Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poľská agentúra pre výskum a vývoj (NCBR) spúšťa inkubátor Akces pre vysoko rizikové technológie

The National Centre for Research and Development Logo
Poľské Národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR)

Poľské Národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) postupne rozširuje svoju skupinu o ďalší subjekt, novozaloženú spoločnosť – Akces NCBR Ltd. Je vo vlastníctve NCBR a zameria sa na komplexnú akceleráciu, spoluprácu s biznis mentormi a medzinárodnú spoluprácu zameranú na internacionalizáciu zavedených riešení a projektov.

Založením ďalšieho subjektu sa NCBR snaží vytvoriť podmienky pre inkubáciu a akceleráciu vysokorizikových projektov výskumu a inovácií. Zameraním sa na pomoc pri projektoch VaV, ktorých rozsah zahŕňa pokročilé technológie s významným prínosom pre výskum a vývoj, NKBZ reaguje na potrebu podpory organizácií, ktoré sú pripravené komercializovať výsledky svojich projektov VaV.

NCBR má dlhoročné skúsenosti s budovaním a realizáciou procesov výskumu a inovácií. Od roku 2007 centrum vytvára platformu, ktorá spája svet vedy a podnikania, využíva osvedčené modely financovania a postupne obohacuje ponuku o nové iniciatívy, prispôsobené potrebám trhu, sociálnym a klimatickým výzvam.

Akces NCBR Ltd bude podporovať dôležitú oblasť procesu výskumu a inovácií – komercializáciu. Okrem toho bude nový subjekt pri svojej činnosti využívať najlepšie postupy medzinárodných centier podpory výskumu a inovácií, pričom sa bude snažiť poskytnúť poľským vedcom a podnikateľom tie najlepšie znalosti a príležitosti na internacionalizáciu svojej činnosti.

Akces NCBR Ltd bude podporovať NCBR:

  • financovanie prípravných činností vedúcich k implementácii výsledkov projektov výskumu a inovácií a podpora ich komercializácie;

  • podporu rozvoja vedeckých pracovníkov vytváraním prostredia uľahčujúceho komercializáciu výsledkov výskumu a inovácií, v ktorom budú môcť ľudia získať kompetencie (prostredníctvom školenia) a vecnú podporu (prostredníctvom mentoringu) potrebné na komercializáciu;

  • povzbudzovať podnikateľov, aby investovali do výskumných činností;

  • účasť na medzinárodných programoch výskumu a inovácií.

Popri novom subjekte už v skupine NCBR pôsobia: NCBR + Ltd, ktorá je poskytovateľom administratívnych služieb pre centrum; NCBR Investment Fund ASI S.A., koinvestičný fond rizikového kapitálu, špecializujúci sa na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vo fáze rastu alebo expanzie, komercializujúci výsledky výskumných a inovačných prác; IDEAS NCBR Ltd, ktorá sa zameriava na rozvoj ľudských zdrojov a technológií súvisiacich s umelou inteligenciou. V rámci celej skupiny sa NCBR zameriava na rozvoj moderných obchodných modelov prispôsobených potrebám trhu a ekonomiky.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://archiwum.ncbr.gov.pl, zverejnené: 19. 1. 2022, autor: rpa