Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum využívania IKT v rakúskych podnikoch za rok 2022

IKT-Einsatz in Unternehmen 2022. Zdroj: https://www.statistik.at                                                  

V júli 2023 publikoval rakúsky štatistický úrad (Statistik Austria) prieskum využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) v rakúskych podnikoch za rok 2022. 

V prvej polovici roku 2022 uskutočnil „Štatistický úrad“ (Statistik Austria), na základe európskeho právneho predpisu, prieskum medzi rakúskymi spoločnosťami o využívaní „informačných a komunikačných technológií“ (IKT).

Od roku 2001 sa každoročne uskutočňuje v podnikoch „Európsky prieskum o využívaní informačno-komunikačných technológií“ (IKT) v podnikoch, ktorý zadáva „Štatistický úrad Európskej únie“ (Eurostat) a na národnej úrovni ho spolufinancuje „Rakúske Spolkové ministerstvo financií“ (BMF). Prieskum vychádza z Nariadenia EÚ, ktoré od roku 2004 ukladá Rakúsku povinnosť každoročne poskytovať Eurostatu údaje o využívaní (IKT) v podnikoch. Na rok 2022 existuje aj vykonávacie nariadenie, v ktorom sú podrobne uvedené ukazovatele, na ktoré sa treba respondentov pýtať. Prieskum sa uskutočnil na základe „Jednotného európskeho harmonizovaného programu otázok“, ktorý každoročne zostavuje Eurostat v spolupráci s pracovnou skupinou pre štatistiku informačnej spoločnosti. Dotazník pozostáva z hlavných ukazovateľov, ktoré sa v priebehu rokov nemenia (napr. používanie internetu vo firmách), ako aj z ukazovateľov, ktoré sa každoročne upravujú, alebo menia (prioritné témy). „Európsky harmonizovaný program otázok“ a jednotná metodika umožňujú priame porovnanie výsledkov prieskumu medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie (EÚ). Definície a usmernenia relevantné pre prieskumy vypracovala aj pracovná skupina pre štatistiku informačnej spoločnosti, ktorú zvoláva Eurostat v koordinácii a v spolupráci s OECD a napokon ich Eurostat stanovil za záväzné. Prieskum o využívaní IKT v podnikoch v roku 2022 bol súčasťou politického programu „Europe’s Digital Decade“, ktorý definuje ciele na podporu digitálnych zmien v Európe do roku 2030 a na zabezpečenie digitálnej suverenity Európy.

Prieskum sa zameriava na štyri oblasti:

  • rozširovanie digitálnych zručností,
  • digitálne zmeny vo firmách,
  • digitalizácia verejných služieb,
  • rozširovanie udržateľnej digitálnej infraštruktúry.                                                                                                                   

Prieskum využívania IKT vo firmách zohráva dôležitú úlohu pri meraní pokroku pri dosahovaní individuálnych cieľov. V rámci prieskumu bol firmám vo vybraných odvetviach rakúskeho národného hospodárstva s desiatimi a viac zamestnancami prezentovaný jednotný, celoeurópsky program otázok so štandardizovanými definíciami a jednotnou metodikou pre respondentov vo výberovom zisťovaní.

Okrem iného sa každoročne zhromažďujú údaje o používaní internetu a kľúčové údaje o predaji elektronického obchodu, či už prostredníctvom webových stránok, aplikácií, alebo online trhov, ako aj systémov založených na EDI. V roku 2022 sa uskutočnil v rakúskych spoločnostiach prieskum týkajúci sa aj online stretnutí, vzdialeného prístupu k internetu pre zamestnancov, bezpečnosti informačno-komunikačných technológií, ako aj udržateľnosti IKT.

Viac informácií:

IKT-Einsatz in Unternehmen 2022                                                               

Zdroj: https://www.statistik.at, zverejnené: 13. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa