Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021

No alternative text description for this image

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. 5 najlepších projektov postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia projektu.

Generácia 3.0 je akceleračný program, na ktorý nadväzujú aktivity skupiny absolventov. V tomto ročníku sa zameriava na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt (nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu).

Vybraným projektom (max. 10) sa budú venovať odborníci z rôznych oblastí počas EDUcampu. Po ňom 5 najlepších projektov postúpi do EDUakcelerátora, kde získajú možnosť predovšetkým nastaviť biznis model, fundraising a sledovanie dopadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Podpora alebo rozvoj zručností a kompetencií pedagógov pri vyučovaní (offline či online);
 • Riešenia efektívnej prípravy nových pedagógov na pedagogických fakultách (napríklad prepájanie študentov s praxou);
 • Podpora vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Využitie technológií na spoluprácu, prepájanie, podporu tímovej práce a prístup k vzdelávaciemu obsahu;
 • Efektívne formy offline či online vzdelávania (programy na zapájanie žiakov, projektové vyučovanie, konštruktivistický prístup);
 • Podpora emocionálnej a sociálnej inteligencie žiakov (psychická pohoda, duševné zdravie);
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke O nás)

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré:

 • Majú otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0 – rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • Majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • Majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • Majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • Majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Opätovne sa môžu zapojiť aj bývalí účastníci EDUcampu či EDUakcelerátora.

Čo získate zapojením sa do programu:

V EDUcampe získate:

 • Expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora; možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate:

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať;
 • 3 celodenné školenia zamerané na fundraising, tvorbu biznis modelu a špecifiká šírenia programu na školy;
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 10 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a startupmi v absolventskej (alumni) skupine. 

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 80 hodín. Zúčastniť sa ich môžu rôzni členovia tímu, ktorí stoja za vzdelávacím prístupom. Prečítajte si, ako sú výstupy EDUakcelerátora v roku 2020.

Kto sú mentori a čo je ich úloha?

Mentor pomáha organizácii očami nezainteresovaného odborníka lepšie spoznať svoj projekt. Identifikuje potenciálne výzvy a pomáha navrhnúť riešenia na rozvoj.

Mentora vyberáme na mieru.

V predchádzajúcich ročníkoch boli mentormi napríklad Martina Králová (spoluzakladateľka kaviarne Sväg To Go a konzultantka v KPMG a Teron Solutions), Jozef Šovčík (spoluzakladteľ IT spoločnosti Visicom), Ján Gregor (riaditeľ Koalice za snadné dárcovství), Nina Aleksieva (Certifikovaná Six Sigma líderka), Lucia Pašková (CEO Curaden Slovakia, TREND top manažérka roka 2019) či Michal Rehúš (riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva).

Kto sa môže prihlasovať do programu

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu: nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel. A ich primárnym cieľom je rozvoj sociálnych inovácií vo vzdelávaní.

Kritéria postupu do EDUakcelerátora

 • Zrealizovateľnosť: Potenciál tímu pri šírení projektu na školy.
 • Potenciál pozitívneho dopadu: Do akej miery prístup vychádza z overených skúseností? Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy, žiakov?
 • Dosah (kvantitatívny rozmer): Potenciál šíriteľnosti na školy. Aký je odhadovaný počet zasiahnutých učiteľov? Aký je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu absorbovať/aplikovať prístup. Aký je predpoklad záujmu škôl/učiteľov/žiakov o šírenie prístupu?
 • Naliehavosť ponúkaného riešenia

Časový plán a dôležité dátumy

12. január – 12. február 2021
Prihlasovanie projektov do programu

26. február 2021
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu – Nadácia Pontis

1. marec – 19. marec 2021      
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

31. marec 2021
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

26. máj – 28. máj 2021
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

11. jún 2021
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2020 (16. 9.  – 16.12.)
EDUakcelerátor

Apríl 2022
Záverečné podujatie Generácia 3.0

Podľa platného Štatútu programu Generácie 3.0 budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Viac informácií o prihlasovaní a o programe

Zdroj: https://www.generacia30.sk, zverejnené: 3.2.2021, autor: rpa