Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvé mimoriadne výzvy HE v boji proti novým variantom vírusu SARS-CoV-2 boli spustené

V rámci programu Horizont Európa Európska komisia vyhlásila prvé mimoriadne výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na efektívny boj proti pandémii COVID-19.

Výzvy sa sústreďujú na nové varianty vírusu SARS-CoV-2, na ich skúmanie, vyhodnocovanie, vývoj liečebných postupov a vakcín, ale tiež na zdieľanie a prepájanie súvisiacich dát naprieč vednými disciplínami. Komisia na výzvy vyčlenila rozpočet vo výške 123 mil. EUR.

Pre mimoriadne výzvy platí skrátený časový harmonogram, uzávierka na predkladanie projektových žiadostí je 6. máj 2021. Dňa 15. 4.2021 bol otvorený elektronický systém na podávanie žiadostí.

klastri 1 Zdravie boli otvorené tieto výzvy:

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

Tematické zameranie:

 • vývoj vakcín a terapeutík, ktoré už majú ukončený predklinický vývoj,
 • zahrnutie rôznych vekových skupín vrátane detí a tehotných žien,
 • zameranie sa aj na špecifické skupiny, ako napr. imunokompromitovaní pacienti, komorbídni pacienti, pacienti s diagnostikou dlhého COVIDu,
 • výskum terapeutík pre slabý alebo mierny priebeh ochorenia (v zmysle definície podľa WHO stupnice),
 • dôležitá je spolupráca s iniciatívami VACCELERATE, RECOVER, EU-RESPONSE Plans, ako aj  synergie s európskou dátovou platformou COVID-19,
 • rozpočet cca 3 – 10 mil. EUR/projekt.

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 Cohorts united against COVID-19 variants of concern

Tematické zameranie:

 • nadviazanie na existujúce regionálne alebo medzinárodné kohorty a/alebo založenie nových s prepojením na existujúce kohorty,
 • skúmanie a identifikácia nových variantov SARS-CoV-2,
 • prenosnosť, virulencia a imunogenicita v rozličných kohortách vrátane rizikových skupín,
 • rizikové faktory infekcie a klinické prejavy,
 • objasnenie dopadov nových variantov na vakcíny a možnosti liečby,
 • spolupráca a nadviazanie na aktivity projektov ORCHESTRARECODID, ako aj na európsku dátovú platformu COVID-19,
 • pri selekcii financovaných projektov sa zohľadňuje geografické rozloženie aktivít,
 • rozpočet cca 7 – 10 mil. EUR/projekt.

Pre oblasť Výskumné infraštruktúry boli vyhlásené tieto výzvy:

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

Tematické zameranie:

 • umožniť výskumníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a expertom zdieľať, analyzovať a prepájať výskumné dáta súvisiace s pandémiou COVID-19 naprieč disciplínami a krajinami,
 • špeciálny dôraz sa kladie na sekvenovanie vzoriek a monitorovanie šírenia nových variantov vírusu SARS-CoV-2,
 • dôležité synergie s európskou dátovou platformou COVID-19, s Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) a tiež nadväznosť na aktivity v rámci partnerstva EOSC,
 • rozpočet 12 mil. EUR/projekt.

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

Tematické zameranie:

 • integrácia služieb výskumných infraštruktúr na podporu výskumu zameraného na nové varianty vírusu SARS-Cov-2,
 • prístup k podporným službám zameraným na nové vírusové varianty, ich odhaľovanie, skúmanie a vyhodnocovanie (zmeny pri prenose a prejavoch ochorenia) a možné spôsoby liečby a prevencie (liečivá, vakcíny, opatrenia zdravotníckych systémov),
 • zameranie sa na varianty vírusu SARS-Cov-2, ale tiež budovanie portfólia relevantných služieb s cieľom porozumieť a vedieť rýchlo reagovať na epidémie infekčných ochorení vo všeobecnosti,
 • nadviazanie na aktivity ECDS, WHO a ďalších iniciatív EÚ, vrátane EU-HERA,
 • spolupráca s európskou dátovou platformou COVID-19, EOSC, PHIRI.

Praktické informácie súvisiace s vyhlásenými výzvami si môžete vypočuť zo záznamu informačného podujatia EK k výzvam.

Verejne dostupná je aj prezentácia z podujatia.

Zdroj: EK, 16.4.2020, mob