedie Thüringen (DE);

  •  S cieľom umožniť vývoj inovatívnych riešení založených na vodíkových technológiách v regiónoch náročných na uhlík so širokým geografickým pokrytím sa spoja dve partnerstvá: partnerstvo európskych vodíkových údolí, ktoré združuje 12 regiónov pod vedením Aragonu (ES), Auvergne Rhône Alpes (FR) Normandie (FR) a Severné Holandsko (NL) a partnerstvo vedené Košickým krajom (SK) s ďalšími štyrmi regiónmi.

Tieto partnerstvá budú profitovať z podpory odborníkov Komisie, ktorá bude okrem iného poskytovať rady, ako čo najlepšie kombinovať finančné prostriedky EÚ na financovanie projektov. Okrem tejto praktickej podpory Komisie môže každé partnerstvo využívať externú poradenskú službu až do výšky 100 000 EUR na činnosti súvisiace so zväčšovaním a komercializáciou. Peniaze pochádzajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Ďalšie kroky

Práca s partnerstvami sa začne v januári 2021 a potrvá jeden rok. Tento pilotný projekt ďalej stimuluje medziregionálnu spoluprácu s možnosťou partnerstiev uchádzať sa o podporu v rámci nových programov a nástroja „Medziregionálne investície do inovácií“ od roku 2021.

Súvislosti

V posledných rokoch Komisia vyzýva vnútroštátne a regionálne orgány, aby vypracúvali stratégie pre inteligentnú špecializáciu zamerané na účinnejšie inovačné politiky a posilnenú medziregionálnu spoluprácu v hodnotových reťazcoch naprieč hranicami. Doteraz bolo prijatých viac ako 180 takýchto regionálnych stratégií pre inteligentnú špecializáciu. Na ich vykonávanie sa prispieva 40-miliardami EUR z fondov politiky súdržnosti EÚ.

Medzi opatreniami, ktoré Komisia predstavila v roku 2017 s cieľom posunúť inteligentnú špecializáciu o krok ďalej, bolo aj pilotné opatrenie týkajúce sa „medziregionálnych inovatívnych projektov“. Jeho cieľom bolo otestovať nové spôsoby, ako povzbudiť regióny a mestá, aby rozvíjali nové hodnotové reťazce a rozširovali svoje dobré nápady na jednotnom trhu EÚ. Toto pilotné opatrenie, ktoré zahŕňalo deväť partnerstiev v prioritných odvetviach špičkových technológií, bolo dokončené v roku 2019 a preukázalo značný potenciál urýchliť investičnú pripravenosť medziregionálnych investičných projektov.

Získané poznatky sa začlenia do nového nástroja Medziregionálne inovačné investície navrhnutého v rámci balíka politiky súdržnosti po roku 2020. Nové pilotné opatrenie má podobné ciele. Okrem toho sa v kontexte krízy zameriava na hľadanie riešení problémov súvisiacich s koronavírusom a urýchlenie obnovy vďaka komercializácii a rozširovaniu investícií do inovácií.

Viac informácií:

July 2017 Communication – Strengthening Innovation in Europe’s regions

Pilot action for “Interregional innovation partnerships”

Zdroj: EK; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 8.1.2021, autor: rpa