Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Profesor Marián Peciar je Technológ roka 2020

Profesor Marián Peciar z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU je jedným z piatich laureátov ocenenia Vedec roka 2020. Triumfoval v kategórii Technológ roka. Porota ho ocenila za mimoriadny prínos v oblasti vývoja unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a za výchovu mladých technológov. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. je uznávaným odborníkom v oblasti Procesnej techniky, špecifického interdisciplinárneho odboru prepájajúceho oblasť strojárstva a chemického inžinierstva. Od ukončenia štúdia sa jeho vedecko-výskumná činnosť zameriavala na výskum nových netradičných technológií hlavne spracovania trojfázových systémov s tuhou partikulárnou fázou.

Je členom viacerých medzinárodných výskumných tímov zahraničných univerzít a výskumných spoločností. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na procesy a technológie, ktoré využívajú ako jadro najmä vysokotlakové lisovanie spôsobom tabletovania, kompaktovania a briketovania.

Je zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom úloh pre priemyselnú prax (105 projektov), grantových projektov APVV, VEGA, KEGA, OPVaI a iných grantových schém (14). Spolupracuje na výskumných aktivitách so slovenskými a zahraničnými univerzitami. Na publikačnú činnosť má viac ako 145 ohlasov.

V rámci aplikovaného výskumu je autorom a spoluautorom 28 prihlášok patentov a úžitkových vzorov v národných databázach Úradu priemyselného vlastníctva SR a z toho 5 patentov v medzinárodných databázach Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO.  Je spoluautorom unikátnych technológií a patentovaných zariadení v meradle pilot-plant.  K najvýznamnejším patrí patent: The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix (2019) – Spôsob granulácie partikulárneho materiálu, granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou.

Profesor Peciar sa venuje prednostne výskumu v oblasti mechaniky partikulárnych látok, ktorý vychádza z potrieb priemyselnej praxe a neustáleho vylepšovania BAT-technológií. Jednou z posledných a investične najrozsiahlejších vyvinutých technológií na spracovanie granulovaných hnojív transformáciou primárnej zmesi na finálny produkt s presne definovanými chemickými a mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami s využitím procesov dezintegrácie, homogenizácie, kompaktovania a granulácie partikulárneho materiálu a následného triedenia a obaľovania výsledného produktu, je projekt unikátny v celosvetovom meradle. Profesor Peciar bol vedúcim vývojového, projektového aj realizačného tímu uvedenej unikátnej patentovanej technológie. Po dvoch rokoch práce dodali spoločnosti AGRO CS výsledky, ktoré vyhodnotila ako jedinečné z hľadiska technológie a kvality vyvinutých zariadení. Výraznou prednosťou unikátnej technológie je veľká úspora materiálových a energetických tokov. V roku 2020, po skúšobnej prevádzke technická linka na výrobu hnojív začala nabiehať do riadnej prevádzky a stala súčasťou efektívnej výroby tejto spoločnosti, ktorá poskytuje veľmi žiadané produkty pre medzinárodný trh s hnojivami.

Ako uviedol profesor Peciar: „Snažíme sa vyvíjať a inovovať výrobné technológie tak, aby boli bezodpadové, nezaťažovali životné a pracovné prostredie, odstraňovali náročnú a fyzickú prácu, mali nové formy aplikácie.“

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore, ktorý adresovala vedcom, uviedla, že slovenská veda a vedci sa stali v čase pandémie pre Slovensko oporou. Je presvedčená, že SR sa stane konkurencieschopnou len vtedy, keď bude veda podporovaná. Poukázala, že špičkových vedcov na Slovensku máme.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 1. 7. 2021, autor: rpa