Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program LIFE: vyše 290-miliónov EUR na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Európska komisia schválila viac ako 290-miliónov EUR na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Tieto finančné prostriedky EÚ prispejú k celkovej investícii vo výške 562-miliónov EUR s projektmi v takmer všetkých členských štátoch. Nové projekty v rámci programu LIFE pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050, nasmerovať biodiverzitu Európy na cestu obnovy do roku 2030 a prispieť k realizácii plánu zelenej obnovy EÚ po pandémii COVID- 19. Ide o prvú sériu projektov vybraných v novom programovom období 2021 – 2027, v ktorom sa financovanie zvyšuje takmer o 60 %.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Krízy v oblasti klímy a biodiverzity predstavujú skutočnú existenčnú krízu a nemôžeme si už dovoliť strácať čas. Na konferencii COP26 v Glasgowe sa uznala potreba urýchliť naše opatrenia ešte v tomto desaťročí. Európska únia sa prostredníctvom Európskej zelenej dohody snaží znížiť emisie, obnoviť prírodu a zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov. Uspieť môžeme len vtedy, ak budeme spolupracovať vo všetkých sektoroch. Projekty v rámci programu LIFE sú výborným príkladom: spájajú občanov, verejné orgány, priemysel a mimovládne organizácie, aby spolupracovali v oblasti klímy a životného prostredia.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Vzájomne súvisiace krízy zapríčinené zmenou klímy, stratou biodiverzity a znečistením sú hlavnými výzvami našich čias. Na ich riešenie potrebujeme od základov transformovať naše spoločnosti a ekonomiky, dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu budúcnosť a naučiť sa akceptovať hranice našej planéty. Projekty v rámci programu LIFE ukazujú, ako to možno dosiahnuť. Majú výrazný vplyv v praxi a sú jasným príkladom pridanej hodnoty európskej spolupráce.“

V rámci tohto nového balíka Komisia vyčlenila približne 223-miliónov EUR na projekty zamerané na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia. Zároveň investuje viac ako 70-miliónov EUR do rôznych projektov v oblasti zmiernenia zmeny klímyprispôsobenia sa zmene klímy a správy a informovania v oblasti klímy.

Príklady projektov z celej Európy

V rámci veľkého nadnárodného projektu sa obnovia degradované rašeliniská v Belgicku, Nemecku, Írsku, Holandsku a Poľsku. Plánované opatrenia zahŕňajú obnovenie funkcie záchytu uhlíka v rašeliniskách, a prispievajú tým k cieľu EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Projekt takisto pomôže zvýšiť hladiny podzemnej vody a zachovať druhy a biotopy chránené podľa smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch.

Cieľom iného projektu, ktorého hlavnými aktérmi budú talianski šéfkuchári, bude propagácia klimaticky inteligentnej, výživnej a cenovo dostupnej stravy, znižovanie plytvania potravinami zvyšovaním povedomia komunikačnými a vzdelávacími kampaňami zameranými na zákazníkov, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany. Tento projekt prispeje okrem iného k vykonávaniu stratégie „Z farmy na stôl“akčného plánu pre obehové hospodárstvo a rámcovej smernice o odpade.

Bulharský projektový tím bude chrániť chovné, zimujúce a migrujúce populácie vtáctva tým, že zníži počet úmrtí spôsobených kontaktom s elektrickým vedením. V rámci projektu sa budú identifikovať najrizikovejšie vedenia stredného napätia a na najdôležitejších úsekoch sa nadzemné elektrické vedenia nahradia podzemnými káblami. Tento projekt prispieva k vykonávaniu smernice EÚ o vtáctve v praxi.

Poľský projekt preukáže uskutočniteľnosť využívania energie z obnoviteľných zdrojov na chladenie verejných budov a projekt z Francúzska vytvorí inovatívny systém na optimalizáciu využívania zdrojov a zhodnocovanie odpadu z miestnych stavieb a verejných prác. Oba projekty podporujú iniciatívu EÚ „Vlna obnovy“, ktorá bola spustená v októbri 2020.

Viac o číslach

  • Na základe 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Celkový rozpočet týchto projektov dosahuje 249-miliónov EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 134-miliónov EUR.
  • Prostredníctvom 45 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 162- miliónov EUR, z ktorých EÚ poskytne 78-miliónov EUR. 55-miliónov EUR sa investuje do 10 projektov na zníženie množstva odpadu, čím sa prispeje k akčnému plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Ďalších 50-miliónov EUR sa použije na financovanie 16 projektov v oblasti kvality vody.
  • Vďaka 8 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia sa zvýši informovanosť o environmentálnych otázkach, ako sú strata biodiverzity a znečistenie ovzdušia. Takisto sa v rámci nich poskytnú verejným orgánom nástroje na podporu, monitorovanie a presadzovanie dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Celkový rozpočet vyčlenený na tieto projekty predstavuje 19-miliónov EUR, z ktorých príspevok EÚ je takmer 11-miliónov EUR.
  • 17 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy dostane finančné prostriedky vo výške približne 66-miliónov EUR, z ktorých EÚ poskytne približne 35-miliónov EUR. Medzi financovanými projektmi budú napríklad projekty zamerané na podporu klimaticky neutrálneho poľnohospodárstva, ako aj na zlepšenie rekuperácie tepla pri výrobe železa a ocele.
  • Na 17 projektov v rámci programu LIFE Prispôsobenie sa zmene klímy sa zmobilizuje približne 52-miliónov EUR. Z toho takmer 29-miliónov EUR sa poskytne z finančných prostriedkov programu LIFE. Projekty zahŕňajú prispôsobenie lesov extrémnym vplyvom počasia a posilnenie kapacít európskej zdravotníckej infraštruktúry v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
  • Vďaka 6 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy sa zlepší správa v oblasti klímy a zvýši informovanosť verejnosti o zmene klímy. Celkový rozpočet na tieto projekty predstavuje 13-miliónov EUR, z ktorých EÚ prispeje viac ako 7-miliónmi EUR.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov spolufinancovalo vyše 5 500 projektov v celej EÚ i v tretích krajinách. Finančné prostriedky na program LIFE na obdobie 2021– 2027 predstavujú 5,4-miliardy EUR. Program LIFE má štyri nové podprogramy: príroda a biodiverzita, obehové hospodárstvo a kvalita života, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a prechod na čistú energiu. Projekty, ktoré boli dnes schválené, a štyri podprogramy začnú čerpať finančné prostriedky od roku 2022.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 6. 12. 2021, autor: rpa