Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekty z eurofondov pomôžu v boji s pandémiou

Ministerstvo vnútra pripravuje projekty na zvládnutie pandémie COVID-19  financované z eurofondov, Ministerstvo vnútra SR - Európske programy

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) schválilo doteraz 6 projektov za takmer 78-miliónov EUR zamerané na opatrenia na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19. Vďaka finančným prostriedkom z EÚ môže Slovenská republika nakúpiť ochranné pracovné pomôcky a technické vybavenie pre profesionálne poskytovanie pomoci svojim obyvateľom. Európske fondy pomôžu tiež zmierniť následky pandémie v rómskych komunitách.

Prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, pre ktorý je rezort vnútra sprostredkovateľským orgánom, sa realizujú tri projekty.

MV SR realizuje projekt za 11,2-milióna EUR na zlepšenie materiálno-technického vybavenie Hasičského a záchranného zboru osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a technickým vybavením pre bezpečný výkon ich práce a pre pomoc obyvateľom. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR sú v prvej línii a pomáhajú pri testovaní obyvateľov podozrivých na ochorenie COVID-19, zabezpečujú činnosti pri ochrane zdravia a majetku a nevyhnutne potrebujú všetky osobné ochranné pracovné pomôcky a technické vybavenie pre bezpečný výkon svojej práce a pre pomoc obyvateľom Slovenskej republiky.

Správa štátnych hmotných rezerv SR má v gescii projekt za 39,5-milióna EUR na zabezpečenie nevyhnutného ochranného a zdravotníckeho materiálu v záujme ochrany života a zdravia obyvateľstva. Správa štátnych hmotných rezerv je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy, ktoré v rámci krízového riadenia tvoria neoddeliteľnú súčasť krízového plánovania, a preto hlavným cieľom projektu je zabezpečiť nevyhnutný ochranný a zdravotnícky materiál v potrebnom množstve a kvalite a vzhľadom na závažnosť situácie pripraviť SR dostatočné množstvo materiálu na vývoj pandémie ochorenia COVID-19.

Cez operačný program Ľudské zdroje, pre ktorý je MV SR takisto sprostredkovateľským orgánom, sa realizujú tri národné projekty zamerané na boj s pandémiou COVID-19 a zmierňovanie jej dopadov.

Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, ktorý spadá pod rezort vnútra, má na starosti dva z nich. Prvý za 17,6-milióna EUR sa zameriava na vzdelávanie a výchovu detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Pracuje s rómskymi rodinami a deťmi okrem prostredia materskej školy aj v ich prirodzenom domácom prostredí, kooperuje s terénnou sociálnou prácou a komunitným centrom pri riešení problémov rómskych rodín s cieľom zabezpečovať základné potreby rodiny, prevenciu vylúčenosti a zmierňovaní dopadov prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy, ako aj po nej.

Druhý projekt za 5,7-milióna EUR rieši prostredníctvom terénnych asistentov nepriaznivé situácie v zdravotnej a sociálnej oblasti v týchto obciach, ktoré súvisia s ochorením COVID-19.

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny realizuje projekt za 1,2-milióna EUR. Hlavnými aktivitami sú realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety cez sieť asistentov a koordinátorov v rómskych komunitách s primárnym zameraním na pandémiu Covid-19.

Operačnému programu Efektívna verejná správa, pre ktorý je rezort vnútra riadiacim orgánom, na základe schváleného návrhu požiadaviek pre iniciatívu REACT-EU bola vládou SR a Európskou komisiou pridelená alokácia 108-miliónov EUR. V rámci iniciatívy REACT-EÚ budú financované opatrenia na elimináciu dôsledkov pandémie COVID-19.

 

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 24.3.2021, autor: rpa