Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt CEVIS napreduje, STU predstavila partnerom prvý polygón

Projekt Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) nezostal iba v rovine deklarácií. Najvyšší predstavitelia jeho zakladajúcich inštitúcií – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa 4. októbra 2021 z iniciatívy rektora Olivera Moravčíka stretli na pôde STU, kde sa oboznámili s návrhom prvého z piatich polygónov centra CEVIS.

Začiatkom roka 2021 STU, UK a SAV deklarovali spoločný zámer všetkých troch inštitúcií vytvoriť v hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora. Zámer vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov.

CEVIS by sa mal rozprestierať v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou Studienkou po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií.

Prodekan FEI STU Peter Telek spolu s vedúcim projektového strediska fakulty Martinom Donovalom na stretnutí prezentovali rektorom STU Oliverovi Moravčíkovi, UK Marekovi Števčekovi a predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi maketu a vizualizácie polygónu č. 2 “Science Hills” v lokalite Mlynská dolina ako výsledok architektonickej štúdie.

Ako priblížil prodekan Telek: „Návrh sleduje myšlienku synergie univerzít, vedy a priemyslu. Malo by to byť centrum technickej vedy nielen pre tých, ktorí s ňou majú priamo dočinenia, ale prilákať do tohto hodnotného celku aj bežných ľudí, vrátane stredoškolákov. Idea sleduje cieľ spopularizovať vedu a vnímať univerzitný campus, porovnateľný s podobnými centrami vo svete, atraktívnymi pre študentov.“

Rektori oboch univerzít spolu s predsedom SAV ocenili kvalitu a originalitu trojdimenzionálneho modelu a vizualizácií polygónu. Súčasne sa zhodli na potrebe konkretizovať a detailizovať funkčné rozdelenie jednotlivých polygónov CEVISu a fyzickú aj obsahovú účasť jednotlivých partnerov v nich. Urobia tak na ďalšom stretnutí najvyšších predstaviteľov STU, UK a SAV a následne aj projektových tímov týchto inštitúcií.

Koordinátorom projektu CEVIS je Slovenská technická univerzita. Projekt centra je otvorený spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi univerzít, štátnych i samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov.

Koncept Centra vedy, inovácií a spolupráce vychádza z možností financovania z iniciatívy REACT-EÚ, Plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021-2027. 

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 5. 10. 2021, autor: rpa