Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na podujatie AI pre MSP Rakúsko

Workshop: AI pre MSP Rakúsko. Zdroj: https://dih-west.at

12. októbra 2023 sa v Salzburgu uskutoční workshop na tému: Ako môžu MSP urobiť viac s údajmi a umelou inteligenciou.

Začiatok podujatia: 2. októbra 2023 o 14:00

Koniec podujatia: 2. októbra 2023 o 18:30

Typ podujatia: prezenčné podujatie

Organizátor: Digital Innovation Hub West (DIH West) a Fraunhofer Austria v spolupráci s FH Salzburg, Univerzitou Salzburg a Innovation Salzburg

Miesto konania: FH Salzburg, Urstein S 1, 5412 Salzburg, HS 017, Rakúsko

Digitalizácia sa firmám oplatí bez ohľadu na to, či ide o veľké spoločnosti, alebo  malé a stredné podniky (MSP). Dôkazom sú štúdie, ktoré uskutočnilo „Združenie rakúskeho priemyslu“ (IV) a „Accenture 2021“.

Digitalizácia má pozitívny vplyv na predaj a produktivitu, ale aj vyššiu odolnosť voči krízam. Spoločnosti s vyššou mierou digitalizácie  sa vyznačujú napríklad automatizovanými procesmi, rozhodnutiami založenými na dátach, využívaním umelej inteligencie (AI) a digitálnymi obchodnými modelmi. Čím viac spoločností je digitalizovaných, tým väčšie sú zvyčajne aj pozitívne efekty. Zatiaľ čo približne každá tretia veľká spoločnosť má vysoký stupeň digitalizácie, (MSP) majú čo doháňať. Je preto najvyšší čas preskúmať súčasné trendy digitalizácie a ich význam pre (MSP).

Vybrané trendy digitalizácie, súvisiace s údajmi a umelou inteligenciou (AI), ktoré sú obzvlášť dôležité pre (MSP), budú na pripravovanom podujatí zrozumiteľne demonštrované na konkrétnych príkladoch. Odborníci z „Digital Innovation Hub West“ (DIH West) nielen vysvetlia, ktoré požiadavky musia byť splnené, aby mohli firmy profitovať z najnovších trendov, ale aj to, čo je potrebné zvážiť pri realizácii konkrétnych projektov.

Strategické zvládnutie využitia umelej inteligencie (AI) aj pre MSP

Využitie umelej inteligencie (AI) je mnohými spoločnosťami vnímané ako takmer neprekonateľná výzva. Nie je jasné len to, aké predpoklady je potrebné vytvoriť z hľadiska infraštruktúry a personálu, ale ani to, či je vôbec možné stanovené ciele s dostupnými údajmi dosiahnuť.

Umelá inteligencia (AI) je často vnímaná ako zázračný liek

Umožňuje spoločnostiam predpovedať budúcnosť a tým sa stať konkurenčne schopnejšími. Budúci dopyt po určitých produktoch, alebo zostávajúca životnosť stroja sa dajú väčšinou predpovedať pomocou modelov založených na historických a niekedy aj externých údajoch. Na príkladoch z bankového a potravinárskeho sektora sa dozviete, ako môže umelá inteligencia (AI) umožniť malým a stredným podnikom (MSP) predpovede založené na údajoch.

                                                                                          -2-

Zlepšenie plánovania zdrojov

Stále viac spoločností  si chce zlepšiť svoje plánovanie zdrojov pomocou predpovedí založených na údajoch. Skutočnosť, že existujúce dáta odrážajú realitu zvyčajne len v obmedzenej miere, môže ovplyvniť presnosť prognózy a tým aj kvalitu plánovania. Pokiaľ ide o budovanie komplexných a vyvážených databáz, čelia (MSP) v tejto problematike osobitným výzvam. Začlenenie predchádzajúcich znalostí môže zvýšiť presnosť a sledovateľnosť predpovedí.

Umelá inteligencia umožní vnímať svoje prostredie

Už roky pomáha automatizácia spoločnostiam zvyšovať produktivitu. V mnohých prípadoch automatizačné riešenia založené na pravidlách nie sú, najmä pre (MSP) dostatočne flexibilné. Každé preprogramovanie a následná certifikácia stojí veľa času a peňazí. Umelá inteligencia (AI) umožňuje jednotlivým riešeniam automatizácie vnímať svoje prostredie a nezávisle sa mu prispôsobiť.

Využívanie data rooms

Údaje potrebné na pochopenie vzťahov, alebo predpovedanie udalostí nie sú v mnohých prípadoch v podniku dostupné, alebo sú k dispozícii len čiastočne. To obmedzuje schopnosť (MSP) prijímať rozhodnutia na základe údajov. Zistite, ako je možné využiť „data rooms“, ktoré umožňujú kontrolované využívanie údajov medzi spoločnosťami, na cielené rozšírenie dostupných údajov.

Distribuované spracovanie údajov chráni záujmy spoločností

Existujú dobré dôvody, prečo sú spoločnosti skeptické voči používaniu údajov medzi spoločnosťami, alebo dokonca medzi oddeleniami. Na jednej strane zákony ako (GDPR) obmedzujú prenos a používanie osobných údajov a na druhej strane vnímajú spoločnosti prenosom údajov svoje duševné vlastníctvo za ohrozené. Zistite, ako môže distribuované spracovanie údajov a spracovanie šifrovaných údajov chrániť záujmy a využiť potenciálne využitie.

Účasť  na podujatí je pre zástupcov MSP bezplatná !

Účastnícky poplatok pre zástupcov veľkých spoločností je 180 € (bez 10 % DPH).

Viac informácií:

Wie KMU mehr aus Daten und künstlicher Intelligenz machen können

Die digitale Dividende

Zdroj: https://dih-west.at; https://www.fraunhofer.at, zverejnené: 21. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa