Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prehodnotené spolužitie medveďa a človeka

Muž pozoruje medveďa: obaja využívajú rovnaký biotop, ale s odlišným pohľadom na zdroje. Zdroj: https://ethz.ch

Mediálny rozruch okolo útokov vlkov na hospodárske zvieratá vo Švajčiarsku a útok medveďa v Taliansku ukazujú, ako nabitá je téma veľkých šeliem a ľudí koexistujúcich v Európe. Výskumníčka z ETH Zürich Paula Mayer vytvorila participatívny model, ktorý má pomôcť uľahčiť koexistenciu človeka a medveďa na príklade apeninského medveďa hnedého.

Menej ako dve hodiny jazdy od metropoly Ríma sa medvede stále potulujú po lesoch. Marsikánsky alebo apeninský medveď hnedý, poddruh európskeho medveďa hnedého, má v súčasnosti asi 70 kusov. Zatiaľ. Vďaka zlepšenej ochrane, výchovnej práci a opatreniam na predchádzanie škodám, ktoré tieto zvieratá niekedy spôsobujú, táto populácia prežila a v poslednom období dokonca mierne vzrástla.

Ale ohrozené medvede stále hynú na diaľniciach alebo zomierajú na jedovatú návnadu, ktorú nachystali lovci hľuzoviek pre psov svojich konkurentov, ktorí pátrajú po hľuzovkách. A nie všade vo svojom domovskom areáli ľudia sympatizujú s veľkými šelmami.

Mapa identifikuje oblasti spolužitia

Z tohto dôvodu prišla Paula Mayer s myšlienkou vytvoriť model spolužitia ľudí a medveďov v regióne Národného parku Abruzzo, Lazio a Molise a zakresliť ho do mapy vo svojej diplomovej práci.

Táto mapa je určená na podporu tých, ktorí sú zaangažovaní na miestnej úrovni – úrady, ochranárov, farmárov a špecialistov na cestovný ruch – pri identifikácii oblastí a opatrení, ktoré by sa mali uprednostniť na podporu spolužitia človeka s medveďom.

Ako vysvetlila Mayer: „Tento projekt je pokusom racionálne sa pozrieť na krajinu a zistiť, kde a za akých okolností ľudia a veľké mäsožravce úspešne koexistujú a kde nie.“ Jej supervízorka, profesorka ETH Zürich Adrienne Grêt-Régameyová, povzbudila Mayer, aby premenila metodológiu svojej práce na vedeckú publikáciu, ktorá práve vyšla v časopise Journal for Conservation Biology.

Hodnotených 21 obcí

Mayer použila svoj model na vytvorenie máp pre celkovo 21 obcí nachádzajúcich sa v národnom parku Abruzzo a jeho okolí. Ako príklady vybrala tri obce a podrobnejšie ich rozobrala.

Zatiaľ čo jedna obec má pozitívny vzťah k veľkým šelmám, čo veľmi pravdepodobne umožňuje spolužitie medveďa s človekom, v inej je mierové spolužitie skôr nepravdepodobné. Ako uviedla: „Závisí to od toho, či sú ľudia v obci v kontakte s medveďmi už dlhší čas, alebo či tieto zvieratá poznajú len z počutia.“ Mayer dodala, že ju prekvapilo, že v niektorých prípadoch mali obce vzdialené len niekoľko kilometrov od seba často rozdielne názory na medvede. Je to väčšinou kvôli individuálnym tvorcom verejnej mienky, ktorí šíria (nepravdivé) informácie, vysvetlila.

Medvedica a jej mláďatá v Národnom parku Abruzzo. Zdroj: https://ethz.ch

Otázka spolunažívania závisí aj od toho, či sú ľudia v danej obci odkázaní na vlastné poľnohospodárske produkty, alebo si zarábajú v cestovnom ruchu či mimo domova. Ako uviedla Mayer: „Obce závislé na cestovnom ruchu majú z medveďov dokonca úžitok, pretože turizmus s divokou prírodou v národnom parku Abruzzo prekvitá.“ Peniaze sa investujú aj do likvidácie miestneho odpadu, úrody ovocia a dobytka. Iná situácia je vo vidieckych obciach, kde preventívne ochranné opatrenia často zaostávajú. Ako ďalej dodala Mayer: „Ak vlastníte len desať oviec a medveď jednu z nich zabije, máte pocit, že je ohrozené vaše živobytie.“

Globálny problém

Mayer verí, že „problém veľkých mäsožravcov“ je všade rovnaký. Hovorí, že ide väčšinou o konflikt medzi mestom a vidiekom nabitý emóciami a množstvom symboliky premietanej do zvierat. Ako uviedla Mayer: „Je to však skôr o medziľudských otázkach a kontrole; Divoké zvieratá plnia iba symbolickú funkciu.“

Otázka, dodáva Mayer, je, aké opatrenia sú potrebné na mieste, aby spolužitie medveďa a človeka mohlo byť úspešné. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré vyplynuli z rozhovorov s miestnymi obyvateľmi, je, že chcú, aby sa vládne kompenzačné platby vyplácali rýchlejšie a s menšou byrokraciou – alebo skutočne, aby vláda takéto platby v prvom rade skutočne realizovala. Ďalej uviedla: „Niektorí ľudia sú nahnevaní, pretože nikdy nedostali kompenzáciu za škody spôsobené jednotlivými medveďmi, napriek sľubom o opaku.“

Praktická pomôcka

Model a vytvorené mapy koexistencie predstavujú praktický nástroj napríklad na skúmanie toho, ako sa v priebehu času mení spolužitie medveďa a človeka v krajine. Môže sa použiť aj na testovanie účinnosti opatrení na miestnej úrovni.

Ako uviedla Mayer: „Ak model vytvorí mapu, ktorá zobrazuje oblasti s nízkou koexistenciou napriek opatreniam, ako sú ploty na ochranu úľov pred medveďmi, môžete odvodiť, aké účinné je opatrenie – a či by iné opatrenia mohli byť lepšie na podporu koexistencie na tomto mieste. To je niečo, čo môžeme veľmi dobre posúdiť – alebo dokonca predpovedať – pomocou modelu.“

A na generovanie týchto máp nie je potrebný ani výkonný sálový počítač: aktuálne mapy boli vytvorené na Mayerovej notebooku.

Sieť s mnohými uzlami

Mayer použila Bayesovu sieť na priblíženie sa k tomuto viacvrstvovému problému. Takéto siete fungujú s podmienenými pravdepodobnosťami a môžu zohľadňovať a spájať množstvo rôznych faktorov. Modelový prístup zohľadňuje faktory, ktoré reprezentujú ľudský pohľad a zároveň odrážajú potreby medveďov. Tieto premenné možno aktualizovať explicitnými lokálnymi informáciami. Na získanie týchto informácií spolupracovala s odborníkmi z oblasti ochrany prírody, cestovného ruchu a výskumu a robila rozhovory s miestnymi ľuďmi.

Perspektíva medveďov je reprezentovaná faktormi, ako sú vhodné biotopy, migračné koridory a to, či sú prítomné atraktívne ľudské zdroje potravy. Tie zahŕňajú zariadenia na likvidáciu odpadu, sady a hospodárske zvieratá, ktoré nie sú odolné voči medveďom. To ovplyvňuje pravdepodobnosť výskytu medveďov v osadách a ich okolí.

Krajina z pohľadu medveďa (vľavo), človeka (vpravo) a vypočítanej mapy spolužitia človeka s medveďom (HBC, stred). Červená: zóny s nízkou pravdepodobnosťou koexistencie, zelená: vysoká pravdepodobnosť koexistencie. (Grafika: Mayer P, et al., Journal for Nature Conservation, 2023). Zdroj: https://ethz.ch

Model berie do úvahy aj hrozby pre medvede, ako sú neoplotené úseky ciest a železníc alebo oblasti s veľkým množstvom rušenia pre turistov. Ľudský pohľad je ovplyvnený sieťovými uzlami, ako sú rôzne druhy poľnohospodárstva, poľovníctvo a zber hľuzoviek, ako aj miestne politiky, kompenzácia škôd, znalosti a emócie týkajúce sa medveďov.

Aby sa vytvorila mapa, model prepojí všetky tieto uzly a zohľadní ich. Táto mapa ukazuje oblasti, kde spolužitie človeka a medveďa funguje najlepšie. Sú to oblasti, kde je tolerancia ľudí vysoká a životné podmienky pre medvede sú dobré. Ale ukazuje aj oblasti, kde sú horšie podmienky. Ako uviedla Mayer: „Tento model sa veľmi dobre hodí na mapovanie komplexnej siete vzájomných závislostí, ktoré sú základom koexistencie veľkých mäsožravcov a ľudí.“

Okrem toho môžu byť sieťové uzly rozširované podľa potreby: v iných kontextoch môžu byť uzly odstránené a nahradené alebo pridané nové. Vďaka tomu je pomerne jednoduché prispôsobiť model iným prípadom – napríklad iným regiónom alebo druhom zvierat, ako sú vlci. Ako vysvetlila výskumníčka: „Je kľúčové pracovať s ľuďmi v teréne, aby sme do modelu začlenili konkrétne informácie z miestneho kontextu.“

Mayer na túto tému narazila počas stáže, ktorá bola súčasťou jej študijného programu Environmental Sciences na ETH Zürich. Pracovala pre ochranársku organizáciu Rewilding Apennines v projekte, ktorého cieľom je podporovať spolunažívanie ľudí a marsického medveďa hnedého a iných voľne žijúcich živočíchov v Centrálnych Apeninách.

Viac informácií:

Reference

Mayer P, Grêt-Régamey A, Ciucci P, Salliou N, Stritih A. Mapping human-​ and bear-​centered perspectives on coexistence using a participatory Bayesian framework. Journal for Nature Conservation 73 (2023) 126387, doi: external page10.1016/j.jnc.2023.126387

Zdroj: https://ethz.ch, zverejnené: 15. 8. 2023, autor: rpa