Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na stretnutie so zástupcami firiem

prax-pre-uni.png
Stretnutie so zástupcami firiem. Zdroj: https://www.sav.sk

Agentúra SARIO organizuje už štvrtý ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, do ktorého sa prvýkrát zapája aj SAV. Cieľom projektu je poskytnúť platformu pre efektívnu výmenu skúseností medzi akademickým sektorom a firmami, ktoré často zápasia s nedostatkom personálnych kapacít na riešenie problémov z praxe. Podujatie sa uskutoční 29. 4. 2022 od 10:00 v Aule SAV na Patrónke v Bratislave.

Spolupráca s akademickým sektorom môže firmám prispieť k rozvoju ich inovačného potenciálu,  získavaniu nových poznatkov a technológií. Na druhej strane je takáto spolupráca užitočná aj pre akademickú sféru, keďže akademici majú možnosť priamo z praxe získať informácie o aktuálnych problémoch, ktoré potrebujú vo firmách riešiť. 

Pre ústavy SAV môže byť zaujímavá aj spolupráca na témach v rámci doktorandského štúdia. Študenti budú mať možnosť pracovať na špičkových vedeckých pracoviskách SAV a zároveň svoje výsledky overovať aj v praxi, priamo vo firmách, ktoré sa budú podieľať na formulovaní zadaní pre doktorandské štúdium.  Nadviazanie spolupráce so súkromným sektorom môže vyústiť aj do prípravy spoločných výskumno vývojových projektov.

Účasť na podujatí je bezplatná, umožní Vám nadviazať nové partnerstvá a spropagovať svoj vlastný výskum pre potenciálnych odberateľov Vašich výsledkov.

Online pripojenie

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 28. 4. 2022, autor: rpa