Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky plán posilnenia vysokoškolského vzdelávania do roku 2030

Rakúsky plán vysokoškolského vzdelávania 2030 (HoP) umožňuje koordinovaný rozvoj rakúskeho vysokoškolského systému.

Zdroj: bmbwf.gv.at

Táto stratégia zastrešuje štyri hlavné sektory rakúskeho vysokoškolského vzdelávania. Sú to univerzity, technické vysoké školy, učiteľské školy, ako aj súkromné vysoké školy a súkromné univerzity a tiež všetkých 76 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

„Univerzitný plán“ je svojím komplexným systematickým prístupom po prvý raz súčasťou rakúskej univerzitnej politiky. Cieľom „Plánu vysokoškolského vzdelávania 2030“ (HoP), je osloviť všetky rakúske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podporiť existujúce silné stránky univerzitného systému, lepšie využiť existujúci rozvojový potenciál a dosiahnuť spoločný, koordinovaný rozvoj. Vzhľadom na zameranie na oblasť univerzitnej výučby možno tento univerzitný plán vnímať ako doplnok k „Stratégii RTI 2030.“

Od vízie 2050 k univerzitnému plánu 2030

Univerzitný plán špecifikuje kvantitatívne cieľové hodnoty, aj kvalitatívne línie rozvoja do roku 2030. Tie sú odvodené od vízie na rok 2050, ktorá predchádza univerzitnému plánu a v ktorej sa všetky rakúske univerzity a vysoké školy zaviazali k demokratickým hodnotám, udržateľnosti a rozmanitosti, aby pomohli formovať spoločnosť v pozitívnom zmysle na národnej aj medzinárodnej úrovni. Univerzity prispievajú významnou mierou k riešeniu spoločenských výziev, pričom prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu je otvorený pre všetkých ľudí s potrebnými požiadavkami a ponuka vzdelávania je veľmi flexibilná.

Kvantitatívne ciele 2030

Z kvantitatívneho hľadiska sú pre rok 2030 definované štyri cieľové hodnoty/ukazovatele, ktoré by mali viesť k udržateľnému zlepšeniu kvality výučby a rovnosti vo výučbe, výskume a rozvoji umenia (EEK).

  1. Zlepšenie pomeru zamestnancov a učiteľov
  2. Zvýšenie počtu  absolventov štúdia
  3. Internacionalizácia absolventov/absolventiek
  4. Rodová rovnosť

Vytvorenie nových profesorských a rovnocenných miest, ako aj rozšírenie miest pre vedeckých a umeleckých pracovníkov by malo viesť k zlepšeniu pomeru zamestnancov a študentov. Najmä na verejných vysokých školách je cieľom zlepšiť pomer študentov a učiteľov z 1:39 na 1:35.

Cieľ 2030: Päť kvalitatívnych rozvojových línií a 18 oblastí činnosti

Okrem týchto kvantitatívnych cieľových hodnôt je v univerzitnom pláne načrtnutých aj päť kvalitatívnych rozvojových línií na rok 2030, od ktorých sa odvíja 18 oblastí pôsobenia.

1. Rozvoj lokality univerzity

„Plán vysokoškolského vzdelávania“ stanovuje, že spolupráca medzi rakúskymi vysokými školami by mala mať väčšiu prioritu. Ovplyvňuje to diferenciáciu univerzitných profilov a zvýšenie „medzisektorovej formy spolupráce“ v oblasti kurzov a tiež zvýšenie atraktivity kariérnych modelov pre akademickú kariéru.

2. Medzinárodný kontext rakúskych univerzít

Dôležitú úlohu v univerzitnom pláne zohráva tiež podpora internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a členov univerzít. Internacionalizácia štúdia a výučby sa týka tak oblasti mobility pre všetkých členov univerzity, ako aj oblasti ponuky študijných programov. Tieto ciele sú špecifikované v „Stratégii internacionalizácie a mobility univerzít“ (HMIS) 2020 až 2030.

3. Nové biografie vzdelávania a priepustnosť

Univerzity by mali naplniť meniace sa vzdelávacie biografie prostredníctvom flexibilnejších rámcových podmienok v štrukturálnych, organizačných a didaktických podmienkach. Cieľom je pestrá škála študijných a ďalších vzdelávacích kurzov, ktoré stavajú na širokej škále neuniverzitných a odborných predkvalifikácií.

4. Účasť na vzdelávaní

Základnou úlohou univerzít je vytvárať a neustále rozvíjať sociálne inkluzívnu kultúru a diverzifikované možnosti výučby a vzdelávania. Cieľom je zvýšiť podiel študentských skupín, ktoré sú stále nedostatočne zastúpené, a venovať väčšiu pozornosť aspektom rodovej rovnosti.

5. Výučba, výskum a EEK v kontexte spoločenských výziev

Vďaka svojim výskumným a vyučovacím aktivitám, ako aj funkcii vzoru, zohrávajú dnes univerzity významnú úlohu pre riešení spoločenských výziev . Do roku 2030 sa univerzitný plán zameriava najmä na úlohu , ktorú univerzity zohrávajú pri aktívnom formovaní digitálnej transformácie a práci v oblasti udržateľného rozvoja a ďalšieho vzdelávania pedagógov.

Realizácia univerzitného plánu

Implementácia  jednotlivých oblastí činnosti sa v sektore vysokoškolského vzdelávania v Rakúsku uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom nástrojov riadenia BMBWF. Patria sem stratégie ako „Národný plán rozvoja rakúskych univerzít“ (GUEP), „Plán rozvoja a financovania“ (FH) a „Plán rozvoja“ (PH),  ďalej diskusné fóra, ako je univerzitná konferencia, ale aj financovanie a legislatíva. Za sledovanie „Plánu vysokoškolského vzdelávania“ zodpovedá stála pracovná skupina „Univerzitnej konferencie.“ Prvé hodnotenie sa uskutoční v roku 2028.

Zdroj: bmbwf.gv.at; zverejnené: 23.03.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová, onz