Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program „WIPANO“ – transfer znalostí a technológií prostredníctvom patentov a noriem v Nemecku

Nemecké Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energetiku (BMWi) zverejnilo v júli 2021 publikáciu s názvom: „WIPANO – transfer znalostí a technológií prostredníctvom patentov a noriem“.

Program financovania „WIPANO“ vstúpil do ďalšieho kola v roku 2020. Obsahuje nové prvky financovania najmä pre malé a stredné podniky (MSP). Účasť na financovaní patentov a noriem sa zjednodušila tak, aby ju v budúcnosti mohol získať ešte väčší počet MSP.

Nemecké Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energetiku (BMWi) podporuje v rámci  tohto programu jednak využitie tvorivého potenciálu MSP, ako aj komerčné využitie inovatívnych myšlienok a vynálezov z verejného výskumu. Tento výsledok sa dosiahne na jednej strane efektívnym zabezpečením duševného vlastníctva prostredníctvom patentov a úžitkových vzorov a na  druhej strane sa týmto spôsobom propaguje používanie noriem ako strategického trhového nástroja.

„WIPANO“ cielene posilňuje aj stredné firmy.

Program “WIPANO“ sleduje tieto základné ciele:

1. Podpora pri patentovaní, verejný výskum a následná podpora vynálezov

„WIPANO“ podporuje univerzity a neuniverzitné výskumné inštitúcie pri identifikácii, ochrane vlastníckych práv a využívaní ekonomicky zhodnotiteľných výsledkov výskumu. Takýmto spôsobom sa zviditeľňuje potenciál podnikania a spoločností a sprístupňuje sa jeho hospodárske využitie mimo vednej oblasti. „WIPANO“ podporuje malé a stredné podniky a príslušníkov slobodných profesií pri ochrane svojich myšlienok a vývoja pri prvom podaní prihlášky, alebo ak bola posledná patentová prihláška podaná najmenej pred tromi rokmi. Financovanie by malo prispieť k porozumeniu výhod  práv priemyselného vlastníctva a strategického využívaniu patentového systému.

2. Podpora pri zhodnocovaní výsledkov výskumu

Existujú vlastnícke práva,  v zmysle ktorých sú možnosti využívania výsledkov výskumu a marketingu ešte možné, s relatívne malým úsilím, k dosiahnutiu výrazného zvýšenia a ďalšieho rozvoja. Verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na využívaní financovania, majú možnosť požiadať o financovanie ďalšieho vývoja s cieľom preukázania funkčnosti alebo technickej uskutočniteľnosti výsledkov výskumu a vývoja (FuE), ktoré budú chránené majetkovým právom a týmto spôsobom môžu zlepšiť svoje marketingové príležitosti.

                               

3. Podpora a transfer znalostí prostredníctvom štandardizácie a noriem

„WIPANO“ podporuje transfer poznatkov z výskumu do ekonomiky.

Na tento účel sú financované projekty, ktoré premietajú najnovšie zistenia výskumu do noriem a štandardov. To znamená, že sú priamo dostupné a viditeľné v ekonomike, ako odraz súčasného stavu techniky. Normy a štandardy môžu tiež pomôcť urýchliť vstup nových technológií na trh, napríklad prostredníctvom vývoja testovacích a inšpekčných noriem. Ďalšou možnosťou je financovanie projektov výskumu a vývoja pre digitálnu normalizáciu. Toto má byť užívateľsky prívetivé, najmä pre spoločnosti. Štandardizácia spoločnosti v zmysle programu „WIPANO“,  má byť užívateľsky prívetivá, podporiť aj MSP, ktoré sa chcú aktívne podieľať na národných, európskych a medzinárodných normalizačných orgánoch, ako sú DIN / DKE, CEN / CENELEC a ISO / IEC.

Cieľom je zvýšiť šance na implementáciu a prienik inovácií na trhu. Od malých a stredných podnikov sa očakáva lepšie strategické chápanie noriem a štandardov a tým aj ich väčší prínos vo forme svojich znalosti a požiadaviek kompetentným orgánom.

Viac informácií:

Publikácia BMWI „WIPANO -Wissens-und Technologietransfer“

Zdroj: https://www.bmwi.de, zverejnené: 16. 9. 2021, autor: rpa; bhe