Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky priemysel v dobrej klimatickej kondícii

Rakúsky priemysel v dobrej klimatickej kondícii. Zdroj: https://www.bmk.gv.a

Veľké rakúske priemyselné spoločnosti, ktoré sú najnáročnejšie na emisie, spolupracujú na ceste ku klimatickej neutralite.

Prvé predbežné hodnotenie ukazuje, že opatrenia, ktoré iniciovalo Rakúsko v poslednom období, nadobúdajú účinnosť a prinášajú výsledky.

„Spolková ministerka pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK), Leonore Gewessler a zástupcovia priemyselných podnikov s najvyššími emisiami v Rakúsku, hodnotia spoločnú cestu ku klimatickej neutralite. Počas transformácie sa pozornosť sústreďuje na technické a organizačné výzvy, ktorým  rakúska spoločnosť čelí. Aby bolo možné poskytnúť spoločnostiam čo najlepšiu podporu pri týchto zmenách, „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK) v spolupráci so „Združením rakúskych priemyselných odvetví“ (IV) iniciovali v roku 2020 proces „Climate-Neutral Industry Austria“ („Klimaticky neutrálny priemysel Rakúsko“). Cieľom tohto procesu je spolupracovať so spoločnosťami, ktoré predstavujú priemyselné sektory s najvyššou mierou emisií, na konkrétnych výzvach na ceste ku „klimatickej neutralite.“

Prvá priebežná správa ukazuje, že prijaté opatrenia nadobúdajú účinnosť.

Transformácia na klimatickú neutralitu je globálnou výzvou a príležitosťou, ktorá sa bude týkať aj rakúskeho priemyslu v súčasnosti a v nasledujúcich rokoch. Na ceste ku klimaticky neutrálnemu priemyslu sa menia výrobné procesy a budujú sa nové závody. Všetky iniciatívy sú zamerané na ústup od fosílnej energie, smerom k zelenej elektrine a zelenému vodíku. Dekarbonizácia predstavuje pre spoločnosti veľké výzvy, pretože emisie skleníkových plynov sú spôsobené spotrebou energie a často aj samotnými výrobnými procesmi. Komplexnou výzvou je prispôsobenie procesov a hodnotových reťazcov počas prebiehajúcich operácií.

V procese „Climate-Neutral Industry Austria“ sa vyvinulo spoločné chápanie hlavných problémov budúcnosti, od dodávok  z klimaticky neutrálnych zdrojov energie, až po rozširovanie infraštruktúry a cielenú podporu opatrení na dekarbonizáciu.

Nový proces dialógu – kompas pre budúcnosť a ohľaduplnosť voči klíme

Týmto prístupom vytvorilo „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK) spoločne so „Združením rakúskych priemyselných odvetví“ (IV) po prvý raz v Rakúsku proces transformácie celého sektora priemyslu priamou výmenou. Od roku 2020 sa spolu s jedenástimi priemyselnými podnikmi, ktoré sú zodpovedné za takmer 23 % domácich emisií a okolo 35 000 pracovných miest, vypracovali optimálne rámcové podmienky pre historickú úlohu transformácie. Prebiehajúci proces umožňuje reagovať na dynamické prostredie a technické výzvy pri implementácii. Je to dôležité, pretože to môže zabezpečiť medzinárodnú konkurencieschopnosť na ceste ku klimatickej neutralite. Tento participatívny proces po celý čas vedecky sprevádzal „Nemecký inštitút pre efektívne využívanie zdrojov a energetické stratégie“ (IREES).

Takýmto spôsobom sa mohli v posledných rokoch zohľadniť konkrétne technické výzvy pre projekty určujúce trendy. Napríklad prostredníctvom „Zákona o obnoviteľnej energii“ (EAG), ktorý poskytuje potrebný právny rámec a zabezpečuje úspešný prechod energetiky v Rakúsku. „Rakúsky plán infraštruktúry rozvodnej siete“ stanovuje cestu ku klimaticky neutrálnemu energetickému systému a infraštruktúru, ktorá je na to potrebná. „Program financovania na podporu veľkých domácich priemyselných spoločností pri transformácii ich výroby na technológie šetrné voči klíme“ dotvára priemyselné odvetvie pre ofenzívu v oblasti klímy a transformácie   

Rakúska Spolková vláda dáva do roku 2030 k dispozícii 3-miliardy EUR. Prostredníctvom týchto finančných opatrení získavajú rakúske spoločnosti aj potrebnú istotu pre plánovanie pre dlhodobej konverzie procesov.

„Spolková ministerka pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK), Leonore Gewessler uviedla: „Čelíme novej priemyselnej revolúcii. Priemysel budúcnosti je ekologickým, zeleným priemyslom. Procesy a riešenia pre tento globálny rozvoj zabezpečujú pracovné miesta a budúce ekonomické umiestnenie. Odklon od fosílnej energie posilňuje z dlhodobého hľadiska našu krajinu. To si vyžaduje plánovanie bezpečnosti na oboch stranách, preto ma teší, že sa už môžeme s kľúčovými spoločnosťami intenzívne rozprávať o tom, ako  pracovať na implementácii.“

Prezident „Združenia rakúskych priemyselných odvetví“ (IV) Georg Knill dodal: „Miestne priemyselné podniky sú nielen kľúčovým ťahúňom, ale aj ústredným partnerom na ceste k dekarbonizácii. Každý deň robia svoju priekopnícku prácu, napríklad prostredníctvom využívania zdrojov zelenej energie, spôsobov zhodnocovania CO2, alebo pri výrobe klimaticky neutrálnej ocele. Napríklad v sektoroch obchodovania s emisiami sa emisie skleníkových plynov od roku 2005 znížili približne o 20 percent.Rakúsko potrebuje spoločné úsilie politikov a spoločností, aby  sa stalo úspešnou priemyselnou krajinou. Vzhľadom na tieto výzvy je dôležitá štruktúrovaná výmena názorov, ktorá je založená na faktoch s cieľom vytvoriť vzájomné porozumenie pre požiadavky a výzvy, ako aj vytvoriť potrebné rámcové podmienky pre dianie v krajine.“

Generálny riaditeľ spoločnosti „Holcim Central Europe“ Berthold Kren podotkol: „Vítame projekt „Spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK) a „Združenia rakúskych priemyselných odvetví“ (IV) v ktorom architekti, projektanti a realizátori spoločne rozvíjajú projekt “Dekarbonizácie rakúskeho priemyslu” aj pri výstavbe domov. Ide nám všetkým o to, nájsť správne nástroje pre výstavbu a objasnenie technických a obchodných otázok. Tvoríme tak základy pre klimaticky priaznivý životný priestor budúcnosti. V Holcime, spoločnosti ktorá produkuje vysoké emisie, sme zodpovední za dekarbonizáciu, ale aj za regionálne dodávky základných stavebných surovín pre lokalitu Rakúska.”

Viac informácií:

Prozess “Klimaneutrale Industrie Österreich”

Österreichs Industrie wird klimafit

Zdroj: https://www.bmk.gv.at, zverejnené: 18. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa