Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Posilnenie výskumu na nemeckých vysokých školách

Wolfgang Wick, nový predseda Nemeckej vedeckej rady. Zdroj: https://www.wissenschaftsrat.de

Wissenschaftsrat“ (WR) – Nemecká vedecká rada je odborným poradným orgánom Nemeckej Spolkovej vlády ako aj Spolkových vlád Nemecka pre otázky vedeckého výskumu.

Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) sleduje cieľ umožniť a podporovať vysokovýkonný, funkčne a inštitucionálne diferencovaný vedecký systém, ktorý je navzájom prepojený a ovplyvňuje spoločnosť mnohými rôznymi spôsobmi.

Pre Vedeckú radu „Wissenschaftsrat“ (WR) je charakteristický jej medzisektorový prístup, ktorý zohľadňuje celý nemecký vedecký systém a jeho podstatné štrukturálne črty, či už ide o štátom, alebo súkromne financované univerzity, neuniverzitné výskumné inštitúcie, univerzitné zdravotnícke zariadenia, výskum v priemysle, výskumné združenia, prípadne celé spolkové vysokoškolské systémy.

Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) sa čoraz viac zaoberá aj otázkou, čo konkrétne môže a mala by urobiť veda a výskum pre spoločnosť a akým spôsobom. Sprostredkovanie a transfer vedeckých poznatkov spočíva v dialógu, ktorý pochádza zo všetkých oblastí vedy v spoločnosti, kultúre, ekonomike a politike sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do centra pozornosti vedeckej politiky. Tento transfer tvorí kľúčovú úlohu a spolu s výskumnou, pedagogickou a vedeckou infraštruktúrou je jedným zo základných rozmerov výkonu vedeckých inštitúcií. Univerzity a výskumné inštitúcie považujú za čoraz dôležitejšie oslovovať partnerov mimo vedy s cieľom napredovať vo vedeckom rozvoji spoločnosti a lepšie napĺňať zvýšené očakávania politiky a spoločnosti s ohľadom na úspechy vedeckého systému. Vedecká rada pomáha iniciovať a formovať tieto zmeny vo vzájomnej diskusii.

Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) považuje za jednu zo svojich ústredných úloh pracovať aj na ďalšom, udržateľnom rozvoji vysokoškolského systému.

Na zvýšenie odolnosti výskumu voči krízam na univerzitách odporúča Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) realizovať štrukturálne zmeny vo financovaní výskumu. Rozpočet na výskum na nemeckých univerzitách už mnoho rokov neustále rastie. V budúcnosti to však už nebude možné považovať za samozrejmosť. Univerzity zároveň čelia tiež značnému nárastu nákladov. Podľa slov Dorothy Wagner, predsedníčky Vedeckej rady „Wissenschaftsrat“ (WR): „O to dôležitejšie je využiť dostupné financie tak, aby čo najefektívnejšie slúžili výskumu.“

Podľa analýzy Vedeckej rady „Wissenschaftsrat“ (WR), ktorá analyzuje situáciu vo svojom pozičnom dokumente o štruktúrach financovania výskumu, v súčasnosti to tak nie je. Dôvodom je, že súčasný systém už narazil na svoje hraničné limity. Na realizáciu nedostatočne financovaných projektov tretích strán je potrebné použiť rozsiahle finančné prostriedky zo základných rozpočtov univerzít. A to už je na úkor úloh základného financovania, ktoré Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) jasne definuje vo svojom stanovisku.

V tomto kontexte poradný orgán pre vedeckú politiku Spolkovej vlády a Spolkových krajín presadzuje úpravu základného a projektového financovania. Financovanie projektov musí, pokiaľ je to možné, pokrývať skutočné požiadavky na zdroje, ktoré sú potrebné na ich realizáciu.

Aby sa dosiahol tento stav, Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) odporúča rozšírenie a zvýšenie tzv. programových príspevkov a inú prax s ohľadom na priame a následné náklady na projekty financované tretími stranami, ktoré univerzity v súčasnosti musia predpokladať. Odteraz bude potrebné brať do úvahy aj úpravy životných nákladov a nárast cien.

Nasledujú odporúčania pre sprievodné strategické opatrenia. Zadávatelia výskumu dostávajú tipy, ako štruktúrovať svoje portfóliá financovania,  regulovať rozdeľovanie prostriedkov na výskum v základných rozpočtoch. Vedecká rada „Wissenschaftsrat“ (WR) chce týmto spôsobom zabezpečiť optimálne využitie možností, ktoré sa otvorili preskupením základného a projektového financovania. V tomto zmysle sa grémium zaoberá aj administratívnym a právnym rámcom financovania výskumu. Je potrebné navrhnúť rámec financovania výskumu „vedecky priateľským spôsobom“, či už v oblasti projektového manažmentu, alebo s ohľadom na zákon o dani z obratu tak, aby slúžil najlepšiemu možnému využitiu prostriedkov na výskum.

Ako dodala Dorothy Wagner: „Reštrukturalizácia financovania výskumu pomôže zabezpečiť, aby sa na nemeckých univerzitách mohol aj v ťažkých časoch naďalej vykonávať excelentný výskum v prospech našej spoločnosti.Štruktúry financovania výskumu na nemeckých univerzitách je nevyhnutné zabezpečiť týmto spôsobom, aby sa optimálne využili možnosti, ktoré sa otvorili preskupením základného a projektového financovania.                        

S účinnosťou od 1. februára 2023 prevzal vedenie Vedeckej rady „Wissenschaftsrat“ (WR) Wolfgang Wick, profesor neurológie a lekársky riaditeľ Neurologickej kliniky „Univerzitnej kliniky v Heidelbergu.“

Viac informácií:

Forschung an Hochschulen krisenfester machen

Štruktúry financovania vysokoškolského výskumu

Tlačová konferencia Vedeckej rady „Wissenschaftsrat“ (WR ) k financovaniu vysokoškolského výskumu

Pracovný program Vedeckej rady „Wissenschaftsrat“ (WR) na rok 2023

Zdroj: https://www.wissenschaftsrat.de, zverejnené: 23. 2. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová; rpa