Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt FAIR-IMPACT otvoril nové výzvy na podporu FAIR dát

Projekt FAIR-IMPACT otvoril druhé kolo výziev na podporu FAIR dát. Žiadosti do konkrétnych štyroch oblastí môžete podať od 31. januára do 31. marca 2024.

Zdroj: fair-impact.eu

 

Žiadatelia sa môžu zapojiť do týchto výziev:

#1: Hodnotenie a zlepšovanie výskumného softvéru

Softvér zohráva v akademickom výskume kľúčovú úlohu, a to nielen ako nástroj na analýzu dát, ale aj ako výsledok výskumu alebo dokonca ako samotný predmet výskumu. Pre výrobcov výskumného softvéru je dôležité, aby sa uistili, že vyvinutý softvér je použiteľný pre ostatných. To sa dá dosiahnuť tým, že bude dobre opísaný pomocou metadát a bude zohľadňovať princípy FAIR. V ekosystéme FAIR dát by sa softvéru mala venovať rovnaká pozornosť a uznanie ako publikáciám a dátovým súborom. Nedostatok štandardizovaných usmernení a osvedčených postupov pre vývoj a kurátorstvo softvéru však vedie k problémom pre výskumných pracovníkov, vývojárov a ďalšie zainteresované strany pri vyhľadávaní, opätovnom používaní a reprodukcii výsledkov výskumu.

Táto podporná akcia ponúka dve cesty na zvýšenie implementácie princípov FAIR a vplyvu výskumného softvéru.

  • 1.cesta: zameriava sa na hodnotenie a zlepšovanie existujúceho výskumného softvéru pomocou nového rozšírenia F-UJI.

#2: Vytvorenie zásad trvalého identifikátora (PID) v súlade so systémom EOSC

Trvalá identifikácia výstupov výskumu je súčasťou osvedčených postupov správy výskumných dát a je ústredným prvkom zásad FAIR dát a vízie Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). V súčasnosti sa na identifikáciu dát a iných druhov výskumných výstupov používa mnoho typov trvalých identifikátorov (PID). Tvorbu výstupov tvoria tiež rôzni aktéri.

Na podporu harmonizácie používania rôznych trvalých identifikátorov je potrebné vymedziť a zaviesť politiky týkajúce sa výskumných dát a/alebo politík PID. Táto podporná akcia pomôže pri definovaní politík PID v súlade s iniciatívou EOSC prostredníctvom vykonania samohodnotenia s ohľadom na pripravenosť politiky PID prostredníctvom využitia služby FAIRCORE4EOSC Compliance Assessment Toolkit (CAT). Táto služba sa snaží zakódovať, zaznamenať a vyhľadávať súlad s politikou PID EOSC a ďalšími (vrátane TRUST, FAIR, reprodukovateľnosti, GDPR a licencií).

Úspešní uchádzači získajú 10 000 eur na podielanie sa na aktivitách výzvy.


#3: Odporúčania pre dôveryhodné dátové úložiská podporujúce FAIR dáta

Ústrednú úlohu pri vytváraní a spravovaní FAIR dát zohrávajú dôveryhodné dátové úložiská. Hoci sa stále diskutuje o tom, čo predstavuje samotnú dôveryhodnosť, existuje široká zhoda v tom, že transparentnosť a dôkazy sú nevyhnutné na to, aby koncoví používatelia mohli prijímať informované rozhodnutia o službách repozitárov, ktoré používajú. V rámci hodnotenia FAIR je potrebné podniknúť aj kroky v oblasti dohľadateľnosti informácií o hodnotení a zverejňovania výsledkov hodnotenia. Projekt FAIR-IMPACT vypracoval usmernenia na zlepšenie transparentnosti repozitárov a ich dôvery. V rámci tejto podpornej akcie budú môcť úspešní žiadatelia testovať usmernenia a získať usmernenie o vystavení príslušných metadát na úrovni organizácie a objektu s cieľom uľahčiť vyhľadávanie, poskytnúť kontext a podporiť interoperabilitu.

Úspešní žiadatelia dostanú na aktivity v oblasti 4 000 eur.


#4: Zlepšenie dostupnosti a strojovej čitateľnosti dátových politík pomocou nástroja FAIRsharing

Aby sa zabezpečilo, že výskumní pracovníci pracujú v ekosystéme, ktorý podporuje FAIR dáta, tvorcovia politík na vnútroštátnej úrovni ale i na úrovni financujúcich orgánov, vydavateľov a organizácií vyvíjajú a zosúlaďujú svoje politiky na podporu vytvárania a používania dát, ktoré sú nájditeľné, prístupné, interoperabilné a opakovane použiteľné. Monitorovanie vyvíjajúceho sa politického prostredia je náročné na prácu a zameriava sa najmä na dianie na vnútroštátnej úrovni. Preto môže byť ťažké zistiť, čo sa deje na úrovni inštitúcií a výskumnej infraštruktúry, kde sa vykonáva väčšina výskumu. S cieľom poskytnúť komplexnejší obraz o politickom prostredí sa bude v rámci akcie pracovať na podpore registrácie politík v oblasti dát od širšieho okruhu zainteresovaných strán pomocou nástroja FAIRsharing. Cieľom bude tiež zvážiť, ako využiť tento zdieľaný súbor informácií pre prebiehajúce činnosti monitorovania politík.

Úspešní žiadatelia dostanú za účasť vo výzve odmenu 4 000 eur.


Žiadosti do konkrétnych výziev predkladajte prostredníctvom projektovej platformy TRUST-Grants. Ak ešte nemáte konto na stránke projektu FAIR-IMPACT, musíte si ho najprv vytvoriť, aby ste mali prístup k otvorenej výzve v platforme.

Harmonogram výziev

Zdroj: fair-impact.eu

Záznam z webinára projektu FAIR-IMPACT k druhému kolu výziev nájdete TU.

 

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 12.2.2024; autor: onz