Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poľská a nemecká výskumná agentúra ohlásili spoločný výmenný program

Podporné agentúry v Nemecku a Poľsku spájajú sily s cieľom vyvinúť spoločné výskumné projekty a posilniť akademickú výmenu, pretože tieto dve krajiny hľadajú silnejšie vedecké väzby.

Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu (NAWA) a Nemecké centrum pre akademickú výmenu (DAAD) podpísali tento týždeň zmluvu, ktorá umožní poľským študentom a doktorandom získať štipendiá v Nemecku, zatiaľ čo nemeckí študenti získajú finančné prostriedky na štúdium a výskum na univerzitách v Poľsku.

Poľský minister školstva a vedy Wojciech Murdzek uviedol, že dúfa, že dohoda zvýši počet výmenných študentov a spoločné výskumné projekty.

Dohoda tiež umožní užšiu spoluprácu poľských a nemeckých univerzít a poskytne základ pre nové spoločné programové iniciatívy v digitalizácii univerzít.

Ako uviedol Kai Sicks, generálny tajomník DAAD: „Spojili sme sa, aby boli obe krajiny pre našich študentov atraktívnejšie.“

Po desaťročiach straty najlepšieho ľudského kapitálu v krajinách s lepšími výskumnými systémami sa krajiny strednej a východnej Európy snažia zvrátiť tento trend a podporiť mobilitu prostredníctvom medzinárodných partnerstiev, ktoré zabraňujú odlivu mozgov a podporujú „cirkuláciu mozgov“.

Európska komisia je zároveň uprostred presadzovania reformy Európskeho výskumného priestoru (ERA) s cieľom motivovať vedcov k práci v inštitúciách nachádzajúcich sa v menej rozvinutých členských štátoch EÚ. Cieľom stratégie je tiež pomôcť členským štátom pri vytváraní schém na financovanie mobility výskumných pracovníkov a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi univerzitami a agentúrami na financovanie výskumu.

Nad rámec novej stratégie ERA má EÚ investovať 3,3 % zo svojho rozpočtu výskumného programu  Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR na podporu spolupráce v oblasti výskumu v strednej, východnej a južnej Európe.

Toto všetko má vytvoriť rovnomernejšie podmienky pre všetky členské štáty EÚ a pomôcť zvýšiť investície a reformovať národné výskumné systémy.

Napriek tomu, že zatiaľ neboli predložené žiadne konkrétne schémy financovania, pracovná skupina expertov z DAAD a NAWA pripravuje spoločný návrh budúcich programov. Ako uviedol Martin Krispin, vedúci varšavskej kancelárie DAAD: „Poďme si sadnúť a spoločne premýšľať o tom, ako môžu vedecké a akademické komunity z tejto spoločnej [iniciatívy] niečo mať a čo to môže byť.“

Podľa Krispina bude mať pracovná skupina na pamäti širší kontext EÚ a program Komisie pre ERA. Ako dodal Krispin: „Jednou z úloh bude formulovať, ako môže spolupráca NAWA a DAAD prispieť k európskemu výskumnému priestoru.“

DAAD, založená v roku 1925, tvrdí, že je najväčšou svetovou štipendijnou organizáciou, zatiaľ čo NAWA bola založená v roku 2017 ako fond zameraný na presvedčenie bývalých vedcov, aby prišli pracovať do výskumných ústavov vo svojej domovskej krajine. Navracajúcim vedcom sa okrem atraktívnych platov ponúkajú aj peniaze na pokrytie nákladov na presídlenie, prípravu laboratórií a zriadenie výskumných skupín.

Zintenzívnenie spolupráce

Financujúce agentúry, univerzity a výskumné ústavy v strednej a východnej Európe nedávno zvýšili svoje úsilie a v súčasnosti pracujú na projektoch na prilákanie mladých talentovaných vedcov pracujúcich v zahraničí prostredníctvom programov financovania spolupráce.

NAWA má tiež programy, ktoré ponúkajú univerzitám a iným vedeckým inštitúciám dlhodobú finančnú podporu na pokrytie pobytu zahraničného vedca prichádzajúceho na uskutočnenie základného výskumu v Poľsku.

Okrem toho má NAWA spoločný program výmeny výskumu s portugalskou národnou agentúrou pre financovanie vedy, výskumu a technológie.

Alliance4Life, asociácia biomedicínskych výskumných ústavov v strednej a východnej Európe, realizuje projekt financovaný EÚ, ktorého cieľom je zlepšiť kultúru, strategické riadenie a celkové podmienky pre excelentnosť vedy v tomto regióne.

V Česku má Národná technologická agentúra (TACR) trvalé partnerstvo s jedenástimi finančnými agentúrami mimo EÚ, ktoré pomáhajú českým vedcom spojiť sa s kolegami zo zahraničia pri práci na aplikovanom výskume a experimentálnom vývoji.

Rakúsky vedecký fond, Česká nadácia pre vedu, Poľské národné vedecké centrum a Slovinská výskumná agentúra taktiež vytvorili partnerstvo na posilnenie spolupráce v regióne spoločným financovaním a hodnotením cezhraničných výskumných projektov.

V neposlednom rade nový výskum poukazuje na rastúci záujem a účasť na programoch mobility výskumu EÚ aj na západnom Balkáne.

Tieto iniciatívy poukazujú na väčšiu oddanosť cieľom, ktoré si EÚ v súčasnosti stanovuje s cieľom zlepšiť ERA. Všetky tieto iniciatívy však vyžadujú stabilné zdroje financovania v čase, keď je namáhaných mnoho národných rozpočtov na výskum a vývoj vo východnej Európe a na západnom Balkáne. EÚ chce presvedčiť členské štáty, aby vynakladali 3 % svojho HDP na výskum a vývoj, ale cieľ nie je právne záväzný.

Kým sa tento cieľ nedosiahne, Komisia plánuje zriadenie takzvaných stredísk ERA, organizácií, v ktorých budú miestne a regionálne zainteresované strany zohrávať väčšiu úlohu pri posilňovaní spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Komisia dúfa, že regióny a krajiny budú koordinovať svoje politiky a umožnia výskumným pracovníkom pohybovať sa cez hranice a získať prístup k najlepšej infraštruktúre bez toho, aby boli zaťažení byrokraciou.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 24. 9. 2021, autor: rpa