Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky model zachovania biodiverzity

Zachovanie biodiverzity a ochrana vody, ako zdroja, sú naliehavé globálne výzvy, ktoré EÚ v súčasnosti rieši v rámci „Rámcového programu pre výskum Horizont Európa“ aj prostredníctvom európskych partnerstiev „Biodiversa+“ a „Water4All.

Biodiverzita ako celok, aj vodné zdroje (morské, vnútrozemské vody aj podzemné vody) sú na celom svete, vrátane Európy, pod silným tlakom ľudskej činnosti. Sociálne výzvy spojené s problémovými oblasťami ako sú ochrana a obnova ekosystémov a biologickej diverzity, trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a čisté, zdravé životné prostredie sa musia riešiť s nadhľadom a aktívnym vedeckým prístupom, ktorý vytvára základ pre sociálne a politické rozhodnutia a následné nevyhnutné opatrenia.

Zdroj: respact.at

„Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMBWF) prevzalo iniciatívu na vytvorenie národného centra pre účasť v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a poskytlo prostriedky na lepšiu koordináciu rakúskych aktivít s cieľom prepojiť existujúcu rakúsku sieť pre biodiverzitu s rakúskou spoločnou iniciatívou pre vodné zdroje Austrian Joint Water Initiative“ (AJWI). Centrum podporí vytváranie sietí a spoluprácu rakúskych výskumných komunít medzi sebou navzájom a s inými relevantnými sektormi. Na tento účel sa budú využívať a ďalej rozvíjať existujúce databázy, ako je „Atlas biodiverzity Rakúsko“ alebo „Mapa kompetencií Rakúsko“.

Výsledkom tohto úsilia je vznik „Národného centra pre biodiverzitu a vodu“ so sídlom na Univerzite pre ďalšie vzdelávanie Krems, ktoré má za úlohu koordinovať účasť na nástrojoch vysokoškolského vzdelávania Európskej únie (EÚ). Vznik centra inicioval dekan Univerzity pre ďalšie vzdelávanie, Krems, univ. prof. Dr. Gerald Steiner, ktorý založil „Network Biodiversity Austria“ a koordinačnú kanceláriu „Rakúskej rady pre biodiverzitu.“ Sieť „Network Biodiversity Austria“ spolupracuje s platformou pre výskum vody „Austrian Joint Water Initiative“ (AJWI). 

AJWI podporuje vzájomnú  spoluprácu výskumníkov a zapojenie zainteresovaných strán z vodohospodárskeho sektora s cieľom neustále rozvíjať kvalitu výskumu, súvisiaceho s vodnými zdrojmi a efektívnym transferom jeho výsledkov do spoločnosti.  

Prepojenie odbornosti

Medzi konkrétne ciele národného centra, okrem vytvárania sietí príslušných výskumných skupín, patrí aj zlepšenie prístupu k údajom, spolupráca s európskymi inštitúciami a inými programami a zintenzívnenie komunikácie s príslušnými zainteresovanými stranami (odborné oddelenia, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť, zainteresovaní občania atď.) Týmto spôsobom „Národné centrum pre biodiverzitu a vodu“ významne prispeje k implementácii „Rakúskej stratégie RTI 2030“.                                                                                                                                                                                                                    

Skutočnosť, že ochrana biodiverzity je nevyhnutná, nie je známa iba z čias prvej správy o stave, ktorú zverejnila „Svetová rada pre biodiverzitu“ v roku 2019. Odvtedy sa, na základe celosvetovo koordinovanej vedeckej expertízy, jasne ukázalo aká dramatická je strata biodiverzity, ktorá nastala a aký závažný je celosvetový dosah nielen na prírodu a ekosystémy, ale aj na celkový blahobyt ľudí. Čistý vzduch, čistá voda, neporušené lesy, zdravá pôda a rozmanitosť rastlín a živočíchov sú predpokladom trvalo udržateľného života a rozvoja hospodárskej činnosti.

Netýka sa to však iba Rakúska ani Európy, tu už možno pozorovať dramatický vývoj v globálnom meradle.  

Ochrana biodiverzity je preto dôležitým celospoločenským a hospodárskym záujmom na celom svete.

Problémové oblasti vodných zdrojov

Rovnako ako biodiverzita ako celok, aj vodné zdroje (morské a vnútrozemské vody, ako aj podzemné vody) sú na celom svete, vrátane Európy, pod silným tlakom ľudskej činnosti. Pokrok smerom k dosiahnutiu dobrej kvality vody podľa „Európskej rámcovej smernice o vode“ je pomalý a viac ako polovica európskych vodných zdrojov nie je v dobrej ekologickej kondícii. Zhoršovanie dostupnosti vodných zdrojov a neuspokojivý stav vodných plôch ohrozuje našu spoločenskú a ekonomickú základňu života (zásoby vody, zadržiavanie vody, zabezpečenie pitnej a úžitkovej vody, obytný a rekreačný priestor). Okrem toho je schopnosť  samoregulácie prirodzeného vodného systému stále viac oslabená.

Zdroj: donau-uni.ac.a

Dôkazy prostredníctvom výskumu

Sociálne výzvy spojené s problémovými oblasťami – ochrana a obnova ekosystémov a biologickej diverzity, trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a čisté, zdravé životné prostredie, sa musia aktívne riešiť ako základ pre sociálne a politické rozhodnutia a opatrenia zo strany vedy, ktoré treba splniť. 

Týmto úlohám sa venujú „Európske partnerstvá“, nástroj súčasného Rámcového programu EÚ pre výskum Horizont Európa“ (HE) (2021 – 2027). Tieto partnerstvá sú hlavným programom financovania , ktorého cieľom je spojiť zdroje „Európskej komisie“ (EK) so zdrojmi iných verejných inštitúcií z členských štátov , pridružených krajín, súkromného sektora a ďalších, čím efektívnejšie prispieť k riešeniu problémov. Partnerstvá Biodiversa+ a Water4All sa v súčasnosti primárne zaoberajú spomínanými problémami.

Zdroje: donau-uni.ac.at, respact.at, biodiversityatlas.at; zverejnené: 20.04.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová