Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Politika súdržnosti EÚ zohráva vedúcu úlohu pri obnove: 34-miliárd EUR pre regióny a mestá

PESCO, vlajky

Európska komisia na tlačovej konferencii pri príležitosti odštartovania 19. Európskeho týždňa regiónov a miest 2021 bilancovala realizáciu Pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). REACT-EU bol prvým nástrojom v rámci NextGenerationEU, ktorý poskytuje finančnú podporu členským štátom na obnovu. Na pomoc sa schválila suma 34,1-miliardy EUR, z čoho 3,5-miliardy EUR sa už vyplatilo, a to len za štyri mesiace.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Politika súdržnosti zohrala rozhodujúcu úlohu v najťažšej fáze pandémie a aj pri obnove EÚ je jedným z najdôležitejších faktorov. Nástroje politiky súdržnosti zabezpečujú občanom potrebné zdravotnícke vybavenie a zachraňujú malé podniky. Takisto rozhodujúcim spôsobom prispievajú k digitálnej a zelenej transformácii celej EÚ. S potešením konštatujem, že tieto vymoženosti sa dočkali aj uznania európskych občanov. Stredobodom úsilia členských štátov o obnovu musia zostať územia a ľudia.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Každé euro, ktoré vynaložíme prostredníctvom ESF, znamená investíciu do ľudí. Štrukturálne a kohézne fondy EÚ, a predovšetkým program REACT-EU, sú motorom obnovy po pandémii. Vďaka podpore zo zdrojov EÚ mohli podniky udržať pracovné miesta a ľuďom v najväčšej núdzi bolo možné dodávať potravinové balíčky. Je to solidarita EÚ v akcii. Som rád svedkom toho, ako sa investície do ľudí a obnovy vyplácajú.“

Len za štyri mesiace sa schválilo 86 % zdrojov REACT-EU vyčlenených na tento rok. Z nich sa 21,7-miliardy EUR mobilizuje prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12-miliárd EUR prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a 410-miliónov EUR prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Finančné prostriedky z REACT-EU dopĺňajú balík Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII), ktorý zmobilizoval 21-miliárd EUR v reakcii na naliehavé hospodárske a spoločenské potreby sektorov najviac postihnutých pandémiou koronavírusu.

Konkrétne príklady solidarity EÚ

Ako konkrétne príklady podpory, ktorá ľuďom a podnikom plynula prostredníctvom REACT-EU, možno uviesť:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): V Portugalsku EFRR podporil nákup vakcín pre vyše polovicu obyvateľstva. V Slovinsku EFRR financoval inštaláciu nových IT systémov v zdravotníctve. V Českej republike EFRR financuje nákup nového zdravotníckeho vybavenia, a pomáha tak regiónom lepšie čeliť zdravotným krízam v budúcnosti. V Švédsku EFRR podporuje malé podniky pri realizovaní digitálnej transformácie.
  • Európsky sociálny fond (ESF): Ľuďom vo všetkých členských štátoch sa poskytli školenia, odborná príprava a profesijné poradenstvo v snahe zvýšiť ich šance udržať si pracovné miesto alebo nájsť nové. V Taliansku podniky dostali dotácie na prijímanie žien a mladých ľudí do zamestnania. ESF takisto podporil služby finančného poradenstva a ubytovanie pre ľudí bez domova.
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD): Napríklad v Rakúsku a Rumunsku sa deťom v núdzi poskytli školské pomôcky. V Estónsku, vo Francúzsku, v Luxembursku a ďalších členských štátoch sa najodkázanejším ľuďom poskytovala potravinová pomoc, napríklad teplé pokrmy, ako aj základná materiálna pomoc, ako sú hygienické potreby.

Informovanosť o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ rastie

Z výsledkov nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že podporu prostredníctvom politiky súdržnosti na obnovu občania jednoznačne vnímajú: 69 % respondentov vedelo o iniciatívach politiky súdržnosti v boji proti negatívnym vplyvom pandémie. Vo všeobecnosti štúdia ukazuje, že celková informovanosť o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ rastie. Priemer EÚ dosiahol 41 %, čo je nárast o sedem percentuálnych bodov oproti situácii pred desiatimi rokmi. Z tých, ktorí vedia o projektoch financovaných Úniou, 80 % respondentov zastáva názor, že projekty majú pozitívny vplyv na regióny.

Súvislosti

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v objeme približne 800-miliárd EUR v bežných cenách na podporu obnovy Európy po pandémii koronavírusu a na pomoc pri budovaní zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Iniciatíva REACT-EU je súčasťou nástroja NextGenerationEU a v priebehu rokov 2021 a 2022 sa z nej budú čerpať dodatočné finančné prostriedky vo výške 50,6-mld. EUR (v bežných cenách) na programy politiky súdržnosti. Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na vytvorenie nadčasových základov zelenej a digitálnej transformácie a udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy. V snahe poskytnúť členským štátom maximálnu možnú pomoc sa zaviedli veľmi veľkorysé a pružné podmienky využívania týchto dodatočných zdrojov. Okrem iného sa pri tomto financovaní nepožaduje žiadne spolufinancovanie z vnútroštátnych zdrojov, čo znamená, že EÚ môže členským štátom, ktoré o to majú záujem, poskytnúť 100 % podporu. Výdavky možno financovať v rámci REACT-EU so spätnou účinnosťou od 1. februára 2020 do 31. decembra 2023. Po tom, ako Komisia prijala nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktoré jej umožnilo požičiavať si peniaze na finančných trhoch, plynula z REACT-EU 28. júna 2021 prvá platba v rámci nástroja NextGenerationEU.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 13. 10. 2021, autor: rpa