Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027 – Zverejnenie správy o hodnotení

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027. Zdroj: https://www.mirri.gov.sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.sk-at.eu/sk a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ („správa o hodnotení“), ako aj návrh strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ („návrh strategického dokumentu“).

Dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu na uvedenej adrese: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava.

Stanoviská verejnosti k návrhu strategického dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom online formulára dostupného na webovom sídle programu https://www.sk-at.eu/sk/.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadnutia vopred e-mailom na kozultacie.sea@mirri.gov.sk.

Dokumenty a prílohy:

Návrh strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 -2027″

Správa SEA

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 14. 7. 2022, autor: rpa