Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Preskúmanie výdavkov na výskum a vývoj v SR

Prehľad výdavkov, kompetencií a personálu vo výskume, vývoji a inováciách. Zdroj: VAIA

 

Prehľad výdavkov, kompetencií a personálu vo výskume, vývoji a inováciách je teraz k dispozícii v angličtine.

Spolu s Úradom pre výskum a inovácie – Výskumnou a inovačnou autoritou (VAIA) boli zmapované existujúce výdavky a kompetencie na výskum, vývoj a inovácie. V časti previerky výdavkov sa skúma efektívnosť 412-miliónov EUR zo štátneho rozpočtu, 166-miliónov EUR zo európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a 40-miliónov EUR v rámci daňovej podpory výskumu a vývoja.

Okrem súboru odporúčaní, ktoré by zvýšili efektívnosť zdrojov VaVaI, boli navrhnuté tri potenciálne scenáre reorganizácie kompetencií VaVaI.

Správa o preskúmaní výdavkov, zručností a personálu vo výskume, vývoji a inováciách bola pripravená v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Úradom vlády Slovenskej republiky ako plnenie opatrenia Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030.

Za prípravu Záverečnej správy bol zodpovedný Útvar hodnoty za peniaze (UHP).

 

 

Viac informácií:

Review of Spending, Competencies and Personnel in Research, Development and Innovation

 

Zdroj: VAIA; https://www.mfsr.sk, zverejnené: 17.4.2024, autor: rup