Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rada pre výskum a technologický rozvoj v Rakúsku

Austrian Council Logo

Prinášame informácie o Rade pre výskum a technologický rozvoj v Rakúsku v nadväznosti na odporúčania pre rakúsku vládu k formovaniu dekády výskumu na roky 2020 – 2030.

Rada pre výskum a technologický rozvoj (Rat für Forschung und Technologieentwicklung – RFTE) je poradným orgánom Rakúskej Spolkovej vlády a na požiadanie vlád Spolkových krajín Rakúska radí vo všetkých otázkach politiky v oblasti výskumu a technológií.                                                                                                                               

RFTE rozvíja dlhodobé stratégie pre ďalší rozvoj a zlepšovanie výskumného a inovačného prostredia, vydáva odporúčania na posilnenie pozície Rakúska ako miesta pre výskum a technológie a každoročne vydáva „Správu o vedecko-technickej výkonnosti Rakúska“.                        

Dňa 19. októbra 2020 bolo zvolené nové predsedníctvo rady. Predsedníčkou RFTE sa stala Klara Sekanina a za zástupkyňu predsedu bola vymenovaná Sabine Herlitschka.                                                               

RFTE ako poradný výbor pre výskum a technologický rozvoj zabezpečuje plnenie úloh v týchto hlavných  oblastiach:

1. Poskytuje poradenstvo Spolkovej vláde Rakúska, príslušným ministrom, alebo rakúskej vláde vo všetkých  otázkach týkajúcich sa výskumu, technológií a inovácií,

2. Pripravuje návrhy v rámci  dlhodobej rakúskej stratégie pre výskum a technologický rozvoj a skúma postupy implementácie,

3. Za účasti Spolkovej vlády Rakúska pripravuje návrhy priorít národných výskumných a technologických programov a politiky financovania všetkých inštitúcií zameraných na výskum, inovácie a technológie,

4. Pripravuje odporúčania na posilnenie postavenia Rakúska v medzinárodných výskumných a technologických kooperáciách,

5. Za účasti Spolkovej vlády Rakúska nezávisle predkladá návrhy národných výskumných a technologických programov s prihliadnutím na medzinárodné programy spolupráce v oblasti výskumu a technológií všetkých inštitúcií zameraných na výskum, inovácie a technológie,

6. Pripravuje návrhy na zlepšenie spolupráce medzi podnikateľským prostredím a vedou, najmä spojením univerzitného výskumu a aplikovaného výskumu a technologického rozvoja v podnikoch,

7. Za účasti Spolkovej vlády Rakúska pripravuje návrhy na monitorovanie všetkých inštitúcií zameraných na výskum, inovácie a technológie pri zohľadnení medzinárodných štandardov.

  1. Užitočné materiály publikované RFTE: Analýza výkonnosti rakúskeho inovačného systému

Jürgena Janger a Anny Strauss-Kollin z Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO), pripravili analýzu pre RFTE v septembri 2020. Analýza sa zameriava na komplexné a systematické hodnotenie výkonnosti rakúskeho inovačného systému v medzinárodnom porovnaní v rámci . Poukazuje na to, že zo širokých oblastí hodnoteného inovačného systému sú oblasti financovania výskumu a vývoja, medzinárodnej integrácie, atraktivity lokality a podnikovej (RTI), v porovnaní s poprednými krajinami nadpriemerné. 

Naproti tomu oblasti výskumu, technológií a inovácií (RTI), klimatická oblasť a životné prostredie, digitalizácia a začínajúce podniky, ktoré sú  náročné na inovácie, sa ukázali ako hlboko podpriemerné. Mierne pod priemerom  sú oblasti efektívnosti, terciárne vzdelávanie, systém sekundárneho vzdelávania, rovnosť pohlaví, regulácia a dane, ako aj výskum na univerzitách a neuniverzitných inštitúciách.

Vo všeobecnosti  možno konštatovať, že Rakúsko je zvyčajne (až na výnimky) nad priemerom . V mnohých prípadoch sa nachádza pod úrovňou lídrov v oblasti inovácií a takmer vždy pod úrovňou troch najlepších krajín na svete. Inovačnú výkonnosť treba však čoraz viac porovnávať v globálnom kontexte, s cieľom komplexného zobrazenia inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

Bližšie informácie o analýze

2. Ako ďalej Rakúsko? Návrhy pre formovanie dekády výskumu 2020 – 2030

V navrhovaných odporúčaniach RFTE pre dekádu výskumu 2020 – 2030 sa uvádza:

„Krajina ako je Rakúsko, sa musí spoliehať predovšetkým na tvorivú myseľ svojich občanov. Cieľ, ktorý vedie Rakúsko na ceste do najvyššej európskej ligy výskumu a inovácií  vedie cez vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie a to sú  ústredné otázky budúcnosti nevyhnutné k tomu, aby krajina bola schopná zabezpečiť ekonomickú prosperitu a tým aj prosperitu jej obyvateľstva. V popredí stoja geopolitické výzvy a ďalšia z nich je emancipácia Európy od  predchádzajúcej závislosti od USA. Neplatí to však iba pre bezpečnostný sektor, ale najmä pre oblasť digitalizácie, kde závislosť Európy od technologických spoločností Google, Amazon, Facebook, Apple a Microsoft skrýva v sebe značný potenciál nebezpečenstva. Stojíme zoči-voči hrozbe „cieleného behaviorálneho inžinierstva“ a nového „kapitalizmu dohľadu“ (Shoshana Zuboff) a Európa musí lepšie čeliť a zastupovať záujmy svojich občanov proti dominantnému postaveniu niekoľkých spoločností na trhu. Musí sa usilovať o dosiahnutie „digitálnej suverenity“ a ísť svojou vlastnou európskou cestou v kritických oblastiach, ako sú vysoko výkonné kvantové počítače, cloud computing, internet vecí a umelá inteligencia (AI). To všetko si však vyžaduje príslušné právne, hospodárske, sociálne, daňové a ekologické rámcové podmienky, ako aj strategické zameranie na ústredné budúce oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Sme na prahu digitálneho veku, ktorý predovšetkým vo významnej miere zvyšuje význam vzdelávania. Digitalizácia je radikálna zmena, ktorú je potrebné využiť, aj keď ešte nemožno predvídať jej celkové účinky, je však potrebné mať ju pod kontrolou“.

Bližšie informácie

Kontakt:

Austrian Council
Pestalozzigasse 4 / D1
1010 Wien

Tel.: +43 1 7131414-0
e-Mail: office@rat-fte.at                                                                                         

                                                                                                       

Zdroj: https://www.rat-fte.at, zverejnené: 18.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa