Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poraziť rakovinu prostredníctvom interdisciplinárneho myslenia

cancer day
Program COST v boji proti rakovine. Zdroj: https://www.cost.eu

Cieľom Svetového dňa boja proti rakovine je zvýšiť povedomie o rakovine a podporiť jej prevenciu, detekciu a liečbu. Každý rok zomiera desať miliónov ľudí na rakovinu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2030 počet úmrtí na rakovinu dosiahne 13-miliónov. Viac ako tretine prípadov rakoviny sa dá predísť. Ďalšia tretina môže byť vyliečená, ak sa zistí včas a správne sa lieči.

Liečba rakoviny je jednou z hlavných výziev pre výskum a inovácie v nadchádzajúcich rokoch. Program COST už dlho priťahuje výskumné komunity v boji proti rakovine prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý bol 4. februára, uvádzame prehľad akcií COST, ktoré prispievajú k boju proti tejto chorobe.

Európska výskumná sieť pre prenos signálu

Všetky bunky čelia životnej výzve vnímať svoje prostredie a reagovať primeraným spôsobom. Tento proces sa dosahuje transmembránovou signálnou transdukciou, ktorá je prítomná u každého druhu a riadi každý aspekt fungovania organizmu. Pokiaľ ide o ľudské zdravie, existuje obrovská snaha pochopiť, ako fungujú transmembránové siete prenosu signálu na molekulárnej, bunkovej a fyziologickej úrovni, aby bolo možné navrhnúť lieky na moduláciu rôznych aspektov kaskádového prenosu signálu vysoko špecifickými spôsobmi. Napriek výraznému pokroku v chápaní jednotlivých komponentov nie je celkom pochopená signálna transdukcia ako celok. Hlavným vedeckým cieľom akcie je vyvinúť spoločnú, komplexnú a holistickú mapu prenosu signálu, ktorá podporí vývoj chemických modulátorov špecifických pre jednotlivé dráhy.

Funkčné glykonanomateriály pre vývoj diagnostiky a cielených terapeutických sond

Sacharidy, bielkoviny, lipidy a nukleové kyseliny sú biomakromolekuly, ktoré tvoria základné stavebné kamene života. Medzi nimi sú sacharidy kľúčovými hráčmi, ktorí sa podieľajú na nespočetnom množstve udalostí molekulárneho rozpoznávania od skladania proteínov, komunikácie medzi bunkami, bakteriálnych a vírusových infekcií až po oplodnenie. Sacharidy na bunkovom povrchu sa môžu značne líšiť medzi bunkovými líniami a tiež medzi zdravými a chorobnými stavmi. Tieto rozdiely možno využiť na vývoj včasných diagnostických nástrojov, prevenciu a/alebo liečbu chorôb napríklad prostredníctvom molekúl/sond, ktoré sa zameriavajú na interakcie medzi kľúčovými glykánmi a ich receptormi. Cieľom tejto akcie je spojiť odborníkov v týchto rôznych oblastiach z celej Európy, aby vyvinuli ďalšiu generáciu funkčných glykonanomateriálov na vývoj diagnostických nástrojov a cielených terapií.

Medzinárodné konzorcium Nucleome

Genomická revolúcia bola jednorozmerná. Chromozómové mapy, sekvencie, databázy polymorfizmu, množstvo informácií, ktoré sa získali a naďalej získavajú z genomických štúdií, existujú nezávisle od bunkového kontextu. Náš genóm však žije ako trojrozmerný objekt zložito zložený a zabalený v bunkovom jadre, štruktúrovaný okolo jadrových telies a orientačných bodov, na ktorý pôsobí nespočetné množstvo nanostrojov generujúcich silu. Táto oblasť v súčasnosti priťahuje čoraz viac ľudí s veľmi rôznorodými odbornými znalosťami (biológovia, fyzici, matematici, štatistici, dátoví vedci). International Nucleome Consortium vytvorí celosvetovú komunitu spolupráce medzi multidisciplinárnymi nukleómovými vedcami s cieľom urýchliť vedecké objavy vedúce k novým konceptom, inovatívnym interdisciplinárnym prístupom a realistickým aplikáciám pre zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a priemysel.

Európska sieť pre cholangiokarcinómy

Cholangiokarcinómy (CCA) sú heterogénnou skupinou rakovín biliárneho stromu. CCA sa považuje za jeden z najsmrteľnejších druhov rakoviny a jeho výskyt v Európe neustále a dramaticky narastá. Najmä CCA je najčastejšou príčinou rakovinových metastáz neznámeho pôvodu, čo naznačuje podceňovanie problému CCA. Heterogenita CCA obmedzila objavovanie biomarkerov a nových terapeutických možností, čo brzdí vývoj nástrojov na včasnú diagnostiku a účinnú liečbu. CCA predstavuje veľkú výzvu pre výskumníkov, lekárov, národné zdravotnícke systémy a spoločnosť. Stále však chýbajú koordinované multidisciplinárne celoeurópske štúdie. Cieľom EURO-CHOLANGIO-NET (Európska sieť pre cholangiokarcinómy) je vytvoriť celoeurópsku interdisciplinárnu sieť spolupráce zainteresovaných strán vrátane vedcov, lekárov, regulačných orgánov, malých/stredných podnikov (MSP) a priemyselných partnerov na riešenie problému CCA.

Európska sieť pre výskum gynekologických zriedkavých nádorových ochorení: Od konceptu k vyliečeniu

Gynekologickým nádorovým ochorením je ročne postihnutých približne 18,5-milióna žien, z ktorých približne 50 % je klasifikovaných ako zriedkavé. Oneskorená diagnostika pacientok trpiacich zriedkavými gynekologickými nádormi vedie k zlým výsledkom a prispieva k obrovskej sociálno-ekonomickej záťaži. Táto oblasť zaostáva v dôsledku odlišných vedeckých a technologických problémov, ktorým čelí gynekologický výskum rakoviny. V súčasnosti je celkové úsilie o riešenie týchto výziev roztrieštené v rôznych európskych krajinách (a mimo nich).

Cieľom GYNOCARE je riešiť tieto výzvy vytvorením jedinečnej siete medzi kľúčovými zainteresovanými stranami, ktorá pokrýva päť odlišných oblastí (od konceptu po liečbu): základný výskum zriedkavej gynekologickej rakoviny, biobanking, priemyselný rozmer, právne a regulačné požiadavky na medzinárodné štúdie a ďalšie spoločné úsilie v oblasti výskumu, a vysokokvalitné, medzinárodné a inovatívne klinické štúdie.

Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside

Towards understanding and modelling intense electronic excitation

Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer

International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches

European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies

New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumours

Delivery of Antisense RNA Therapeutics

European Network on Pseudomyxoma Peritonei

European Network of Vaccine Adjuvants

LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts” (OMEGA-NET)

Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications

European Epitranscriptomics Network

In vitro 3-D total cell guidance and fitness

CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers

Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons

Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (MuTaLig)

The comet assay as a human biomonitoring tool (hCOMET)

Ďalšie informácie:

Beating cancer by 2030: mission impossible? Webinar

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 7. 2. 2022, autor: rpa