Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky vedecký fond – hodnotiaca správa 2020

Rakúsky vedecký fond (FWF) uverejnil hodnotiacu správu. Správu zostavili autori Thomas Völker a Falk Reckling  problematike špeciálnych vedecko-výskumných programov v Rakúsku: „External evaluation of the Special Research Programme (SFB)“.

Hlavným cieľom FWF je udržateľná podpora excelentnosti vo výskume v Rakúsku. Dôležitá súčasť portfólia FWF, ako aj podobného financovania medzinárodnými organizáciami, je uľahčiť vytváranie veľkých výskumných sietí, ktoré vykonávajú spoločný základný výskum – často za hranicami vedeckých a výskumných disciplín.

Kľúčovým cieľom programu SFB je financovanie excelentného výskumu v Rakúsku a vytvorenie regionálnych centier excelentnosti. Zriaďovaním SFB výskumné inštitúcie preukazujú svoj záväzok stanovenia dlhodobých priorít výskumu v ich inštitúciách, čo sa odráža v ich strategických plánoch rozvoja. SFB teda pomáhajú formovať výskumný profil Rakúska výskumné inštitúcie. Z dlhodobého hľadiska SFB podporuje Rakúsko v jeho ambícii formovať medzinárodne popredné a atraktívne uzly vedy a výskumu. Ďalej SFB buduje a posilňuje existujúce silné stránky.

Hlavné výsledky správy:

• Dopad programu SFB pokiaľ ide o publikačný výstup a vplyv zostáva veľmi vysoký a je nadpriemerný v porovnaní s národnými aj medzinárodnými projektmi.

• Projekty SFB dosahujú nízke skóre z hľadiska interdisciplinárnych publikácií; navyše, interdisciplinárna spolupráca sa obmedzuje hlavne na úzko súvisiace subdisciplíny.

• SFB ponúka vynikajúce príležitosti na zlepšenie doktorandského štúdia.

• Zatiaľ čo sa zvýšila celková účasť výskumníčok, percento žien vo vedúcich pozíciách stále zostáva (príliš) nízke.

• Miera akceptácie projektov je veľmi nízka (14 % ) a podiel SFB projektov na celkovom počte financovaných projektov FWF sa znížil zo 14,7 % v roku 2014 na iba 5,6 % v roku 2018.

Viac informácií:

External evaluation of the Special Research Programme (SFB): Statement of the Austrian Science Fund FWF on the evaluation
report

Zdroj: https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 18.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa