Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozrite si nový diel zo série ERA Talk!

2.diel zo série ERA Talk sa venuje téme monitorovania využívania otvorenej vedy v Európe.

Séria ERA Talk má za cieľ formou rozhovorov s poprednými predstaviteľmi v danej oblasti priblížiť odbornej i laickej verejnosti aktivity, ktorým sa venuje EÚ v oblasti vedy a inovácií.

Zdroj: openaire.eu

Európsky výskumný priestor (ERA – European Reseach Area)

Európska komisia v roku 2000 predstavila potrebu vytvorenia Európskeho výskumného priestoru (ERA). Snahou bolo vytvoriť funkčný a prepojený výskumný priestor, ktorý by uľahčoval spoluprácu medzi výskumníkmi naprieč Európou.

EÚ aktuálne čelí obrovským spoločenským, ekologickým a hospodárskym výzvam. Tieto výzvy si vyžadujú aj nový proces fungovania ERA.

ERA funguje po novom prostredníctvom užšej spolupráce vytvorením špecializovanej skupiny expertov. ERA fórum je miestom, kde Európska komisia a krajiny EÚ spoločne navrhujú a koordinujú vykonávanie opatrení, pripravujú budúce aktualizácie politického programu a zabezpečujú zapojenie pridružených krajín, krajín mimo EÚ a zainteresovaných strán.

novom politickom programe ERA sa stanovilo 20 konkrétnych akcií, ktorými sa má v období rokov 2022-2024 prispieť k naplneniu prioritných oblastí definovaných v Pakte pre výskum a inovácie.

ERA Talk o Akcii 1

Aktuálny diel zo série ERA Talk sa venuje Akcii 1 – Podporovať otvorenú vedu, vytvoriť monitorovací mechanizmus na zhromažďovanie dát o politikách otvorenej vedy, investíciách, zručnostiach, postupoch FAIR a kapacitách infraštruktúry na urýchlenie implementácie Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Po úvodnom objasnení, prečo je otvorená veda spôsob, akým by sa mal vykonávať výskum v Európskom výskumnom priestore (ERA), skúma Dr. Thomas Neidenmark spolu s tromi hosťami – Dr. Sofiou Abrahamsson, Dr. Volkerom Beckmannom a Robertom Sabatinom – význam monitorovania otvorenej vedy. Diskutujú o tom, komu prospeje spojená európska kapacita na monitorovanie prechodu “od politiky k praxi”, ako môžu národné politiky prispieť ku kultúrnemu posunu smerom k otvorenej vede a prečo by sa mali zapojiť aj štáty, ktoré nie sú členmi EÚ.

Zdroj: research-and-innovation.ec.europa.eu; zverejnené: 21.6.2023; autor: onz