Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prínos Nemecka k hodnoteniu EÚ misií v programe „Horizont Európa“

Nemecká Spolková vláda predložila začiatkom júla 2023 správu o prínose Nemecka k hodnoteniu EÚ misií v rámci „9. Rámcového programu Horizont Európa“.

9.Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie „Horizont Európa

Misie EÚ sa prvý raz predstavili aj s podporou Nemecka. EÚ misie umožňujú riešiť naliehavé spoločenské výzvy naprieč rezortmi a sektormi a zviditeľniť  tak prínos výskumu a inovácií Nemecka. Misie EÚ podčiarkujú na európskej úrovni prístup orientovaný na dopad „9.Rámcového programu Horizontu Európa.“ Nemecko podporuje výraznou mierou ciele piatich misií EÚ – boj proti rakovine, vytváranie klimaticky neutrálnych miest a regiónov, odolných voči klimatickým zmenám, obnova pôdy a vodných zdrojov. Implementácia misií EÚ je stále v plienkach. Napriek tomu sa však už objavujú oblasti, v ktorých dosiahnutie cieľov čelí výzvam. Aby bolo možné naplno využiť potenciál misií EÚ, ako nového politického nástroja, mali by sa doterajšie skúsenosti získané pri implementácii premietnuť do ďalšieho  upraveného návrhu na dosiahnutie stanovených cieľov.                 

                                                             

Európska komisia (EK) plánuje vyhodnotenie misií EÚ v roku 2023. Hodnotenie by malo prekážky a úspechy pri realizácii misií EÚ a umožniť prispôsobenie z hľadiska efektívnej a úspešnej realizácie. Nemecko chce týmto dokumentom aktívne a konštruktívne prispieť k prebiehajúcemu európskemu procesu. Nemecko už niekoľko rokov presadzuje misijne orientované prístupy vo výskumnej politike na národnej úrovni.

V súčasnej koaličnej dohode Nemecka z 20. legislatívneho obdobia sú  EÚ misie pevne zakotvené, ako súčasť budúcej „Stratégie Spolkovej vlády Nemecka pre výskum a inovácie.“  Účinné riadenie misií EÚ musí byť založené na horizontálnom a vertikálnom prístupe v súlade s príslušnými právomocami. S cieľom napredovať vo vykonávaní misií EÚ na vnútroštátnej úrovni, vytvorila Spolková vláda Nemecka, pod vedením „Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum“(BMBF), „Národnú medzirezortnú riadiacu štruktúru pre misie EÚ“.                                                                                                                                                     

Zodpovednosť za úspech by mali prevziať útvary, ktoré sú primárne zodpovedné za tematické oblasti misií EÚ. Nemecko má, vďaka veľkému počtu národných aktivít, už teraz veľmi dobrú pozíciu vo všetkých piatich oblastiach misie EÚ. Preto sa musí ďalej zintenzívniť úsilie o efektívne prepojenie národných a európskych procesov z hľadiska zdrojov, ako aj regionálnych myšlienok a aktivít.

 Diskusia o nových misiách EÚ a ich možnom smerovaní by sa mala začať až po získaní dostatočných skúseností, po zhodnotení súčasných misií EÚ v Horizonte Európa a po zabezpečení primeraného financovania. Počas obdobia „9. Rámcového programu Horizontu Európa“ by sa nemali definovať žiadne nové misie EÚ. Aktéri, ktorí sú v súčasnosti zapojení do misií, musia zároveň dostať signál, že ich úsilie sa cení, že a členské štáty stoja za týmto prístupom a chcú, aby boli úspešní.

Ciele a monitoring

Nemecko víta ambiciózne ciele misií EÚ a ich jasne definované trvanie. Vysielajú primeraný politický signál verejnosti a pomáhajú osloviť a motivovať relevantných aktérov. Implementácia piatich misií EÚ sa vyvíja odlišne, takže je potrebný odlišný pohľad. V súčasnosti sa zdá, že dosiahnutie hlavných cieľov do roku 2030 je pre niektoré misie EÚ veľmi ambiciózne. Treba preto tiež povedať, že aj čiastkové úspechy môžu ďalej inšpirovať potrebné transformačné procesy. Okrem toho príklady osvedčených postupov môžu nasmerovať ďalšie kroky a podporiť ďalší proces transformácie. S cieľom poskytnúť misiám EÚ väčšiu dôveryhodnosť a akceptáciu by mala byť verejnosť informovaná o pokroku pri dosahovaní cieľov a o realizačných krokoch, ktoré sú stále otvorené, vrátane ich relevantnosti. Okrem toho by sa mala dosiahnuť ešte väčšia súdržnosť medzi hlavnými a čiastkovými cieľmi pre misie EÚ.

Meranie dosiahnutých cieľov

Osobitná pozornosť by sa mala venovať meraniu stupňa dosiahnutia cieľa. Pri meraní stavu implementácie misií EÚ odporúča Nemecko využívať aj kvalitatívne ukazovatele, napr. opísať stupeň prepojenia medzi aktérmi a zúčastnenými úrovňami,  ďalej uviesť multiplikačný efekt, alebo výkonnosť „Living Labs“ a majákov. Vzhľadom na charakter sú dopady v misiách EÚ, okrem ukazovateľov, ktoré sú špecifické pre výskum, potrebné aj metodické prístupy a iné špecifické ukazovatele sociálneho vplyvu  EÚ misií. Nemecko odporúča, aby formulácia ukazovateľov a vyhýbanie sa paralelným postupom zisťovania a hodnotenia mali vysokú prioritu.

Synergie s inými programami na úrovni EÚ

Ciele misií EÚ presahujú oblasť politiky výskumu a inovácií vzhľadom na ich implementačné zameranie. Aktivity EÚ v oblasti výskumu a inovácií sú a môžu byť len východiskovým bodom. Pre úspech misií EÚ je nevyhnutné, aby ich na vnútroštátnej a európskej úrovni podporovali aj subjekty, ktoré nie sú v oblasti výskumu a inovácií a taktiež programy financovania, ktoré sa netýkajú výskumu a inovácií. Je nevyhnutne potrebné posilniť prepojenia na iné oblasti politiky na úrovni . Misie EÚ by sa mali brať do úvahy aj vtedy, keď „Komisia EÚ“ (EK) navrhuje nové regulačné právne predpisy EÚ, alebo vykonávacie akty. Je dôležité podporovať misie EÚ pri dosahovaní ich cieľov a využívať expertízu vybudovanú v rámci EÚ misií pre legislatívne a reformné procesy v príslušných oblastiach politiky. Príslušní členovia misijných rád, výskumní a realizační aktéri, ktorí sú zapojení do misií by mali byť zapojení ako experti do legislatívnych projektov, ktoré sa obsahovo týkajú cieľov príslušnej misie.

Úspešná realizácia EU misií

Úspešná implementácia misií EÚ sa bude musieť do značnej miery uskutočniť prostredníctvom spolupráce aktérov výskumu a inovácií a implementačných aktérov na národnej úrovni.

Komisii EÚ“ (EK) chýbali doteraz vhodné stratégie, komplexné informácie, kontaktné miesta a podpora na poskytovanie súhrnných informácií o existujúcich a plánovaných možnostiach financovania na európskej úrovni mimo Horizontu Európa. Aktéri, ktorí sú zapojení do implementácie, aj mimo vedu, potrebujú praktické podklady a usmernenia špecifické pre  danú cieľovú skupinu v miestnom jazyku, ktoré jasne vysvetľujú, ktoré programy sú k dispozícii na realizáciu misií EÚ. „Európska komisia“ (EK) by mala tiež preskúmať, či by sa mohol zaviesť označovanie „Labelling výziev“ na predkladanie ponúk mimo programu „Horizont Európa.“

Zdroj: bmbf.de; zverejnené: 8.8.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová