Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prezentácia slovenských vedkýň Seal of Excellence

Prezentácia slovenských vedkýň Seal of Excellence. Zdroj: https://www.sav.sk

V utorok 14. marca 2023 sa v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., uskutočnila z iniciatívy podpredsedníčky pre zahraničné styky SAV Mgr. Zuzany Panczovej, PhD., a odboru medzinárodnej spolupráce SAV prezentácia projektov Horizont 2020 v programe Marie Skłodovska-Curie Actions: Individual Fellowships (MSCA). Svoje projekty odprezentovali tri excelentné vedkyne.

Seal of Excellence, známku excelentnosti za kvalitu, udeľuje Európska komisia projektovým návrhom v programe Horizont Europa (predtým Horizont 2020). Ide o návrhy, ktoré síce spĺňali všetky prísne kritériá výberu ako excelentnosť, dopad, kvalita a efektívnosť implementácie a v európskom hodnotení získali viac ako 85 % úspešnosť, ale z dôvodu minutého rozpočtu MSCA pre danú výzvu nemohli byť financované.

Ako uviedla podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., vďaka vysokej kvalite týchto návrhov mali vedci a vedkyne možnosť čerpať dodatočné finančné prostriedky pre svoj výskum. SAV od roku 2017 takto podporila päť vedkýň a vedcov. Tí v rámci programu Podpora projektov Seal of Excellence dostali počas troch rokov podporu v celkovej výške 72 000 EUR.

Tri vedkyne, ktoré sfinalizovali svoje projekty, prezentovali tieto výsledky členom Predsedníctva aj svojim kolegom.

Genetička Mgr. Martina Gáliková, PhD., z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., predstavila výskum zameraný na štúdium metabolizmu. V práci využíva ako modelový organizmus vínne mušky drozofily, ktoré sú populárne práve pri štúdiu ľudských ochorení.

Archeologička Mgr. Tereza Štolcová, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. sa vo svojom výskume zameriava na systematické štúdium pravekého a včasnostredovekého textilu z územia Slovenska. Vo svojej prezentácii predstavila výsledky terénneho výskumu kniežacej hrobky v Poprade-Matejovciach, ktorého sa zúčastnila. Neskôr dlhodobo skúmala bloky s organickým materiálom z tejto hrobky a spracovávala textilné a kožené nálezy.

Historička umenia Doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DSc., z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i. predniesla výsledky projektu, ktorého výskum ukázal českého kráľa a cisára Svätej ríše rímskej Karla Luxemburského ako zberateľa. Výskum docentky Ciulisovej podporili viaceré významné zahraničné inštitúcie.

Najnovšia výzva pre projekty Seal of Excellence v programe Marie Skłodovska-Curie Actions: Postdoctoral Fellowships bude zverejnená na stránke VAIA (Výskumná a inovačná autorita) v najbližšej dobe a projekty budú podporené v rámci Plánu obnovy. Pre MSCA projekty je vyčlenený 1 mil. EUR.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 16. 3. 2023, autor: rpa