Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Politika postavené na vede je potrebná, no čelí bariéram

Komplexné krízy, ako je environmentálna, podčiarkujú potrebu politických rozhodnutí postavených na dátach, vedeckom poznaní. Takéto rozhodovanie však obmedzuje nedôvera a rozdiely v jazykoch vedy a politiky.

Politika založená na dôkazoch je trendom, ktorý sa v európskych krajinách presadzuje už minimálne dve desaťročia. Je rozhodovaním, ktoré sa snaží brať do úvahy dlhodobú perspektívu, riešiť skutočné problémy a pri návrhoch riešení sa opierať o dôkazy, overiteľné fakty.

Počiatky trendu môžeme vidieť v Spojenom kráľovstve v 90. rokoch, počas labouristickej vlády Tonyho Blaira, najmä v oblasti verejného zdravotníctva. Postupne sa rozšírilo aj do iných oblastí politík (životné prostredie, sociálne politiky a pod.) a ďalších krajín. historické korene však siahajú hlbšie: verejná politika v oblasti regulácie tabakových výrobkov vyrastá z prvých štúdií skúmajúcich vzťah medzi fajčením a vznikom rakoviny, uskutočneným v Británii koncom 40. a v 50. rokoch dvadsiateho storočia.

Na európskej úrovni pôsobí Spoločné výskumné centrum a ďalšie inštitúcie a agentúry, ktorých hlavnou úlohou je zbierať a vyhodnocovať dáta, modelovať scenáre vývoja a možné dôsledky verejných politík v rôznych oblastiach – od zdravie, cez životné prostredie, po zahraničnú politiku a obranu.

Na Slovensku sa trend „politiky založenej na dôkazoch“ začal pevnejšie udomácňovať v poslednom desaťročí. Jeho inštitucionálnym jadrom bol Inštitút finančnej politiky a útvar Hodnota za peniaze na ministerstve financií. Analytické jednotky vznikajú aj na ďalších ministerstvách (hoci s rôznym úspechom), verejné inštitúcie spolupracujú aj s vonkajším akademickým a expertným prostredím.

Prečo je to dôležité

Hlavným cieľom „politiky založenej na dôkazoch“ je formulovať dlhodobé riešenia problémov, postavené na empirických, overiteľných dátach a modeloch. Konečné rozhodnutie ostáva v rukách volených politikov, ktorí sa môžu oprieť o demokratickú legitimitu. Úlohou expertov je pomôcť, aby boli rozhodnutia čo najkvalitnejšie v niekoľkých aspektoch:

  • Informovanosť: poznanie povahy a rozsahu problému, nákladov a prínosov jeho alternatívnych riešení,
  • Efektívnosť: výber alternatív, ktoré ponúkajú najlepší pomer medzi nákladmi a prínosmi (nie nutne finančne vyjadrenými), respektíve ich optimálnu distribúciu v čase, či medzi rôznymi aktérmi,
  • Transparentnosť: známe dáta o probléme a jeho možných riešeniach zvyšujú otvorenosť politiky pre širšiu verejnosť,
  • Zúčtovateľnosť: väčšia transparentnosť a otvorenosť politického rozhodovania posilňuje zodpovednosť verejných inštitúcií či predstaviteľov za rozhodnutia.

Dobrou správou je, že množstvo a kvalita dát, ktoré máme k dispozícii, rastú. Informačné a komunikačné technológie rozširujú možnosti ich zberu, spracovania aj vyhodnocovania. Horšou správou však je, že dostupnosť dát nevyhnutne neimplikuje schopnosť a ochotu ich (správne) využívať na tvorbu kvalitných verejných politík.

Problém „objektívnosti“

Politika založená na dôkazoch však nie je „vládou expertov“. Politické rozhodnutia by mali mať demokratickú legitimitu – okrem iného aj preto, že spolupráca „vedy“ a „politiky“ má viacero limitov. Jedným z nich je povaha dát.

Dáta nie sú neutrálne, majú politický obsah. Prvým dôvodom je rozhodnutie o tom, ktoré dáta budeme zbierať a vyhodnocovať: vo svete obmedzených zdrojov je vždy potrebné vybrať, ktorými dátami chceme popísať konkrétny spoločenský fenomén, ako podrobne ich chceme zbierať, a akým spôsobom budú vstupovať do analýzy.

Druhým dôvodom sú rozhodnutia o spôsobe zberu a štandardizácie dát. Budeme sa pri zbere údajov zaujímať o rod respondentov, vek či miesto bydliska? O ich príjem – a ako nastavíme hranice pre príjmové skupiny? Výsledok analýzy nakoniec ovplyvňuje aj interpretácia dát – vrátane otázky, či sú použité modely správne.

Ako upozorňuje britský ekonóm a štatistik Tim Harford, autor knihy Ako spočítať svet, verejné rozhodnutia postavené na dátach sú lepšie, než tie stojace len na pocitoch či náhodnom výbere. Práca s dátami však prináša úskalia, ktoré sa musíme naučiť obísť.

Jazyk politiky a jazyk vedy

Ďalšou bariérou je fakt, že politika a veda niekedy hovoria rozdielnymi „jazykmi“. Vedecké poznanie je budované v horizonte mesiacov a rokov. Politici sa potrebujú a chcú rozhodovať v horizonte týždňov a dní. Politika založená na poznatkoch berie do úvahy dlhodobé aspekty – napríklad pri probléme klimatických zmien. Dlhodobý horizont však nemusí byť zaujímavý pre politika premýšľajúceho v tempe volebných cyklov.

Ak chce byť veda relevantným partnerom pre tvorbu politických rozhodnutí, neostáva jej iné, ako naučiť sa hovoriť jazykom politiky. (Teoreticky by bol možný aj opak: naučiť politikov vnímať jazyk vedy. Naozaj len teoreticky).

Niekoľko rád ponúka správa nórskeho klimatického inštitútu CICERO:

  • Ak chce veda ovplyvniť verejnú politiku, nestačí vypracovať správu s relevantnými, aktuálnymi a vykonateľnými poznatkami. Musí sa snažiť o lepšie pochopenie sveta politiky – rozhodovacích cyklov, motivácií a vnímania politikov, záujmov skupín, ktorých sa daný problém týka.
  • Mostom medzi vedcami a politikmi môžu byť inštitúcie fungujúce na pomedzí oboch svetov: verejné výskumné agentúry, vedecké poradné výbory, či organizácie zaoberajúce sa inováciami politík v jednotlivých sektoroch.
  • Dôležitý je spôsob a jazyk komunikácie. Rôzne auditórium si vyžaduje rôzne naratívy a súbory informácií. Väčší vplyv má príbeh, ktorý sa priamo dotýka záujmov či potrieb konkrétneho adresáta.
  • Vedci by sa nemali obávať vytvárania vizuálne príťažlivých, široko dostupných informácií.

Problém s dôverou

Nachádzame sa v paradoxnej situácii. Komplexné problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme, si vyžadujú rozhodovanie postavané na vede. Súčasne však rastie nedôvera voči „expertom“, u verejnosti, aj politikov. Populistický masmediálny štýl politiky necháva malý priestor pre rozhodnutia postavené na faktoch, berúce do úvahy dlhodobé perspektívy.

Potvrdzuje to aj nedávna správa Spoločného výskumného centra EÚ. Napriek rastúcej komplexnosti politiky a dostupnosti a šírke vedeckého poznania je autorita expertov spochybňované. Politika sa obracia k emóciám, hodnotám, identitám.

Pred eróziou dôvery vo vedu varuje aj správa Európskej federácie akadémií prírodných a humanitných vied (ALLEA). Problém zhoršuje intenzívne využívanie propagandy a dezinformačných kampaní.

Čo ďalej

Erózia verejnej dôvery vo vedu a jej spochybňovanie politikmi sú súčasťou širšieho trendu zmien v našich spoločnostiach. Vedecké poznanie, inštitúcie aj individuálni vedci môžu byť spoluobeťami straty dôvery v „tradičné“ autority moderného sveta.

Zároveň však platí, že vedecký pokrok a technologický vývoj nám otvárajú nové možnosti širšieho, kvalitnejšieho politického rozhodovania postaveného na vede. Komplexné problémy, ktoré prináša environmentálna kríza, ale aj zmeny spoločnosti vyvolané digitalizáciou a pod. zvyšujú potrebu rozhodovania, ktoré berie do úvahy dlhodobé aspekty a opiera sa o objektívne dáta a transparentné modely.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 1. 12. 2021, autor: rpa