Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Potenciál geotermálnej energie na Slovensku? Vrt pri Košiciach vyzerá nádejne

geotermálna energia
Mapa: Geotermálna energia na Slovensku a realizované vrty. Zdroj: https://www.energie-portal.sk

Výskum a vyhľadávanie geotermálnych zdrojov je súčasťou hlbinného geologického prieskumu. Ten sa dlhodobo realizuje pracovníkmi Ústavu geovied, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Akcelerácia týchto aktivít súvisí s postupným presadzovaním obnoviteľných zdrojov. Oblasť neďaleko Košíc patrí k najperspektívnejším oblastiam v rámci Slovenskej republiky. Aj to je jeden z dôvodov kooperácie Technickej univerzity (TUKE) a Košického samosprávneho kraja na výskume a prieskume, kde hlavným výsledkom má byť vyhľadanie perspektívneho zdroja geotermálnej energie pre širší región Košíc.

Geotermál neďaleko Košíc

Výsledkom tejto spolupráce sú aktuálne prebiehajúce vrtné práce v katastri obce Čižatice (okres Košice-okolie), vzdialenej od metropoly východu asi 20 km. V tomto priestore sa realizuje hlbinný geotermálny vrt GTC-1 Čižatice v konzorciu firiem Rotaqua z Maďarska a Rhodes Slovakia, s.r.o..

Fakulta BERG je projektantom tohto technického diela, zabezpečuje kontinuálny geologický a technický dozor, vykonáva výskumné aktivity a hydrogeologické práce súvisiace s výpočtom využiteľných zásob geotermálnych vôd.

Ako vrt prebieha?

Zdroj geotermálnej vody sa nachádza v hĺbke okolo 2 300 – 2 700  metrov v prostredí triasových (druhohory) tmavosivých brekciovitých dolomitov. V tejto hĺbke sa očakáva vysoko mineralizovaná voda s obsahom Na-HCO3, NaCl  s teplotou 110 °C. Vrt je hĺbený veľkou vrtnou súpravou s teleskopickou vežou, ktorá umožňuje dosiahnuť hĺbku vŕtania až do 3 700 m.

Vŕtanie prebieha technológiou rotary, čo znamená, že vrtná súprava vytvára točivý pohyb s prítlakom a vrtná korunka postupne drví horninu. Samotná šírka vrtu sa smerom do hĺbky zužuje.  Počas vrtných prác prebieha analýza pevných horninových vzoriek, vzoriek vody a plynov.

Ďalšie práce po skončení vŕtania zahŕňajú intenzifikačné práce (čistenie vrtu a kyselinovanie), hydrodynamické skúškygeofyzikálne (karotážne) práce. Z výsledkov budú stanovené viaceré parametre, ako napríklad termofyzikálne vlastnosti horninového prostredia a geotermálnej vody, výpočet hustoty tepelného toku vo vrte, výpočet tepelného výkonu vrtu, ktoré umožnia stanoviť budúce využitie geotermálneho zdroja vody.

S realizáciou ťažobného vrtu súvisí aj otázka ochrany životného prostredia. Na zabezpečenie ochrany záujmového územia boli preto navrhnuté viaceré opatrenia, ktoré boli schválené aj v procese schvaľovania dopadu činnosti na environment (EIA).

Aquapark ale aj energia

Výsledky z hĺbky 2 200 m poukazujú na teplotu 94°C, pričom vrtom overená geologická stavba je v súlade s predpokladom definovaným na začiatku projektu. Využitie geotermálnych vôd je azda najčastejšou otázkou vedeckej aj odbornej verejnosti. Vzhľadom na doterajšie výsledky je zrejmý predpoklad širšieho využitia geotermálnych vôd.

Okrem využitia zdroja pre termálny aquapark je totiž v hre aj využitie tepelného média na energetické účely. Výhodou tohto obnoviteľného zdroja je, že takáto energia môže lokálne vykurovať obce vysokým výkonom bez vzniku škodlivín.

TUKE disponuje širokým vedeckým zázemím v oblasti vyhľadávania, využívania zemských zdrojov, ako aj v technických a energetických oblastiach. Po definitívnom stanovení parametrov vrtu predstaví riešenia na maximalizáciu využitia tohto geotermálneho zdroja.

Zdroj: https://grantup.sk; https://www.energie-portal.sk, zverejnené: 30. 3. 2022, autor: rpa