Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko zaznamenalo pokles skleníkových plynov

Zníženie emisií skleníkových plynov v Rakúsku. Zdroj: https://www.umweltbundesamt.at

Aktuálne prepočty „Rakúskej Spolkovej agentúry pre životné prostredie“ (Umweltbundesamt) ukazujú, že napriek zvýšeniu HDP klesli emisie skleníkových plynov (GHG) v roku 2022, v porovnaní s rokom 2021 o približne 6,4 percenta.

Zodpovedá to zníženiu o 5 miliónov ton ekvivalentov CO2. Napriek výraznému ekonomickému rastu došlo v Rakúsku po prvýkrát k poklesu vo všetkých oblastiach, teda i v stavebníctve, doprave, poľnohospodárstve a priemysle.

Podľa predbežných údajov „Nowcast 2023“ bolo v roku 2022 celkovo vypustených okolo 72,6 milióna ton skleníkových plynov, čo je najnižšia úroveň emisií od roku 1990. Je to aj dôsledok súčasných opatrení na ochranu klímy, ako je zvýšený rozvoj zdrojov obnoviteľných energií a aplikácií bez emisií CO2, akými sú elektromobilita a moderné vykurovacie systémy.

Spolková ministerka pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK) Leonore Gewessler sa vyjadrila: „Naše úsilie v ochrane klímy má efekt. Rozhodli sme sa pre mnohé opatrenia s klimatickou vstupenkou, prostredníctvom rozšírenia zelenej elektriny, ofenzívou renovácií, transformáciou priemyslu, či klimatickým bonusom. v nastúpenom trende ochrany klímy musíme pokračovať i naďalej, pretože ochrana klímy je beh na dlhé trate as nie šprint.“

Ďalšie opatrenia sú nevyhnutné

Rok 2022 sa niesol v znamení začiatku ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine a s tým spojených turbulencií v cenách energií, ako aj výrazného nárastu miery inflácie. Okrem toho bol zaznamenaný pokles vykurovacích dní, ktoré sú kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim emisie skleníkových plynov v stavebníctve, v porovnaní s rokom 2021 o 12,8 percenta a bol tak pod dlhodobým trendom. HDP Rakúska sa však v roku 2022, v porovnaní s rokom 2021, výrazne zvýšil o približne 4,9 percenta.

Günther Lichtblau, expert na klímu zo „Spolkovej agentúry pre životné prostredie“ (Umweltbundesamt) uviedol: „Ako nám ukazujú naše výpočty, v roku 2022 sa výrazne priblížime ku klimatickým cieľom a klimatickej neutralite. Vieme však aj to, že na dosiahnutie cieľov a boj proti klimatickej kríze musia nasledovať mnohé ďalšie opatrenia.“

Pohľad na jednotlivé sektory

V obchodovaní s emisiami došlo v porovnaní s rokom 2021 k poklesu o 7,2 percenta (2,1 milióna ton ekvivalentu CO2). Je to spôsobené aj približne o 5 percent nižšími emisiami pri výrobe ocele (-0,7 milióna ton CO2), pri spracovaní ropy (-0,5 milióna ton CO2) a v dôsledku nižšej spotreby zemného plynu potrubných kompresorov (-0,2 miliónov ton CO2). Okrem toho došlo k všeobecnému poklesu v ostatných výrobných odvetviach (-0,8 mil. ton CO2).

Podľa predbežných údajov sa emisie v sektore dopravy v porovnaní s rokom 2021 znížili o 4,5 percenta (1,0 milióna ton CO2) a sú tak na úrovni prvého roku pandémie 2020. Pokles je spôsobený predovšetkým vyššími cenami palív v letných mesiacoch roku 2022. V neposlednom rade zohráva úlohu aj zlepšovanie technológií a zvyšujúci sa podiel e-mobility v súkromnej doprave (naposledy to bolo okolo 16 percent e-áut v nových registráciách v roku 2022). Hneď po energetike a priemysle je stále druhým najväčším producentom skleníkových plynov v Rakúsku v roku 2022, doprava s 20,6 miliónmi ton emisií skleníkových plynov (približne 28 percent celkových emisií).

V stavebníctve poklesli emisie o 16 percent

Emisie skleníkových plynov v roku 2022 mierne klesli aj v sektore poľnohospodárstva. Je to spôsobené poklesom počtu hospodárskych zvierat, používaním minerálnych hnojív a používaním nafty. Odvetvie odpadového hospodárstva zaznamenáva pokračujúci pokles emisií metánu zo skládok. V emisiách z čistenia odpadových vôd a biologického spracovania odpadu sa takmer vôbec nezmenili. Emisie F-plynov zostali na konštantnej úrovni.

Najbližšia prognóza

„Nowcast 2023“ poskytuje predbežné údaje a trendy o emisiách skleníkových plynov na rok 2022. Výpočty pre túto krátkodobú prognózu boli vykonané pomocou zjednodušenej metodiky a odrážajú súčasný stav poznania k júlu 2023. Komplexné výsledky budú zverejnené v januári 2024, predbežné údaje v „Nowcast 2023“ sa môžu preto od týchto výsledkov líšiť.

Základom pre najbližšiu predpoveď v Rakúsku je najmä aktuálna inventúra látok znečisťujúcich ovzdušie (OLI), predbežná energetická bilancia, aktuálne údaje zo systémov obchodovania s emisiami, ako aj aktuálne prieskumy a štatistiky z poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a F- plyny. K dispozícii je aj najbližšia prognóza s podrobnými výsledkami pre sektor dopravy.

Viac informácií:

Treibhausgas-Emissionen 2022 sinken um rund 6,4%

NEFI – New Energy for Industry entwickelte Szenarien zur Klimaneutralität in der Industrie

Zdroj: https://www.bmk.gv.at; https://www.umweltbundesamt.at, zverejnené: 25. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa