Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky akčný plán ERA-NAP 2022-2025

Európska komisia (EK) vytvorila  ešte v roku 2000 základy pre proces vytvorenia spoločného európskeho výskumného priestoru (ERA) a vnútorného trhu pre znalostnú ekonomiku v Európe.  V Európe nasledovalo niekoľko iniciatív na zníženie roztrieštenosti výskumu a na rozšírenie spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a zvýšiť účinnosť systému výskumu a inovácií. Pozoruhodná je najmä európska spolupráca v oblasti veľkých výskumných infraštruktúr, zlepšenie rámcových podmienok pre kariéru a mobilitu výskumníkov či vytvorenie „Európskej rady pre výskum“ (European Research Council).

Zdroj: openaire.eu

Implementácia politickej agendy výskumu a inovácií  ERA 2022 – 2024  je možná len spoločným úsilím na úrovni EÚ a v 27 členských štátoch EÚ. Jednotlivé členské štáty by sa mali zaviazať ku všetkým tým opatreniam ERA, v rámci Politickej agendy ERA 2022 – 2024, na ktorých implementácii sa chcú aktívne podieľať. Väčšina členských štátov už začala plánovať národnú implementáciu opatrení ERA. Rakúsko ju už začalo realizovať prostredníctvom ERA-NAP 2022-2025.

Pri implementácii politickej agendy ERA prostredníctvom ERA-NAP  sa sleduje všeobecný cieľ ďalšieho rozvoja národného systému výskumu, technológií a inovácií (RTI) v európskej sieti. Úzka medzinárodná a najmä európska vzájomná závislosť a prepojenie národných aktérov (RTI), vysoký stupeň európskej integrácie v mnohých oblastiach života a podnikania, ako aj nevyhnutná spolupráca na spoločných sociálnych a ekonomických výzvach, si vyžadujú úzku európsku spoluprácu pri ďalšom rozvoji národného systému  výskumu, technológií a inovácií (RTI.)

Stratégia RTI 2030 Rakúskej spolkovej vlády pomenúva zásadu „využívania príležitostí spoločnej Európy“ ako ústredný prvok národnej implementácie a stanovuje, že aktívna účasť Rakúska v Európskom výskumnom priestore (ERA) sa musí presadzovať výrazným spôsobom.

V „Pakte (RTI 2021 – 2023)“, ktorý bol vypracovaný za účelom implementácie „stratégie RTI“, sa preto ako konkrétne opatrenie plánuje vypracovanie „Rakúskeho akčného plánu pre európsky výskumný priestor. Rakúske Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum“ (BMBWF) ako zodpovedná organizácia za ERA, preto vypracovalo v úzkej spolupráci so Spolkovým ministerstvom pre ochranu životného prostredia (BMK) a ďalšími rezortmi, ako aj národnými zainteresovanými stranami „Národný akčný plán ERA“ (ERA-NAP 2022-2025). Rakúsky (ERA-NAP 2022-2025) obsahuje 12 opatrení pre Rakúsko, stavia na politickej agende (ERA 2022-2024) a slúži na jej implementáciu na národnej úrovni.

Politická agenda ERA na úrovni EÚ bola vytvorená za významnej účasti Rakúska a rieši dôležitý vývoj, transformácie a výzvy s cieľom prispôsobiť vedu, výskumné technológie a inovácie budúcnosti a zvýšiť efektívnosť systému RTI. Zároveň ide o spoločnú podporu výskumu a inovácií tam, kde sú krízy, hrozby, transformácie a iné veľké výzvy, ktoré si  vyžadujú nové prístupy a riešenia.

Opatrenia ERA-NAP 2022-2025 sa preto primárne zameriavajú na vývoj na národnej úrovni a v národných inštitúciách, avšak v úzkej spolupráci a v koordinácii s európskymi partnermi a Európskou komisiou (EK).                                                           

Cieľom je začať nové iniciatívy a reformy a využiť opatrenia, ktoré už prebiehajú, alebo o ktorých sa už rozhodlo, na implementáciu politickej agendy ERA. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že v Rakúsku, okrem opatrení uvedených v ERA-NAP 2022-2025, prispieva k úspešnej implementácii „ERA Policy Agenda“ a „Európskeho paktu výskumu a inovácií“ (R&I) aj značné množstvo aktivít mnohých iných organizácií.

Zdroje: bundeskanzleramt.gv.at, bmk.gv.at, bmbwf.gv.at; zverejnené: 18.4.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová