Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Posilnenie excelentnosti a efektivity vedeckého systému v Rakúsku

Proces financovania rakúskych univerzít bol legislatívne úspešne ukončený a postavil pevné základy pre financovanie, zvýšenie úrovne excelentnosti výučby, výskumu a tiež zvýšenie efektivity na všetkých úrovniach.

Zdroj: fwf.ac.at

Dlhodobé prehlbovanie silných stránok univerzít a iných výskumných inštitúcií

Rakúska Spolková vláda poskytla v priebehu rokov 2021-2023 Rakúskemu vedeckému fondu (FWF) finančné prostriedky vo výške 150 miliónov eur s cieľom podporiť univerzity a ďalšie výskumné ústavy prostredníctvom „excellent=austria“ pri ďalšom rozvoji ich silných vedeckých stránok. Vďaka spoločnému financovaniu s výskumnými inštitúciami (60 percent FWF, 40 percent výskumných inštitúcií), získali rakúski výskumníci, na prvé tri roky činnosti, prístup k financovaniu v celkovej výške 250 miliónov eur. Výskumné inštitúcie môžu týmto spôsobom rozšíriť svoj vplyv a príťažlivosť ako medzinárodne úspešní hráči vo výskume. „Austria Chairs of Excellence“ dáva univerzitám a iným výskumným inštitúciám viac príležitostí na prilákanie popredných medzinárodných výskumníkov do Rakúska.

Rýchlu implementáciu iniciatívy excelentnosti, ktorú navrhla ešte predošlá Spolková vláda Rakúska, odporučila Rakúska rada „ERA Council“. Je dôležité poznamenať, že všetky plánované opatrenia prebiehajú v Rakúsku za striktného dodržiavania vedeckej súťaže. Značná pozornosť sa sústreďuje na kvalitu doktorandského vzdelávania, na kariérne vyhliadky mladých výskumných pracovníkov (tenure track), na transfer vedomostí, čo vytvára hlavnú úlohu univerzít v posilňovaní medzinárodného postavenia a zviditeľnenia rakúskych univerzít prostredníctvom vhodných foriem spolupráce a spojenectva.

Rakúska rada „ERA Council“ tiež odporúča, aby sa zlepšila efektívnosť riadiacich štruktúr v rámci univerzitného prostredia. Hlavným cieľom je intenzívnejšie  podporovať spoluprácu medzi vedou a podnikmi pri spoločnom zohľadnení vzájomných výhod spolupráce.

Vzhľadom na rýchly vedecký a technický rozvoj je mimoriadne dôležité čo najskôr využiť potenciál základného výskumu na komerčné využitie. V celkovom vyjadrení by mala byť alokácia globálneho univerzitného rozpočtu  viac zameraná na konkurenčné kritériá medzi univerzitami.

Nový rozmer financovania výskumu

Rozsah a flexibilita financovania výskumu sú kľúčové na to, aby sme mohli robiť výskum s tými najlepšími na svete. V prvej línii Programu ERA „Clusters of Excellence“ budú mať výskumné tímy v Rakúsku v priebehu 10 rokov k dispozícii až 70 miliónov eur na realizáciu  budúcich veľkých projektov v oblasti základného výskumu. Táto suma presahuje doterajšie celkové financovanie „Rakúskeho vedeckého fondu“(FWF.)

Špičkový výskum je expedíciou do budúcnosti

„excellent=austria“, ktorá zahájila svoju činnosť v roku 2021, vyšle v najbližších rokoch nádejné tímy na cestu za inovatívnymi poznatkami vo všetkých vedách. Clusters of Excellence“ odštartovala rozvoj veľkých národných a medzinárodných projektov v troch líniách:

  • 1. Clusters of Excellence pre veľké projekty;                                                                                                                                      
  • 2. Emerging Fields pre obzvlášť sľubné výskumné oblasti;                                                                                                                                        
  • 3. Austria Chairs of Excellence s cieľom prilákať popredných medzinárodných vedcov do Rakúska.

 Výskumníci majú viac príležitostí vykonávať výskum za hranicami svojich výskumných ústavov a ich predmetu s maximálnou finančnou nezávislosťou – a v úzkej výmene s tými najlepšími na svete.

„excellent=austria“ umožňuje dynamicky prispôsobovať využitie financií  jednotlivým štádiám prebiehajúceho výskumu. Podľa toho, ako projekt napreduje, môžu sa výskumníci ubrať tým smerom, ktorý sa ukáže byť ako obzvlášť sľubný. Osobitnú podporu dostávajú inovatívne formáty národnej a medzinárodnej spolupráce. Okrem toho zohráva ústrednú úlohu podpora mladých vedcov a rýchly transfer poznatkov. Spolupráca medzi poprednými vedcami sa bude trvalo naďalej rozširovať aj cez regionálne a tematické hranice.

Ciele a perspektívy „excellent=austria“

  • Podpora  excelentného základného výskumu – otvoreného témam, podľa najvyšších medzinárodných štandardov a s priestorom pre nekonvenčné prístupy
  • Zvýšená podpora rovnosti a rozmanitosti, vytváranie atraktívnych kariérnych vyhliadok pre vynikajúcich mladých vedcov
  • Rozšírenie udržateľnej spolupráce (národnej a medzinárodnej) s cieľom využiť synergie
  • Posilnenie rakúskych univerzít, technických vysokých škôl a neuniverzitných výskumných inštitúcií v globálnej konkurencii
  • Zvyšovanie medzinárodného renomé rakúskych výskumných inštitúcií
  • Posilnenie transferu výsledkov výskumu v podnikaní a spoločnosti

Rakúsko otvára novú kapitolu základného výskumu

Rakúsky minister pre vedu Martin Polaschek a prezident „Rakúskeho vedeckého fondu“(FWF) Christof Gattringer oznámili vo Viedni dlho očakávané rozhodnutia o financovaní základného výskumu. V lete 2023 zaháji v Rakúsku svoju činnosť päť klastrov excelentnosti, ktoré na jedenástich miestach spustia kooperatívne projekty bezprecedentných rozmerov.  

Zdroje: fwf.ac.at; excellentaustria.fwf.ac.at; zverejnené: 19.04.2023; vypracovala: Dr. Blanka Hermanová