Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poznáme finálovu pätnástku ocenenia ESET Science Award 2022

ESET Science Award. Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná tohtoročnú finálovú pätnástku. Tvoria ju špičkové vedecké osobnosti, mladé talenty aj osobnosti vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska. Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny za chémiu Adou Yonath. Všetkých laureátov spoznáme 14. októbra 2022 počas galavečera, ktorý bude odvysielaný na Jednotke 15. októbra 2022 o 21:35.

Ocenenie ESET Science Award už štyri roky vyzdvihuje prácu výnimočných vedeckých a pedagogických osobností a vysvetľuje verejnosti ich nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti. Aj tento rok vybrali hodnotiace komisie tri finálové pätice pozostávajúce z vedcov a vedkýň, ktorí svojou prácou posúvajú vedné odbory, zaznamenávajú ohlas v medzinárodnej vedeckej komunite a výsledky ich práce majú prínos aj v iných oblastiach života alebo inovujú pedagogický proces. 

Ako vysvetlil zmysel ocenenia generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko: „Dnešná spoločnosť prežíva krízu dôvery a záplavy dezinformácií. Vo vede je však úspešný len ten, kto dokáže svoje objavy podoprieť objektívnymi faktami, ktoré vedia ostatní vedci overiť. Preto sú veda a vedci inšpiráciou pre slovenskú spoločnosť a ponúkajú spôsob, ako sa dostať z tejto krízy. Sme radi, že práve takýchto ľudí opäť predstavíme slovenskej verejnosti.”

O výbere laureátov kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov bude rozhodovať medzinárodná komisia. Tak ako je už tradíciou ocenenia, aj tento rok jej predsedá nositeľka Nobelovej ceny – izraelská biochemička Ada Yonath, ktorá toto najhodnotnejšie vedecké ocenenie získala v roku 2009. Ďalšími členmi komisie sú nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký jadrový fyzik Manfred Lindner. O laureátovi v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. 

Ako opísala Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET: „Veľmi sa teším na zasadnutie medzinárodnej komisie. Je fascinujúce pozorovať špičkových svetových vedcov, ako diskutujú a hodnotia vedcov a vedkyne pôsobiace na Slovensku. Každý rok je to náročný výber, pretože všetci finalisti sú uznávaní odborníci. Medzinárodná komisia doteraz vždy veľmi pozitívne hodnotila výsledky ich práce.”

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční 14. októbra 2022. RTVS ho odvysiela 15. októbra 2022 o 21:35 na Jednotke.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku (v abecednom poradí)

Roman Boča pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojom výskume sa venuje anorganickej chémii, kvantovej chémii, špecificky experimentálnej a teoretickej magnetochémii.

Andrej Čerňanský pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje evolúcii a diverzifikácii plazov.

Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre Agrobiotech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.  

Andrea Madarasová Gecková pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu mechanizmov, ktorými sa nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a možnostiam ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov (v abecednom poradí)

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho výskum sa zaoberá využitím a aplikáciou pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, biomedicíne a environmentálnej problematike. 

Lucia Balážová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma molekulárne mechanizmy, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva a zohrávajú úlohu v patogenéze obezity a diabetu.

Allan Böhm vedie kliniku a akadémiu precíznej medicíny – Premedix, pracuje v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a diaľkovo študuje na Univerzite v Oxforde. Vo svojom výskume kombinuje metódy molekulárnej biológie, digitálnych technológií a umelej inteligencie v oblasti srdcových ochorení.

Jaroslav Frnda pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa kvalite multimediálnych služieb prenášaných prostredníctvom prístupových sietí novej generácie, algoritmom strojového učenia a analýze dát.

Daniel Jablonski pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa evolučným a molekulárno-biogeografickým otázkam vzťahujúcim sa k pôvodu, rozšíreniu a ochrane druhovej a genetickej diverzity obojživelníkov a plazov.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania (v abecednom poradí)

Alexandra Bražinová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prednostka Ústavu epidemiológie. V rámci vedeckého výskumu sa venuje epidemiológii infekčných, ako aj neprenosných chorôb a využitiu výstupov epidemiologického výskumu v medicíne založenej na dôkazoch.

Ladislav Janoušek pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa interakciám elektromagnetického poľa so živými organizmami a s vodivými materiálmi. Špecificky sa venuje elektromagnetickej biokompatibilite a nedeštruktívnej elektromagnetickej defektoskopii.

Renáta Oriňaková je prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojej výskumnej činnosti sa venuje elektrochemickej príprave funkčných nanoštruktúrovaných vrstiev či elektrokatalýze a biomedicíne.

Andrea Šagátová pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a primárne sa venuje témam jadrovej fyziky a techniky. V rámci vedeckého výskumu sa venuje predovšetkým vývoju polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia.

Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S kolektívom spolupracovníkov a študentov sa venuje odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

Zdroj: https://www.sav.sk, https://www.esetscienceaward.sk; zverejnené: 22. 9. 2022, autor: rpa